آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2041
تعداد پذیرش 240
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1409
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1010

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 325
تعداد مشاهده مقاله 489286
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 499859
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 406 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 281 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 50 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 95 روز
درصد پذیرش 12 %