نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فدرال کازان روسیه

چکیده

ماهیت پدیده های بین المللی نشان داده است که قدرت های بزرگ در یک ساختار چندجانبه،
به موازات همکاری و رقابت، درصدد ثبات معادلۀ قدرت در محیط بین المللی هستند . با وقوع
بحران در کشور سوریه نشانه هایی از این نوع روابط میان روسیه و ایالات متحده از سال 2011
مشاهده شده است. مهمترین ویژگیهای این روابط مفاهیمی همچون تشویق، مهار، کناره گیری،
ایجاد توافق و حلوفصل بحران میباشد. در این مقاله برآنیم تا کارکردهای هر یک از این مفاهیم
را براساس مدل کنترل بحران جورج مدلسکی مورد بررسی قرار دهیم. سؤال مقاله آن است که
مهمترین راهبرد دو قدرت مهم ساختار بین المللی یعنی روسیه و آمریکا نسبت به بحران سوریه
چیست؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که روسیه و آمریکا، مدیریت بحران یاد شده را در
قالبهای تعاملات دوجانبه میان خود و با در نظر گرفتن سایر علاقمند یهای بین المللی دنبال
میکنند و در این راستا، تا حدود زیادی به الگوی رقابت و همکاری - به جا مانده از دوران جنگ
سرد- نزدیک شدهاند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Russian-American Behavioral Patterns in Regional Conflicts Management; Case Study Syrian Crisis

نویسندگان [English]

  • Mahdi Hedayati Shahidani
  • Roman Vladimirovich Pinkovtsev

چکیده [English]

The natures of international phenomena have shown that great powers, far
beyond different kinds of rivalries, tend to stabilize equation of power in the
international environment. With outbreak of the Syrian crisis, Signs of this type
of relationship has been observed between Russia and the United States since
2011. The main features of these relations include concepts such as
Encouragement, Containment, Withdraw, and Resolution Building. In this
paper, we review the functions of each of these concepts trough the Modelski
crisis management model. The question of the paper highlights the main strategy
of the two major powers, Russia and the United States, towards the Syrian crisis.
Results reveal that the two consider mutual interaction and international
interests in crisis management measures. Hence, they approaching the pattern of
competition and cooperation, remaining from the Cold War.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syrian Crisis
  • cooperation
  • competition
  • Russia
  • United states
 
