نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

بررسی سیاست خارجی مصر به عنوان کشوری عربی، اسلامی و آفریقایی و کشوری تأثیرگذار
در خاورمیانه اهمیتی خاص دارد. عوامل سازنده، تغییر دهنده، استمرار و تغییر سیاست خارجی مصر،
شباهتها و تفاوتهای آن با دیگر کشورهای منطقه همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است .
برداشت » پرسش اصلی مقاله حاضر این است که چگونه سیاست خارجی سادات و مبارک بر مبنای
شکل گرفت. مقاله حاضر با استفاده از ابزارهای تحلیلی که نظریه نقش در سیاست « از نقش ملی
خارجی ارائه میدهد، سیاست خارجی سادات و مبارک را بررسی می کند و با استفاده از روشِ
ردیابی فرآیند که در آن توالی علّی رویدادهای سیاست خارجی و تکوین برداشت از نقش ملی نشان
داده میشود، برآن است که برداشت از نقش ملیِ متفاوت رؤسای جمهور مصر به اجرای سیاست
خارجی متفاوتی توسط آنها منجر شده است. یافتۀ اصلی مقاله این است که تکوین نقشِ
فرعونگرایانه در دوره سادات و نقشِ دولت پاسدار همبستگی اعراب در دوره مبارک به اجرای
نقش متفاوتی در عرصه سیاست خارجی توسط سادات و مبارک انجامید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

National Role Perception and Egypt’s Foreign Policy in Sadat and Mubarak Eras

نویسندگان [English]

  • Homeira Moshir Zadeh
  • Fatemeh Salavati Toroghi

چکیده [English]

Egypt’s foreign policy as an Arab, Islamic, African country and an influential
actor in the Middle East has always been an important issue and its constitutive
factors, changes, and continuities in the course of time have attracted students of
foreign policy and the Middle East. This article explores the ways in which
Sadat’s and Mubarak’s foreign policies were formed on the basis of their
perceptions of Egypt’s national role. Within the analytical framework of Role
Theory and by relying on process-tracing method in which causal sequence of
events are examined, the article shows how the two presidents’ foreign policy
differences can be explained by their different role perceptions. It is argued that
while Sadat followed a Pharaonicist national role, Mubarak’s perception of
national role was that of the guardian of Arabs’ solidarit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egypt
  • foreign policy
  • national role perception
  • Anwar Sadat
  • Hosni Mubarak
 
