آدرس فصلنامه: تهران، انتهای اتوبان همت غرب، تقاطع دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دفتر فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، کد پستی 8477-14115
شماره تلفن: 48392482 

نمابر: 48392482

ایمیل: ghadir.emami60@gmail.com  - allamehrahbord@atu.ac.ir

آدرس وب سایت نشریه: https://qpss.atu.ac.ir

مدیر داخلی فصلنامه: قدیر امامی
ساعت تماس: 12-10 

 


کاراکتر آخر را وارد نکنید.
CAPTCHA Image