آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2095
تعداد پذیرش 245
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1439
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1027

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 322
تعداد مشاهده مقاله 505546
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 509461
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 101 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 407 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 281 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 50 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 95 روز
درصد پذیرش 12 %