نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در دورة پسا جنگ سردو فروپاشی نظام دوقطبی در حوزه سیاست خارجی و امنیتی آلمان
تحولات مهمی به وجود آمد و این کشور خود را برای نقشآفرینی و حضوری مؤثر در راستای
حفظ صلح و امنیت بینالمللی و همکاری با سازمانهای بینالمللی و بهویژه سازمان ملل متحد مهیا
کرد که ازجمله مهمترین این موارد حضور نیروهای نظامی آلمان در افغانستان بعد از حوادث
یازده سپتامبر 2001 و سقوط طالبان، با هدف صلح سازی و کمک به سازمان ملل متحد برای
تحقق ایجاد صلح و امنیت است.
این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است که آلمان در راستای برقراری و حفظ
صلح و امنیت بینالمللی چه نقشی در افغانستان ایفا کرده است؟ یافته ها ی این پژوهش نشان
میدهند، هرچند حضور و مشارکت فعال آلمان در افغانستان در چارچوب اهداف و منافع سازمان
ناتو و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (ایساف) به از بین بردن کامل تروریسم منجر نشده،
با این هم ه توانسته است به توانمندساز ی دولت افغانستان، بازسازی ساختارهای اقتصادی و
اجتماعی و برقراری آرامش نسبی در این کشور کمک کند و آلمان را به یکی از کشورهای مهم
جهان در کمک به سازمانهای بینالمللی برای تحقق اهداف انسان دوستانه مبدل سازد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Germany in International Peace and Security Preservation: Case Study Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Majid Abbasi
  • Jabbar Khoda Doost

چکیده [English]

After the end of the cold war and collapsing of the bipolar system, Germany
has made significant changes in its foreign and security policy and has made
itself ready to have an influential presence for international peace and security
Preservation. This includes presence of German troops in Afghanistan after 11th
of September 2001attacks and the overthrow of Taliban.
Now the question is that what role Germany has played for establishing and
Preservation of peace and security in Afghanistan?
The results in this study indicate, despite the fact that the presence and active
engagement of German troops in Afghanistan under NATO and ISAF has not
succeeded in eradicating terrorism, but has enabled Afghan government in good
governance, in reconstructing socio- economic structures as well as bringing
partial peace in this Country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Security
  • International Peace
  • ISAF
- آقایی، سید داود، ( 1375 )، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی،تهران: انتشارات پیک فرهنگ.
- برچیل، اسکات و دیگران، ( 1391 )، نظریههای روابط بینالملل،ترجمه حمیرا مشیرزاده وروحاله طالبی آرانی،چاپ اول، تهران: نشر میزان.
- دهقانی فیروزآبادی، سید جلال ( 1392 )، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ پنجم.
- رحمانی، علی ( 1379 )، کتاب سبز : آلمان ، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه.
- رحمانی، علی ( 1384 )، منافع ملی و امنیت جمهوری اسلامی ایران، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
-قوام، سید عبدالعلی ( 1384 )، روابط بینالملل: نظریه ها و رویکردها )، چاپ اول ، تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت.
- کالینز، آلن، ( 1392 )، مطالعات امنیتی معاصر، ترجمه سید دادود آقایی و علیرضا ثمودی،چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.
-کلودزیچ، ادوارد، ( 1390 )، امنیت و روابط بین الملل، ترجمه نادر پورآخوندی، چاپ اول ،تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-گریفیتس، مارتین. روچ، استیون و سولومون، اسکات، ( 1393 )، پنجاه متفکر بزرگ روابط بین الملل، ترجمه علیرضا طیب، چاپ اول، تهران: نشرنی.
- مشیرزاده، حمیرا، ( 1384 )، تحول در نظر یه های روابط ب ینالملل ، چاپ اول ، تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
-نقیب زاده، احمد، ( 1382 )، اتحادیه اروپا از آغاز تا امروز، تهران: نشر قومس.
-وزارت امور خارجه آلمان، ( 2003 )، نگاهی به آلمان امروز ، برلین : انتشارات وزارت خارجه آلمان.
- وزارت امور خارجه آلمان ،( 2008 )، نگاهی به آلمان امروز، برلین: انتشارات وزارت خارجه آلمان.
