تماس با ما

آدرس فصلنامه: تهران، انتهای اتوبان همت غرب، تقاطع دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دفتر فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست
شماره تلفن: 48392482 

نمابر: 48392482

ایمیل: ghadir.emami60@gmail.com   
مدیر داخلی فصلنامه:  امامی
ساعت تماس: 12-10 

 


CAPTCHA Image