نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
محمدرضا دهشیری استاد عضو هیات علمی
غلامرضا خواجه سروی   دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابراهیم برزگر استاد استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن مجیدی دانشیار دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
سید حمزه صفوی استادیار استادیار، گروه مطالعات منطقه ای  دانشگاه تهران، تهران، ایران
مرتضی نورمحمدی دانشیار دانشیار، گروه روابط ببین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
ابراهیم برزگر استاد استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا سیمبر استاد استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
عباسعلی رهبر دانشیار دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابراهیم برزگر استاد استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محسن اسلامی دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
هادی آجیلی دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرهاد قاسمی دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمود محمدی لرد سایر دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا کوهکن استادیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ارسلان قربانی استاد استاد، گروه روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
ابوالفضل دلاوری دانشیار دانشیار، علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اردشیر انتظاری دانشیار دانشیار، گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
علی آدمی دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد بیگلری استادیار عضو هیئت علمی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اراک
علی عابدی استادیار استادیار، گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد جواد غلامرضا کاشی دانشیار دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین پوراحمدی دانشیار دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
فائز دین پرستی استادیار استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
حسین مسعودنیا دانشیار دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حسین رفیع دانشیار دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران ، بابلسر ، ایران
علی اکبر اسدی استادیار هیات علمی گروه روابط بین الملل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نوراله قیصری استادیار استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجیدرضا مومنی  دوم استادیار استادیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدرضا موسوی نیا استاد استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
محمد جواد غلامرضا کاشی دانشیار دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جعفر هزارجریبی استاد استاد، گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی اصغر کیا استاد استاد، گروه روزنامه نگاری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
امیر محمد حاجی یوسفی استاد استاد، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
محسن اسلامی دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
غزاله طاهری عطار استادیار استادیار، گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدرضا دهشیری استاد استاد روابط بین الملل دانشکده وزارت خارجه
حسین سلیمی استاد استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا سیمبر استاد استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
علی اشرف نظری دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابراهیم برزگر استاد استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمیدرضا ملک محمدی استاد استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
سجاد ستاری استادیار استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسن مجیدی دانشیار دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
یحیی فوزی دانشیار دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
نوراله قیصری استادیار استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد شفیعی فر استادیار استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران،تهران، ایران
سیدابراهیم سرپرست سادات  دوم استادیار استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران
علی عابدی استادیار استادیار، گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرهاد قاسمی دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
نوراله قیصری استادیار استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
عباس کشاورز شکری دانشیار دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
هادی آجیلی دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی آدمی دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدمحمد طباطبائی دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی کریمی مله استاد استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
داود میرمحمدی استاد استاد، جامعه شناسی مرکز پژوهش های راهبردی وزارت کشور، تهران، ایران
بهاره سازمند دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
رضا سیمبر استاد استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
علیرضا کوهکن استادیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا سیمبر استاد استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
حسین سلیمی استاد استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدابراهیم سرپرست سادات  دوم استادیار استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران
فائز دین پرستی استادیار استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
محسن اسلامی دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
اصغر افتخاری استاد استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق  علیه السلام. تهران، ایران
فرزاد پورسعید استادیار استادیار، گروه علوم سیاسی پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، ایران
کیهان برزگر دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
سیدمحمد طباطبائی دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سمیه حمیدی دانشیار 'گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
علی اشرف نظری دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجید عباسی(اشلقی) دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل  دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد عزیزخانی استادیار استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علی اکبر اسدی استادیار هیات علمی گروه روابط بین الملل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سید رضا موسوی دانشیار دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
ناصر اسدی سایر مشاور  در شورای راهبردی روابط خارجی
کارشناس سیاسی وزارت امورخارجه
سیدابراهیم سرپرست سادات  دوم استادیار استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران
حجت اله ایوبی    
سید صادق حقیقت استاد عضو هیأت علمی دانشگاه مفید
بهرام اخوان کاظمی استاد دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
امیر محمد حاجی یوسفی استاد استاد، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
امیر محمد حاجی یوسفی استاد استاد، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
حسن بشیر استاد استاد، گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
سید صادق حقیقت استاد استادیار گروه جامعه شناسی سیاسی دانشگاه مفید
فرهاد قاسمی دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیدمحمد طباطبائی دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدرضا موسوی نیا استاد استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
سیدرضا موسوی نیا استاد استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
مجید عباسی(اشلقی) دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل  دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی اکبر اسدی استادیار هیات علمی گروه روابط بین الملل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
خلیل سردارنیا استاد استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
حجت کاظمی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران.ایران
ناصر جمال زاده دانشیار دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
نجمه کیخا استادیار استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
داود مهدوی زادگان دانشیار دانشیار، گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، ایران
بهرام اخوان کاظمی استاد دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
علیرضا کوهکن استادیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اکبر اشرفی استادیار استادیار،  گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
بهرام اخوان کاظمی استاد دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
سیدمحمد میرسندسی استادیار جامعه شناسی
سیداصغر کیوان حسینی دانشیار دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
login