دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 1-214 
3. امریکا و ‌چالش قدرت در امریکای لاتین: مقایسه رویکرد ایران و چین

صفحه 95-124

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مرتضی اسماعیلی؛ ابوذر بهزادی آقایی