نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ایرانهراسی فرهنگی پدیدهای است که نشاندهنده ترس و هراس کشورهای حوزه خلیج فارس از
فرهنگ و هویت ایران است. هراس این کشورها مت أثر از معنای غیرواقعی است که آن ها به مبانی و
مؤلفههای فرهنگی ایران بخشیدهاند. در اثر این معنادهی، منظومهای از معنا در ذهن آنان برساخته گردیده
نامید . این گفتمان از مجموعه ای عناصر چون مذهب تشیع، « گفتمان » است که میتوان آن را یک
قومیت ایرانی، ماهیت انقلابی تشکیل شده است. این پدیده می تواند آثار جبران ناپذیری بر تصویر و
سیمای فرهنگی ایران بر جای گذارد. همچنین راهبردها و برنامه های ایران جهت گسترش فرهنگ خود
به فضای فرهنگی پیرامونی و جهانی را با شکست و عدم کارآیی روبرو سازد . از این رو این تحقیق در
پی واکاوی نقش و جایگاه فرهنگ در تکوین ایرانهراسی فرهنگی در کشورهای حوزه خلیج فارس
است و این سؤال را مطرح می سازد که فرهنگ چه جایگاهی در تکوین ایران هراسی فرهنگی در
کشورهای حوز ه ی خلیج فارس دارد؟ فرضیه پژوهش این است که دوگانه سازی عرب / عجم،
دگرسازی شیعه/ سنی، الگوپردازی مداخله و رویکرد محافظه کاری/ انقلابی از ابعاد فرهنگی
ایرانهراسی در کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می شود و از طریق وارونه سازی این ابعاد به
کمک دولتهای مخالف ایران و ارائه تصویری تهدیدساز از جمهوری اسلامی ایران ظهور می یابد که
منجر به کاهش و تنزل روابط فرهنگی و گسترش تنشهای فرهنگی میشود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Culture in Genesis of Cultural Iranophobia in the Persian Gulf Countries

نویسندگان [English]

  • Morteza Noormohammadi
  • Hojjat Kazemi

چکیده [English]

Cultural Iranophobia is a phenomenon that resembles the Persian Gulf
countries’ fear of Iran’s identity and culture. This fear comes from an unreal
presumption that they have given to Iran’s cultural components and foundations.
According to this way of thinking, a system of meaning has been constructed in
their view, that we can call it a “discourse”. This discourse consists of many
elements like Shiism, Iranian nationality and the revolutionary nature. This
phenomenon can have irreparable effects on Iran’s cultural image and
landscape. It can also hinder Iran’s strategies and programs for extension of its
culture to the regional and global cultural space. Hence, this research tries to
analyze the role of culture in genesis of cultural Iranophobia in the Persian Gulf
states and bring up the question about the the genesis of cultural Iranophobia in
countries in Persian Gulf arena. The hypothesis of this research is that dualism
between Arab and Ajam [non-Arab], intervention modeling and Conservative /
revolutionary attitude are elements of Iranophobia in the Persian Gulf state; and
these elements are intensified by Iran’s enemies and created a horrifying image
from the Islamic Republic of Iran, so it will reduces Iran’s cultural relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • Culture
  • Cultural Iranophobia
  • Persian Gulf Countries