دوره 11 (1401)
دوره 10 (1400)
دوره 9 (1399)
دوره 8 (1398)
دوره 7 (1397)
دوره 6 (1396)
دوره 5 (1395)
دوره 4 (1394)
شماره 14
این شماره مربوط به پاییز 1394 بوده که در آذرماه 94 به چاپ رسیده است
شماره 13
این شماره مربوط به تابستان 1394 بوده که در مهرماه 1394 به جاپ رسید
شماره 12
این شماره مربوط به فصل بهار 94 بوده که در تیر ماه 94 به چاپ رسید
دوره 3 (1393)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
چارچوبی تحلیلی برای بررسی گفتمان سیاست خارجی امام خمینی(ره) (ایدئولوژی، استراتژی و دیپلماسی)

ناصر اسدی؛ نگار قنواتی؛ امیر رضایی پناه

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1394، صفحه 9-35

چکیده
  چکیده در پی انقلاب اسلامی و برآمدن نظام جمهوری اسلامی ایران بر فراز خلیج فارس و خاورمیانه، موج تازهای از ایستارها و انگاره ها به پهنه سیاست خارجی ایران و ساختار روابط بین الملل وارد شد . اصول و مفاهیم این انقلاب و ساختار سیاسی ن وپدید، عموماً متأثر از اندیشه و عمل امام خمینی به عنوان ایدئولوگ و رهبر آن بوده است. این نوشتار با به پرسش ...  بیشتر

سیاست خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی و منافع ایران و روسیه

حشمت اله فلاحت پیشه؛ وحید شربتی؛ محمدمهدی مظفری

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1394، صفحه 37-60

چکیده
  به قدرت رسیدن حزب" عدالت و توسعه" در ترکیه در سال 2002 میلادی، سیاست خارجی این کشور در روابط منطقه ای و فرامنطقه ای دستخوش تغییرات جدی شد . سیاست خارجی ترکیه قبل از 2002 یک سیاست خارجی به مراتب غربگرا و تکبعدی بود و این کشور بخش عمده سیاست های خود را در جهت رابطه با غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا و عضویت در اتحادیه اروپا شکل داده بود . اما ...  بیشتر

الگوهای رفتاری روسیه و آمریکا در مدیریت بحرانهای منطقه ای؛ مطالعه موردی بحران سوریه

مهدی هدایت شهیدانی؛ رمان ولادیمیروویچ پینکفتسف

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1394، صفحه 61-85

چکیده
  ماهیت پدیده های بین المللی نشان داده است که قدرت های بزرگ در یک ساختار چندجانبه، به موازات همکاری و رقابت، درصدد ثبات معادلۀ قدرت در محیط بین المللی هستند . با وقوع بحران در کشور سوریه نشانه هایی از این نوع روابط میان روسیه و ایالات متحده از سال 2011 مشاهده شده است. مهمترین ویژگیهای این روابط مفاهیمی همچون تشویق، مهار، کناره گیری، ایجاد ...  بیشتر

جایگاه فرهنگ در تکوین ایران هراسی فرهنگی در کشورهای حوزه خلیج فارس

مرتضی نورمحمدی؛ حجت کاظمی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1394، صفحه 87-113

چکیده
  ایرانهراسی فرهنگی پدیدهای است که نشاندهنده ترس و هراس کشورهای حوزه خلیج فارس از فرهنگ و هویت ایران است. هراس این کشورها مت أثر از معنای غیرواقعی است که آن ها به مبانی و مؤلفههای فرهنگی ایران بخشیدهاند. در اثر این معنادهی، منظومهای از معنا در ذهن آنان برساخته گردیده نامید . این گفتمان از مجموعه ای عناصر چون مذهب تشیع، « گفتمان » ...  بیشتر

تأثیر مکان و زمان در شکلگیری ادارک محیطی جنبشهای شیعی و سنی معاصر در خاورمیانه

مراد کاویانی راد؛ سهیلا عباس پور گماری

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1394، صفحه 115-139

چکیده
  بخش عمدهای از کنش انسان انسانی تابع ادراکی است که از محیط پیرامونی دارد؛ فهم این برداشتها در شناخت رویکردها و فرآیندهای تصمیم گیری بسیار کارآمد نشان داده است. در این میان،پدیدارشناسی از جمله روشهایی است که بر کیفیت و خاص بودن پدیده های سیاسی تأکید دارد و به دنبال ادارک پدیده های جهان است.از این رو، ارتباط میان رویکرد ادراک محیطی و ...  بیشتر

واکاوی زمینه های ناسازواری در روابط ایران و عربستان بر پایه نظریه سازه انگاری

افشین متقی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1394، صفحه 141-161

چکیده
  ایران و عربستان سعودی با توجه به مختصات ژئوپلیتیکو ویژگی های جغرافیایی خود، دو کشور مهم و تعیینکننده در منطقه بهشمار میآیند. این دو کشور، تقریباً از دهه 1950 به این سو، یکدیگر را به عنوان یک رقیب در نظر گرفتهاند. تنش و ناسازواری میان این دو کشور، پس از پهلوی دوم شکل جدیتری گرفت و به دلیل متقارن بودن حوزه های نفوذ این دو کشور در منطقه، ایران ...  بیشتر

سیاست خارجی مصر در دوره انور سادات و « برداشت از نقش ملی » حسنی مبارک

حمیرا مشیرزاده؛ فاطمه صلواتی طرقی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1394، صفحه 163-191

چکیده
  بررسی سیاست خارجی مصر به عنوان کشوری عربی، اسلامی و آفریقایی و کشوری تأثیرگذار در خاورمیانه اهمیتی خاص دارد. عوامل سازنده، تغییر دهنده، استمرار و تغییر سیاست خارجی مصر، شباهتها و تفاوتهای آن با دیگر کشورهای منطقه همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است . برداشت » پرسش اصلی مقاله حاضر این است که چگونه سیاست خارجی سادات و مبارک بر مبنای ...  بیشتر