نقش آلمان در حفظ صلح و امنیت بینالمللی: مطالعه موردی افغانستان 195
مقالات و سایتها
-موضوع های کلیدی در روابط فرا آتلانتیکی : گرداب » ،( - ثانی، معصومه ، ( 1391 همشهری دیپلماتیک، آذر ماه، شماره 66 ،« وابستگی خبرگزاری مهر. ،« آلمان و همگرایی اروپا- 1 »،(1391 /04/ - خدادوست، جبار، ( 1 8
http:// www.mehrnews.com
-خبرگزاری مهر. ،« آلمان و همگرایی اروپا- 2 »،(1391/04/ - خدادوست، جبار، ( 19
http://ww.mehrnews.com
تحول نظریههای منازعه و همکاری در روابط » ،( - دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، ( 1382مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال پنجم، شماره هشتم، بهار و تابستان. ،« بین الملل
دیدار غیر منتظره وزیر دفاع آلمان از » ،(1391/08/ - دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، ( 22 خبرگزاری دری. ،« افغانستان
همشهری ،« رأی به تمدید حضور آلمان در افغانستان »، - دهقانی فیروزآبادی، سید جلال http:// dary.ir.ib.iآنلاین15843
www.hamshahrionline.ir/details/
،« سفر وزیر دفاع آلمان به افغانستان »،(1390/08/ -دهقانی فیروزآبادی، سید جلال ، ( 22
http:// dary.ir.ib.ir خبرگزاری دری
،« گاهشمار حضور آمریکا در افغانستان : سرزمین اضطراب » ،( - شهسواری، مهدی، ( 1391همشهری دیپلماتیک، شماره 61 ، تیرماه.
نشریه ،« بحران عراق : دگرگونی در روبط فرا آتلانیتک »،( - شیر غلامی، خل یل ( 1382 رویدادها و تحلیلها، خرداد ماه.
فصلنامه ،« سیاست خارجی آلمان در ژئوپولیتیک نوین بین المللی »،( -کیانی، داود، ( 1391روابط خارجی ،سال 4، شماره 3، پاییز .
قرن 21 و راهبرد جدید سیاست خارجی و امنیتی آلمان : به » ،( - گرین، سایمون، ( 1390تلخیص و ترجمه جبار خدادوست و محمد همتی، همشهری دیپلماتیک ، ،« دنبال محوریت شماره 58 ، اسفند.
،« موضوع خروج نظامیان آلمان از افغانستان » ،(1391/08/ - گرین، سایمون ، 24 (www.farsnews.com خبرگزاری فارs
سیاست خارجی آلمان در دو بحران افغانستان و » ،( -هرسیچ، حسین و سیدی، مریم، ( 1388
فصلنامه مطالعات خاورمیانه، بهار. ،« عراق
( 196 فصلنامهی پژوهشهای راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره 13 ، تابستان 94 (پیاپی 43
Books
-Duffild, J, (1998), Political Culture; International Institutions and German Security after Unification, Stanford,CA: Stanford University Pres
-Green, Simon.and Dan.Hough, Alister.Miskimmon, Graham.Timmins,(2008), The Politics of the new German, London: Routledge.
-Pudget, Stephen, (2003), Development in German politics3, Duke University Press: Durham
Tatsachen ueber Deutschland, (2000), herausgegeben vom Presse und Informationsamt der Bundes regirung, Frankfurt/Main: Societaets-Verlag.
-Young Blood Coleman, Denis, (2007), Country watch review: Germany,Houston.Articles & Websites
-Dahl Martinsen, Kaare, (2010),” National interests in German Security white Books”, National Identities, Vol. 12, No. 2, June.
-Hellmann, Gunther., (2011),”Deutschlands neue Rolle in der Welt und wie sie zu gestallten waere, Available at… http://www.internationalepolitik.de.
-Kaim, Markus, (2008), ”Germany, Afghanistan and the future of NATO”,International Journal, Summer.
-”Muenchener Konferenz fuer Sicherheitspolitik”, (4/2/2004), Available at…www.bundesregirung.de.
-Schreer, Benjamin, (2009),” A new Pragmatism”, International Journal, Spring.
-Schroder,G, (2001), “ statsment by the Germany Chancellor Gerhard
Schroeder to the German Bundestag”, Transatlantic Internationale politik, Vol.2, No. 4,11. October.
-Snyder, S. Elizabeth, (2011), “Possibilities for peace: GermanysTransformation of a Culture of War”, Journal of sociology & social welfare,Vol..XXXVIII, No.2.
-  (2012), “Wiederaufbau Afghanistans Weiter Unterstuetzen”, Available at…http://www.bundesregierung.de, content/de/artikel/2012/07/2012- 07-09 afghanistan weiter-unterstuetzen.html?nn=392318
- DOC.ST/ADM/SER>B668,Availableat…http://www.mofa.go.jp/policy/ un/reform/pamph0503.pdf.