نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در جمهوری اسلامی ایران مسئله توسعه به‌صورت برنامه‌های پنج‌ساله برنامه‌ریزی و دنبال می‌شود و به این لحاظ برنامه‌های توسعه تصویب‌شده مهم‌ترین سند توسعه در ج.ا.ا تلقی می‌شوند که قبل از هر چیز دیگر باید موضوع تحقیق درباره‌ی توسعه باشند. پژوهش حاضر به بررسی نحوه‌ نگرش به جهانی‌شدن در برنامه‌های توسعه سوم، چهارم و پنجم توسعه پرداخته است. سؤال اصلی تحقیق این‌گونه مطرح‌شده است: چه نسبتی بین جهانی‌شدن و توسعه در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ این سؤال در قالب چهار سؤال فرعی زیر دنبال شده است:  الف) هر یک از برنامه‌های توسعه چه دیدگاهی نسبت به جهانی‌شدن دارند؟ ب) ابعاد مختلف جهانی‌شدن، در هر یک از برنامه‌های توسعه چگونه مطرح‌شده است؟؛ ج) در مقام مقایسه چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی بین برنامه‌های توسعه، ازنظر نگاه به جهانی‌شدن و توسعه، وجود دارد؟ د) مواد دارای دیدگاه منفی نسبت به جهانی‌شدن، در هر یک از برنامه‌های توسعه از لحاظ ابعاد جهانی‌شدن، در کدام‌یک از ابعاد موردنظر قرار می‌گیرند؟ روش تحقیق، تحلیل محتوا انتخاب‌شده است و جامعه‌آماری تحقیق متن برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه انتخاب‌شده است و برای بررسی دقیق‌تر از نمونه‌گیری اجتناب شده است. برای تجزیه‌وتحلیل نیزاز آمار توصیفی استفاده شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Globalization in Development Programs of the Islamic Republic of Iran (Study of the Third, Fourth and Fifth Development Programs in Islamic Republic of Iran)

نویسندگان [English]

  • Ghasem Misaee
  • Heshmatollah Falahatpishe
  • Faez Dinparast

چکیده [English]

Present research is about examining the attitudes about globalization in the 3rd, 4th and 5th development programs. The main question of the research is: what is the relationship between globalization and development in Islamic Republic of Iran development programs? The mentioned question has been followed in the format of four sub-main questions: A) what is the attitude of the development programs toward globalization? ; B) How the different aspects of globalization have been issued in the development programs? C) What are the differences and similarities of development programs (from the point of view of globalization and development)? D) In what articles the negative aspects of globalization are being mentioned? The hypothesis is: “In development programs, the globalization has been considered both as an opportunity and threat, but the opportunities has been highlighted more that can be used for development of the country.” The methodology of the research is content analysis and the statistical society of research is the 3rd, 4th, and 5th development programs. The result of the research is developed according to the comparative study and acceptance of the hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Development
  • development programs
  • content analysis
  • Three Development Program