اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامرضا خواجه سروی

استاد علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه، طباطبائی، تهران، ایران استاد دانشگاه علامه طباطبائی

sarvireza1968gmail.com
44737615

سردبیر

ابراهیم برزگر

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

barzegaratu.ac.ir
44737615

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم برزگر

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

barzegaratu.ac.ir
44737615

غلامرضا خواجه سروی

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران دانشگاه علامه طباطبائی

sarvireza1968gmail.com

حسین سلیمی

استاد، گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

salimiatu.ac.ir
48392482

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی

استاد، گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران دانشگاه علامه طباطبائی

jdehghani20yahoo.com

محمدباقر خرمشاد

جامعه شناسی سیاسی استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

mb.khorramshadgmail.com
48392482

حسین هرسیچ

استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

harsijyahoo.com

رضا سیمبر

روابط بین الملل استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان، رشت، ایران

rezasimbarhotmail.com
48392482

علی کریمی مله

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران دانشگاه مازندران

akm10umz.ac.ir

ارسلان قربانی شیخ نشین

روابط بین الملل استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

arsalanghyahoo.com
48392482

محمدباقر حشمت زاده

دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیهد بهشتی، تهران، ایران

m-heshmasbu.ac.ir

حمیرا مشیرزاده

دانشیار، گروه روابط بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

hmoshirut.ac.ir

عباس کشاورز شکری

دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران دانشگاه شاهد

abbaskeshavarz1yahoo.com

جاوید اقبال

مطالعات خاورمیانه و آفریقای شمالی ، مطالعات زنان ، حل اختلافات و مطالعات صلح (CR & PS) و مطالعات اسلامی گروه مطالعات غرب آسیا و شمال افریقا دانشگاه الیگره (مسلمان) هند

jiqbal1234gmail.com
48392482

مدیر داخلی

قدیر امامی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی کارشناس پژوهشی

ghadir.emami60gmail.com

ویراستار ادبی

فروغ شهسوار

ویراستار ادبی و فنی

forough.shahsavar70gmail.com
48392482

صفحه آرا

حجت اله ایمانی زاده

صفحه ارا

ketab1398gmail.com

ویراستار انگلیسی

رحیم هاتفی عین الدین

روابط بین الملل دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

everwaiteryahoo.com
48392482