نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق

2 دانشگاه صدا و سیما

چکیده

در این تحقیق، متن فیلمهای تبلیغاتی نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران
بررسی شد تا ضمن تعیین محورهای مهم گفتمانی هر یک از چهار نامزد حاضر در این انتخابات،
دالهای مرکزی گفتمانی فیلمهای تبلیغاتی آنان مشخص شود. برای دستیابی ب ه این اهداف، از
که پنج سطحی و صورت تکمیلی شیوة تحلیل گفتمانی (PDAM) الگوی عملیاتی تحلیل گفتمان
نورمن فرکلاف است، استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق، هشت فیلم تبلیغاتی پخش شده از شبکۀ
اول سیما (هر نامزد دو فیلم) و واحد تحلیل نیز گزارههای اساسی مطرح شده توسط هر نامزد در
آنها است. بخشی از نتایج حاصله از جمعبندی محورهای گفتمانی فیلم ها که هرکدام به طور
جداگانه بررسی شدهاند حاکی از آن است که دالهای مرکزی گفتمان فیلم های احمدی نژاد
و « بی کفایتی احمدی نژاد » فیلم های انتخاباتی موسوی ،« خدمت گزاری » و « عدالت محوری »
و « نخبه گرایی » فیلم های انتخاباتی کروبی ،« کارآمدی و اعتدال سیاسی و فرهنگی موسوی »
توانمندی و برنامه ریزی » و فیلم های انتخاباتی رضایی « ناکارآمدی سیستم مدیریتی موجود »
است. « ناتوانی دولت احمدینژاد » و « رضایی
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of the Campaign Teasers of the 10th Iranian Presidential Election in (2009)

نویسندگان [English]

  • Hassan Bashir 1
  • seyd Hamid Taheri 2

چکیده [English]

In this research, the contents of the Campaign teasers of the candidates of the
10th presidential election were reviewed and analyzed. For achieving this goal,
the Practical Discourse Analysis Method (PDAM) was used. Research statistical
society included all the eighth teasers broadcasted from Channel one of the
national TV and the analysis index was also the main performers of candidates
in their campaign teasers. The results had shown that candidates focused on
specific issues in their teasers: Ahmadi Nejad on "justice basis” and “Service”,
Mousavi on “incapability of Ahmadi Nejad “and “efficiency and political and
cultural equality of himself”, Karoubi on “tendency to intelligence” and
“inefficiency of the management system” and on Rezaie on “principals ability
and programming “and “disability of Ahmadinejad government".

کلیدواژه‌ها [English]

  • discussion
  • Discussion Analysis
  • Campaign teasers
  • 10th
  • presidential election

آقاگلزاده، فردوس، ( 1385 )، تحلیل گفتمان انتقادی ، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی باهمکاری دانشگاه تربیت مدرس.
- آلتوسر، لویی، ( 1387 )، ایدئولوژی و سازوبرگهای ایدئولوژیک دولت، ترجمۀ روزبه صدرآرا، تهران: چشمه.
- اعتماد، شاپور، ( 1383 )، معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی، تهران: طرح نو.
- برونو، فرانک، ( 1384 )، فرهنگ توصیفی روانشناسی، ترجمه: فرزانه طاهری و مهشید یاسائی، تهران: ناهید.
- بشیر، حسن، ( 1390 )، رسانههای بیگانه: قرائتی با تحلیل گفتمان، تهران: انتشارات سیمای شرق و ماهنامه مدیریت ارتباطات.
- بشیر، حسن، ( 1385 )، تحلیل گفتمان: دریچهای برای کشف ناگفته ها، تهران : مرکزتحقیقات دانشگاه امام صادق (ع).
- تاجیک، محمدرضا، ( 1383 )، گفتمان، پادگفتمان و سیاست، تهران: مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی.
- سلطانی، علیاصغر، ( 1384 )، قدرت، زبان و گفتمان، تهران: نشر نی.
- فرکلاف، نورمن، ( 1379 )، تحلیل انتقادی گفتمان،ت رجمه : فاطمه شایسته پیران و دیگران،
تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها (نشر اثر اصلی بیتا).
- فوکو، میشل، ( 1382 ب)، سوژه و قدرت، در میشل فوکو فراسوی ساختارگرایی و
هرمنوتیک، نوشته: هیوبرت دریفوس و پل رابینو، ترجمه: حسین بشیریه، تهران: انتشارات نی.
- مکدانل، دایان، ( 1380 )، مقدمهای بر نظریههای گفتمان، (حسینعلی نوذری، مترجم )، تهران : فرهنگ گفتمان (نشر اثراصلی بیتا).
- میرفخرائی، تژا، ( 1383 )، فرایند تحلیل گفتمان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
- وندایک تئون. ای، ( 1382 )، مطالعاتی در تحلیل گفتمان - از دستور متن تا گفتمان کاوی
انتقادی ت(رجمۀ گروه مترجمان) تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها (نشر اثر اصلی بیتا).
مقاله
مطالعه مقایسه ای رویکردهای انتخاباتی : » ،( - بشیر، حسن و حاتمی، حمیدرضا، ( 1388
تحلیل گفتمان فیلمهای تبلیغاتی نامزدهای دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران 63
تحلیل گفتمان سرمقالههای جمهوری اسلامی و کیهان درباره دومین مرحله انتخابات مجلس فصلنامه پژوهشهای
ارتباطی، 16 ،« هشتم
تحلیل گفتمان مناظرههای تلویزیونی انتخابات دهم ریاست » ،( - بلاشآبادی، علی، ( 1388
پایاننامه کارشناسی ارشد رشته تحقیق در ارتباطات، دانشکده صدا و سیما. ،« جمهوری در ایران
تحلیل گفتمان مناظرههای تلویزیونی انتخابات دهم ریاست » ،( - بلاشآبادی، علی، ( 1388
پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده صداوسیما. ،« جمهوری ایران 1388
نظریه گفتمان لاکلاو و موفه، » ،( - کسرایی، محمدسالار و پور شیرازی، علی، ( 1388
در فصلنامه سیاست، دوره 39 ، پاییز ، شماره ،« ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیدههای سیاسی3
تحلیل گفتمان اخبار سایت های بی بی سی و رادیو فردا » ،( - گلبخشی، حسن، ( 1387
پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده صداوسیما. ،« درباره بازداشت ملوانان انگلیسی
ب) انگلیسی
- Donsbach, W. (2008), The International Encyclopedia of Communication,Singapore:Blackwell
- Hall, S. (1997), The Spectacle of Other, in S. Hall et al, Cultural Representation and Signifying Practice, London: Sage Publication.
- Laclau, E and Mouffe, C (1987), Post-Marxism without Apologies, New Left Review, No 166.
- Laclau, E and Mouffe, C (1990), New Reflections on The Revolution of ourTime, London: verso.
- Laclau, E and Mouffe, C. (2001), Hegemony and Socialism Strategy:Toward a Radical Democratic Politics, London: Verso.
- Laclau, E and Mouffe, C. (2002), Recasting Marxism in James martin:Antonio Gramsci, Critical Assessment of leading Political Philosophers,London: Voutledge.
- Schiffrin, D. (1994), Approaches to Discourse, Oxford: Blackwell