دوره 11 (1401)
دوره 10 (1400)
دوره 9 (1399)
دوره 8 (1398)
دوره 7 (1397)
دوره 6 (1396)
دوره 5 (1395)
دوره 4 (1394)
شماره 14
این شماره مربوط به پاییز 1394 بوده که در آذرماه 94 به چاپ رسیده است
شماره 13
این شماره مربوط به تابستان 1394 بوده که در مهرماه 1394 به جاپ رسید
شماره 12
این شماره مربوط به فصل بهار 94 بوده که در تیر ماه 94 به چاپ رسید
دوره 3 (1393)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
مدیریت انتخابات در ایران؛ کیفیت و ارزیابی اجرا

نوراله فیصری؛ دانیال طاهری فدافن؛ مهدی باقری فارسانی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1394، صفحه 9-34

چکیده
  انتخابات ازجمله ضابطههای تمایز نظامهای مردمسالار از دیگر نظامها و از شاخصها ی مهم ارزیابی و کیفیت عملکرد اینگونه نظامها است. ازاینرو انتخابات از جهات مختلف و ازجمله از نظر کیفیت برگزاری، نهاد مجری، مجریان، نظارت و ناظران و چگونگی اجرا و نظارت ، همواره موردتوجه، سیاستگذاران، قانونگذاران، مجریان قانون و شهروندان بوده است . در برگزاری ...  بیشتر

تحلیل گفتمان فیلمهای تبلیغاتی نامزدهای دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ( 1388)

حسن بشیر؛ سیدحمید طاهری

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1394، صفحه 35-63

چکیده
  در این تحقیق، متن فیلمهای تبلیغاتی نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بررسی شد تا ضمن تعیین محورهای مهم گفتمانی هر یک از چهار نامزد حاضر در این انتخابات، دالهای مرکزی گفتمانی فیلمهای تبلیغاتی آنان مشخص شود. برای دستیابی ب ه این اهداف، از که پنج سطحی و صورت تکمیلی شیوة تحلیل گفتمانی (PDAM) الگوی عملیاتی تحلیل گفتمان نورمن ...  بیشتر

نقش انگلستان در ایجاد بحرانهای سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 13در ایران

غلامرضا خواجه سروی؛ احمدرضا بردبار

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1394، صفحه 65-93

چکیده
  پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 ، روابط خارجی و سیاست خارجی ایران، دچار استحالۀ اساسی شد و هرگونه وابستگی به قدرتهای غربی و شرقی را در نظر (قانون اساسی) و در عمل نفی شد. از سویی دیگر، با وقوع انقلاب اسلامی، منافع قدرت ها ی بزرگ در ایران نیز ازدسترفت. در این میان، انگلستان، از نخستین معاند ان نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود. در ...  بیشتر

گرایش به دموکراسی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین شهروندان تهرانی

محمدحسین پناهی؛ سمیه شالچی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1394، صفحه 95-118

چکیده
  این پژوهش بهمنظور مطالعۀ میزان گرایش به دموکراسی و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن به روش پیمایش انجام شده است. جمعیت نمونۀ پژوهش را 643 نفر از شهروندان 20 سال به بالای شهر تهران تشکیل میدهند. گرایش به دموکراسی با توجه به مبانی نظری، با دو بعد نگرشی و رفتاری تعریف شده است . بعد نگرشی آن با مؤلفه های مدارای سیاسی، اثربخشی سیاسی و مخالفت ...  بیشتر

مقایسۀ سیاستهای هسته ای ایران در دوران اصلاحات و اصولگرایی

سید محمد طباطبائی؛ میلاد توپچی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1394، صفحه 119-146

چکیده
  مبانی فکری و اصول جناحی در روند سیاست گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بهطوریکه میتوان تأثیر این مبانی را در سیاستهای اجرایی و در صحنۀ عمل مشاهده کرد . هر یک از دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا اصول عقیدتی و فکری خود را به عنوان نهاده وارد سیستم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کردند و پس از تجزیه و تحلیل در این سیستم که دارای یکسری اصول ...  بیشتر

سناریوهای آیندة نظام بین الملل و جایگاه جهان اسلام

فرزاد جهان بین؛ فتح اله پرتو

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1394، صفحه 147-168

چکیده
  پس از جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی، نظام بینالملل جدید با نوعی ابهام در تبیین سامانِ نظم جدید روبرو شد. این ابهام موجد سناریوسازیهای متعددی در راه تبیین نظم آیند ة جهان و تشریح نظام بینالملل شد که نظریۀ نظامهای تکقطبی،چندقطبی، تک- چندقطبی و سلسله مراتبی ازجمله سناریوهایی هستندکه نظام ب ینالملل آینده را تفسیر کردند . طرح این پرسش ها ...  بیشتر

نقش آلمان در حفظ صلح و امنیت بین المللی: مطالعه موردی افغانستان

مجید عباسی؛ جبار خدادوست

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1394، صفحه 169-196

چکیده
  در دورة پسا جنگ سردو فروپاشی نظام دوقطبی در حوزه سیاست خارجی و امنیتی آلمان تحولات مهمی به وجود آمد و این کشور خود را برای نقشآفرینی و حضوری مؤثر در راستای حفظ صلح و امنیت بینالمللی و همکاری با سازمانهای بینالمللی و بهویژه سازمان ملل متحد مهیا کرد که ازجمله مهمترین این موارد حضور نیروهای نظامی آلمان در افغانستان بعد از حوادث یازده ...  بیشتر