علی اکبر اسدی هیات علمی گروه روابط بین الملل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ناصر اسدی کارشناس سیاسی وزارت امورخارجه
محسن اسلامی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی اشرف امامی دانشیار، گروه ادیان و عرفان دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
اصغر افتخاری استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق  علیه السلام. تهران، ایران
سید جواد امام جمعه زاده دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
بهرام امیراحمدیان استاد مدعو در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران/ استاد مدعو در دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، موسسه بیمه اکو
پرویز امینی استادیار گروه علوم سیاسی  دانشگاه شاهد، تهران، ایران
هادی آجیلی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی آدمی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد بخشی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
ابراهیم برزگر استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن بشیر استاد، گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
سجاد بهرامی مقدم استادیار روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
احمد بیگلری عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اراک
فرزاد پورسعید استادیار، گروه علوم سیاسی پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، ایران
امیر محمد حاجی یوسفی استاد، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
ابراهیم حاجیانی دانشیار، گروه  علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
سید صادق حقیقت استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید، قم، ایران
سمیه حمیدی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
محمدحسن خانی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
محسن خلیلی استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
آرین دانشمند استادیار، گروه سیاستگذاری عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جلال درخشه استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
ابوالفضل دلاوری دانشیار، علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدرضا دهشیری استاد روابط بین الملل دانشکده وزارت خارجه، تهران، ایران
فائز دین پرستی استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
میترا راه نجات استادیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
لیلا رحمتی پور دانش آموخته دکتری، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
حسین رفیع دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران ، بابلسر ، ایران
عباسعلی رهبر دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدقاسم زمانی استاد، گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بهاره سازمند دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
سجاد ستاری 12345 استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیدابراهیم سرپرست سادات . استادیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران
خلیل سردارنیا استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
حسین سلیمی استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدکاظم سیدباقری دانشیار، گروه معارف اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رضا سیمبر استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
محمدمحسن شارعی دانش آموخته دکتری، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدمحمد طباطبائی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مجید عباسی دانشیار، گروه روابط بین الملل  دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد عزیزخانی استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
زاهد غفاری دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
محمد جواد غلامرضا کاشی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین فرزانه پور استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
فرهاد قاسمی دانشیار، گروه روابط بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ارسلان قربانی استاد، گروه روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
نوراله قیصری استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حجت کاظمی استاد، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران.ایران
علی کریمی مله استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
عباس کشاورز شکری دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
علیرضا کوهکن دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نجمه کیخا استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سیداصغر کیوان حسینی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد گل محمدی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
افشین متقی دانشیار، گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حسن مجیدی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
محمود محمدی لرد دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی مرشدی زاد دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
حسین مسعودنیا دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مجتبی مقصودی دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
حمیدرضا ملک محمدی استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیدرضا موسوی نیا دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
مجیدرضا مومنی . استادیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدحسن میرفخرائی دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدعبدالامیر نبوی دانشیار، گروه جامعه شناسی سیاسی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران
عباس نرگسیان دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حمید نساج دانشیار،  گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان،  ایران
محمدصادق نصرت پناه استاد، علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
علی اشرف نظری دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
مرتضی نورمحمدی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جعفر هزارجریبی استاد، گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمدرضا یزدانی مقدم دانشیار، گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تهران، ایران
login