مدیر مسئول


غلامرضا خواجه سروی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

استاد علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه، طباطبائی، تهران، ایران

 • sarvireza1968gmail.com
 • 44737615

سردبیر


ابراهیم برزگر استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • barzegaratu.ac.ir
 • 44737615

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم برزگر استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • barzegaratu.ac.ir
 • 44737615

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا خواجه سروی دانشگاه علامه طباطبائی

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • sarvireza1968gmail.com

اعضای هیات تحریریه


حسین سلیمی استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

استاد، گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی

 • salimiatu.ac.ir
 • 48392482

اعضای هیات تحریریه


سیدجلال دهقانی فیروزآبادی دانشگاه علامه طباطبائی

استاد، گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • jdehghani20yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدباقر خرمشاد استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

جامعه شناسی سیاسی

 • mb.khorramshadgmail.com
 • 48392482

اعضای هیات تحریریه


حسین هرسیچ استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 • harsijyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


رضا سیمبر استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان، رشت، ایران

روابط بین الملل

 • rezasimbarhotmail.com
 • 48392482

اعضای هیات تحریریه


علی کریمی مله استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

علوم سیاسی

 • akm10umz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ارسلان قربانی شیخ نشین استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

روابط بین الملل

 • arsalanghyahoo.com
 • 48392482

اعضای هیات تحریریه


محمدباقر حشمت زاده دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیهد بهشتی، تهران، ایران

دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 • m-heshmasbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حمیرا مشیرزاده دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

دانشیار، گروه روابط بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • hmoshirut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عباس کشاورز شکری دانشگاه شاهد

دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

 • abbaskeshavarz1yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


جاوید اقبال گروه مطالعات غرب آسیا و شمال افریقا دانشگاه الیگره (مسلمان) هند

مطالعات خاورمیانه و آفریقای شمالی ، مطالعات زنان ، حل اختلافات و مطالعات صلح (CR & PS) و مطالعات اسلامی

 • jiqbal1234gmail.com
 • 48392482

مدیر داخلی


قدیر امامی کارشناس پژوهشی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

 • ghadir.emami60gmail.com

ویراستار ادبی


فروغ شهسوار ویراستار ادبی و فنی

 • forough.shahsavar70gmail.com
 • 48392482

صفحه آرا


حجت اله ایمانی زاده صفحه ارا

 • ketab1398gmail.com

ویراستار انگلیسی


رحیم هاتفی عین الدین دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

روابط بین الملل

 • everwaiteryahoo.com
 • 48392482