- امامی، محمد علی، ( 1374 )، بررسی روابط سیاسی سوریه و عراق در دهه 1980 ، تهران : وزارت امور خارجه.
- پارسادوست، منوچهر، ( 1369 )، نقش عراق در شروع جنگ با بررسی تاریخ عراق و اندیشه حزب بعث،تهران، انتشار.
- پرز، شیمون، ( 1376 )، خاورمیانه جدید، ترجمه عدنان فاروقی، تهران : مرکز مطالعات و
پژوهشهای راهبردی آسیا.
تاملی بر تکنیک ردیابی فرآیند در مطالعات ا نقلاب » ،( - طالبان، محمدرضا، ( 1387
.116-91 ، پژوهشنامه متین، پاییز، شماره 40 ،« اسلامی
- فاست، لوئیس، ( 1386 )، روابط بینالمللی خاورمیانه ، ترجمه احمد سلطانی نژاد،تهران : وزارت امور خارجه.
- کامل، محمد ابراهیم، ( 1368 )، صلح موعود در توافق نامههای کمپ دیوید، ترجمه محمد
درخشنده، تهران: امیرکبیر.
1366 )، پیامبر و فرعون : جنبشهای نوین اسلامی ، ترجمه حمید / - کپل، ژیل، ( 1377 احمدی: تهران، انتشارات کیهان.
- کدیور، جمیله، ( 1383 )، مصر از زاویهای دیگر، تهران: اطلاعات.
- میشل، ریچارد، ( 1386 )، تاریخ جمعیت اخوان المسلمین از آغاز تا امروز ،ترجمه هادی
خسروشاهی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
- میلتون ادوارز، بورلی و هینچکلیف، پیتر، ( 1384 )، بحران در خاورمیانه از 1945 تاکنون ،
ترجمه شهرزاد شریعت پناهی، تهران: قومس.
در مهدی ذاکریان ( ،« مصر و بحران 22 روزه غزه » ،( - نبوی، سید عبدالامیر، ( 1388
گردآورنده)، خاورمیانه پژوهی، جلد دوم، تهران، دانشگاه امام صادق.
- ونت، الکساندر، ( 1384 )، نظریه اجتماعی سیاست بین الملل ، ترجمه حمیرا مشیرزاده،
تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- هیکل، محمد حسنین، ( 1363 )، پاییز خشم، ترجمه محمد کاظم موسائی، تهران: امیرکبیر.
- هیکل، محمد حسنین، ( 1364 )، میان مطبوعات و سیاست، ترجمه محمد کاظم موسایی، تهران: کاویان.
- هینهپوش، ریموند و انوشیروان احتشامی، ( 1382 )، سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه ،
ترجمه علی گل محمدی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
( 190 فصلنامهی پژوهشهای راهبردی سیاست، سال سوم، شماره 12 ، بهار 94 (پیاپی 42
- Abadi, Jacob, (2006), “Egypt’s Policy Toward Israeli: The Impact of Foreign and Domestic Constraints”, Israel Affairs,12(1).
- Adigbuo, E.R ,(2005), “Nigeria's National Role Conceptions: The Case of Namibia
(1975-1990)”, Doctoral Thesis, Johannesburg: University of Johannesburg: 1-59.
- Aftandilian, Gregory L, (1993), Egypt’s Bid for Arab Leadership:Implication for
US Policy, New York, Council on Foreign Relations Press.
- Aggestam, L, (2006), “Role Theory and European Foreign Policy: A Framework of
Analysis”, In Elgstrom and Smith (eds): 11-29.
- AL- Awadi, Hesham, (2004), In Pursuit of Legitimacy: The Muslim Brotherhood
and Mubarak 1982-2000, New York, Tauris Academic Studies.
- Aruri, Naseer Hasan, (1973), Middle East Crucible: Studies on the Arab-Israeli
War of October 1973, Wilmette, IL, Medina University Press International.
- Baker, Raymond William, (1981), “Sadat’s Open Door: Opposition from Within”,
Social Problems, 28(4): 378-384.
- Benes, M, (2011), “Role Theory in the Social Work in the Context of Gender
Stereotypes”, Available at: <www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument / >>. Last
Accses: April 29, 2014.
- Beylerian, Onnig and Canivet, Christophe, ( 1997), “China: Role Conceptions after
the Cold War”, In P. G. Le Prestre (ed) Role Quests in the Post-Cold War Era, Montreal
and Kingston, McGill-Queen‘s University Press.
- Boutros-Ghali, Boutros, (1982), “The Foreign Policy of Egypt in the Post-Sadat
Era”, Foreign Affairs, 60(4): 769-788.
- Breuning, Marijke, (1995), “Words and Deeds: Foreign Assistance Rhetoric and
Policy Behavior in the Netherland, Belgium , and the United Kingdom”, International
Studies Quarterly, 39(2): 235-54.
- Bulent, A. and Gorener, A, (2010), “National Role Conceptions and Foreign Policy
Orientation: The Ideational Bases of the Justice and Development Party's Foreign Policy
Activitism in the Middle East”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 12 (1):73-
92.
- Byman, Daniel L, (2005), “The Implications of Leadership Change in the Arab
World”, Political Science Quarterly, 120(1): 59-83.
- Cantori, Louis J, (1986), “Egyptian Policy Under Mubarak: The Politics of
Continuty and Change”, In Robert Freedman (ed) The Middle East After the Israeli
Invasion.
- Chafetz, G. H Abramson and S. Grillot, (1996), “Role Theory and Foreign Policy:
Belarusian and Ukrainian Compliance With the Nuclear Nonproliferation Regime”,
Political Psychology, 17(4): 727-57.
