اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامرضا خواجه سروی

استاد علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه، طباطبائی، تهران، ایران استاد دانشگاه علامه طباطبائی

sarvireza1968gmail.com
44737615

سردبیر

ابراهیم برزگر

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

barzegaratu.ac.ir
44737615

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم برزگر

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

barzegaratu.ac.ir
44737615

غلامرضا خواجه سروی

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران دانشگاه علامه طباطبائی

sarvireza1968gmail.com

حسین سلیمی

استاد، گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

salimiatu.ac.ir
44737615

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی

استاد، گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران دانشگاه علامه طباطبائی

jdehghani20yahoo.com

محمدباقر حشمت زاده

دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیهد بهشتی، تهران، ایران

m-heshmasbu.ac.ir

حسین هرسیچ

استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

harsijyahoo.com

حمیرا مشیرزاده

دانشیار، گروه روابط بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

hmoshirut.ac.ir

علی کریمی مله

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران دانشگاه مازندران

akm10umz.ac.ir

عباس کشاورز شکری

دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران دانشگاه شاهد

abbaskeshavarz1yahoo.com

حسن مجیدی

دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران دانشگاه امام صادق (ع)

majidi118gmail.com

مدیر داخلی

قدیر امامی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی کارشناس پژوهشی

ghadir.emami60gmail.com