نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

به قدرت رسیدن حزب" عدالت و توسعه" در ترکیه در سال 2002 میلادی، سیاست خارجی این
کشور در روابط منطقه ای و فرامنطقه ای دستخوش تغییرات جدی شد . سیاست خارجی ترکیه قبل از
2002 یک سیاست خارجی به مراتب غربگرا و تکبعدی بود و این کشور بخش عمده سیاست های
خود را در جهت رابطه با غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا و عضویت در اتحادیه اروپا شکل داده بود .
اما با رویکار آمدن دولت عدالت و توسعه، سیاست خارجی ترکیه از یک سیاست تک بعدی تبدیل به
یک سیاستخارجی چندبعدی، عملگرا و منافع محور در محیط پیرامو نی و جهانی شد . یکی از ابعاد
مهم این سیاست خارجیِ متحول شده، توجه به مناطق پیرامونی و کشورهای همسایه به منظور افزایش
نقش و جایگاه ترکیه در این مناطق از جمله قفقاز جنوبی میباشد . این مقاله در صدد است با روشی
توصیفی و تحلیلی به بررسی جنبه های سیاست خارجی ترک یه در قفقاز و تقابل منافع آن با دو کشور
قدرتمند ایران و روسیه در این منطقه از منظر جغرافیای سیاسی بپردازد. سیاستهای ترکیه در این منطقه
در تقابل با منافع ایران و روسیه می باشد و سبب تحدید منافع منطقه ای ایران و روسیه شده است . سئوال
اصلی مقاله این است که سیاستهای قفقازی ترکیه چه تأثیراتی بر منافع ایران و روسیه گذاشته است که
سبب به وجود آمدن تقابل منافع میان آنها در قفقاز شده است؟ فرضیه مقاله حاضر نیز این است که،
سیاستهای ترکیه در قفقاز، به دلیل تأثیرگذاری مستقیم بر منافع منطقه ای ایران و روسیه و تحدید منا فع
آنها، سبب به وجود آمدن تقابل منافع میان ترکیه با ایران و روسیه در قفقاز جنوبی شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Turkey’s Foreign Policy in South Caucasus and Interests of Iran and Russia

نویسندگان [English]

  • Heshmatollah Falahat Pishe
  • Vahid Sharbati
  • Mohammad Mehdi Mozafari

چکیده [English]

With power succession of “ justice and development” party in Turkey in
2002 the foreign policy of this country in regional and far regional relations has
seriously changed. Before 2000 Turkeys foreign policy was far westernized and
the government policy-making was west, specially US, oriented. But with rise of
justice and development government in Turkey, the country’s foreign policy
changed to a multidimensional pragmatic interest-based policy .one aspect of
this policy modified foreign policy toward collaboration with neighbors in order
to enhance Turkey’s role in the region including south Caucasus. This study
tries to evaluate Turkey foreign policy in Caucasus and its conflicting interests
with the two powerful countries of area – Iran and Russia. The main question of
this study is concentrated on the Turkey’s Caucasian Policy and its affects on
interests of Iran and Russia. The hypothesis of the paper is that new Turkey’s
foreign policy in the region brought contradiction between the country and two
abovementioned powerful neighbors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • South Caucasus
  • Justices and Development Party
  • turkey
  • Foreign policy
  • geopolitics
  • Iran
  • Russia