- Chotard, J, (1997), “Articulating the New International Role of the United States
during Previous Transitions, 1916-1919, 1943-1947”, In Role Quests in the Post Cold
War Era, (ed) P. G. Le Prestre, Montreal and Kingston: McGill-Queen‘s University
Press.
- Darraj, Susan Muaddi, (2007), Hosni Mubarak, New York, Chelsea House.
- Dawisha, A. I, (1975), “Egypt in the Yemen: An Analysis of Egyptian Perceptions
and Policies”, Middle East Journal, 29 (1).
- Elgstrom, O. and Smith, M, (eds), (2006), The European Union's Role in
International Politics: Concepts and Analysis, London, Routledge.
- Gershoni, Israel and James P. Jankowski, (1995), Redefining the Egyptian Nation:
1930-1945, Cambridge, Cambridge University Press.
- Grossman, M, (2005), “Role Theory and Foreign Policy Change: The
Transformation of Russian Foreign Policy in the 1990s”, International Politics, 42.
- Harnisch, S, (2011), “Conceptualizing in the Minefield: Role Theory and Foreign
Policy Learning”, Paper Presented at the ISA Workshop Integrating Foreign Policy
Analysis and International Relations through Role Theory, February, New Orleans.
و سیاست خارجی مصر در دوره انور سادات و حسنی مبارک 191 « برداشت از نقش ملی »
- Hinnebusch, Raymond A, (2003), Egyptian Politics Under Sadat: The Post-
Populist Development of an Authoritarian- Modernizing State, Cambridge, Cambridge University Press.
- Holsti, K. J, (1970), “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy”,
International Studies Quarterly, 14(3).
- Laqueur, Walter and Rubin, Barry, (2001), The Arab-Israeli Reader ,New York,
Penguin Books.
- Mc Court, D.M, (2009), “Britain's Role on the International Stage: The Basis of Its
Future Foreign Policy”, Prepared for the BISA Workshop What is the Future for British
Foreign Policy? University of Plymouth.
- McDermott, A, (1988), Egypt from Nasser to Mubarak: A Flawed Revolution, New
York, Croom Helm.
- Mubarak, Hosni, Interview with CNN 20 November 1997, http:// www. iraqwatch.
org/government /Egypt/ egypt-mubarak-11-20-97.htm.
- Nikki, Keddie, (1983), An Islamic Response to Imperialism, Berkeley, University
of California Press.
- Osman, Tarek, (2011), Egypt on the Brink: from Nasser to Mubarak, Yale
University Press.
- Rakel, Marie-Elisabeth, (1997), “Germany: To Be or Not to Be Normal”, In Role
Quests in the Post-Cold War Era, ed by P. G. Le Prestre, Montreal and Kingston:
McGill-Queen‘s University Press.
- Sadat, el Anwar, (1977), In Search of Identity, New York, Harper and Row.
- Sekhri, S, (2009), “The Role Approach as a Theoretical Framework for the
Analysis of Foreign Policy in Third World Countries”, African Journal of Political
Science and International Relations, 3(10).
- Shih, C, (1988), “Change and Continuity of National Self-Image: A Markov Model
of Chines Diplomacy, 1950-1968”, Paper Presented at the Midwest Political Science
Association Annual Meeting, Chicago.
- Springborg, Robert, (1979), “Patrimonialism and Policy Making in Egypt: Nasser
and Sadat and the Tenure Policy for Reclaimed Lands”, Middle Eastern Studies, 15(1).
- Sullivan, Denis J, (1996), “American Aid to Egypt, 1975-96: Peace Without
Development”, Middle East Policy, IV ( 4).
- Stryker, Sheldon and Anne Statham, (1985) “Symbolic Interaction and Role
Theory”, In Handbook of Social Psychology, 3rd ed., edited by Gardner Lindzey and
Elliot Aronson, New York: Random House.
- Telhami, Shibley, (1990), Power and Leadership in International Bargaining: The
Path to the Camp David Accords, New York, Columbia University Press.
- Tewes, H, (1998), “Between Deepening and Widening: Role Conflict in Germany's
Enlargement Policy”, West European Politics, 21(2).
- Thies, Cameron G, (2009), “Role Theory and Foreign Policy”, Forthcoming,
International Studies Association Compendium Project, Foreign Policy
Analysissection,http://www.isanet.org/compendium_sections/2007/06/foreign_policy_h
tml.
- Tjarnstrom, M, (2011), “Russia and its National Role Conception: A Case Study of
the Russian Justifications for its Involvement in the South Ossetia War in 2008”,
Bachelor Thesis, Linkopings University.
- Tripp, Charles, (1989), “Egypt and the Region in the 1980s”, in Charles Tripp and
Roger Owen(ed) Egypt Under Mubarak, New York, Routledge.
- Wish, N. B, (1987), “National Attributes as Sources of National Role Conceptions”, In Walker (ed): 94-103.