- اسنایدر، گریک. ای، ( 1384 )، امنیت و استراتژی معاصر، مترجم سید حسین محمدی نجم، تهران: دورة عالی جنگ: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه.
- قاسمی، فرهاد، ( 1390 )، نظریههای روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای، تهران : بنیاد حقوقی میزان.
- متقی، ابراهیم، ( 1388 )، نظام دو قطبی و جنگ عراق و ایران، تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.
،« اجماع استراتژیک ساختار دوقطبی در جنگ عراق علیه ایران » ،( - متقی، ابراهیم، ( 138 . فصلنامه نگین ایران، دوره 9، شماره 33
- واعظی، محمود، ( 1389 )، نظام نوین بینالمللی و مدیریت بحران های بین المللی، مرکز
. تحقیقات استراتژیک، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 56
ظرفیت همکاری امنیتی ایالات متحده و روسیه در جهان در حال » ،( - ویلیامز، فیل، ( 1382
در کتاب تعارضات منطقهای، جیمز گودبای، مترجم محمدرضا سعیدآبادی، تهران، ،« توسعهپژوهشکدة مطالعات راهبردی.
- هاثورن، ایمی، ( 1385 )، آیا آمریکا میتواند مردمسالاری را در خاورمیانه رواج دهد؟، در
کتاب آمریکا و جهان قرن بیست ویکم، فرهاد عطایی و محمدرضا اقارب پرست، تهران : انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
- هیل، کریستوفر، ( 1387 )، ماهیت متحول سیاست خارجی،مترجم طیب و بزرگی، تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- Ahmed, Nafeez, (2013), “Syria Intervention Plan Fueled by Oil Interests, not
Chemical Weapon Concern”, The Guardian Newspaper, 30.08.2013, available at:
http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/aug/30/Syria- chemicalattack-
war-intervention-oil-gas-energy-pipelines (Accessed in April 2014).
- Allison, Roy, (2013), “Russia and Syria: Explaining Alignment, With a
Regime in Crisis”, International Affairs, Vol. 89, No. 4.
- Brzezinski, Zbigniew, (1991), “The Consequences of the End of the Cold
War for International Security”, The Adelphi Papers, Vol. 32, Issue 265,
Published online: 02 May 2008.
- Fernandez, Yusuf, (2012), “Syrian Crisis, Proxy War against Russia”, Press
TV, available at: http://www.presstv.ir/detail/2012/08/28/258609/syrian-crisisproxy-
war-against-russia/.
- Fisher, Max, (2013), “The Four Reasons Russia Won’t Give up Syria, no
matter what Obama does”, The Washington Post, 21/9/2013 available at:
www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/09/05/the-four-reasonsrussia-
wont-give-up-syria-no-matter-what-obama-does/?print=1,2013 (Accessed in 8 February 2014).
- Kissinger, Henry, (2013), Characterizes Syrian War as “Ethnic and
Sectarian Conflict,” Discusses other Foreign Policy Issues at Gerald Ford
Centennial Event, Monday, July 1, 2013, Gerald R. Ford School of Public
Policy, Available at: http://www.fordschool.umich.edu/news/?news_id=1111 (Accessed in 25.004.2014).
- Kumar Sen, Ashish, (2013), “Syria Nightmare: Fresh Fears about Al-Qaeda
Fighters there Returning Home as Sleeper Terrorists”, the Washington Times,
December 5, available at: http://www.washingtontimes.com/news/ 2013/dec/5
/rep-mike-rogers-western-al-qaeda-members-syria/.
- Menkiszak, Marek, (2013), “Russia’s Strategy towards the Crisis in Syria”,
the Finnish Institute of International Affairs, may 2013, available at:
www.fiia.fi/ assets/ publications/bp131.pdf (Accessed in March 2014).
- Modelski, George, (1961), The International Relations of Internal war,
Center of International Studies, Woodrow Wilson School of Public and
International Affairs, Princeton University.
- Mudallali, Amal, (2012), “Russia's Fear of Radical Islam Drives Its Support
for Assad”, available at: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2012/almonitor/
russias-muslim-problem-is-preven.html# (Accessed in 04.05.2014).
- Nuruzzaman, Mohammed, (2013), “The Responsibility to Protect"
Doctrine: Revived in Libya, Buried in Syria, Insight Turkey; Spring2013, Vol.
15, Issue 2, p57.
- Patterson, Anne W., (2014), “Syria after Geneva: Next Steps for U.S.
Policy”, IIP Digital, available at: http://iipdigital.usembassy.gov/ st/english/
texttrans/ 2014/03/ 20140326296964.html?CP.rss=true#axzz2xOLhLQaQ
(accessed in 01.05.2014)
- Pomeranz, William E, (2012), “Moving beyond the Reset”, Wilsoncenter,
available at: http://www.wilsoncenter.org/publication/moving-beyond-the-reset
(Accessed in 01.02.2014).
- Schlesinger, Robert, (2013), “U.S.-Russia Relations Cool, But Not Cold”,
Ambassador Says, available at: http://www.usnews.com/opinion/blogs/robertschlesinger/
2013/09/06/russian-ambassador-to-us-says-syria-isnt-triggering-anew-
cold-war.
- Seder, Molly, (2013), “Brzezinski Says Russia and U.S. Poised for
Cooperation on Syria”, Iran, Voice of Russia US, 5 December 2013, available
at: http://voiceofrussia.com/us/2013_12_06/Brzezinski-says-Russia-and-U-Spoised-
for-cooperation-on-Syria-Iran-2517/.
- Snyder, Michael, (2013), “Is The United States Going to Go to War With
Syria Over A Natural Gas Pipeline?”, The Economic Collapse, September 3rd,
2013, available at: http://theeconomiccollapseblog.com/archives/is-the-unitedstates-
going-to-go-to-war-with-syria-over-a-natural-gas-pipeline (Accessed in
May 4, 2014).
- Trenin, Dmitri, (2013), “The Mythical Alliance Russia’s Syria Policy”, The
Carnegie Papers, Carnegie Moscow Center.
- Venturini, George, (2013), “The Proxy 'Civil War' In Syria Is about Gas, Oil
and Pipelines”, Countercurrents.org, http://www.countercurrents.org/venturini
240913. pdf (Accessed in January 4, 2014)
- Walt, Stephan, (2009), “Alliances in a Unipolar World”, World politics, Vol. 61, 86-120.
- Waltz, Kenneth N., (1993), “The Emerging Structure of International
Politics”, International Security, Vol. 18, No. 2. pp. 44-79.
- Waltz, Kenneth N, (2000), “Structural Realism after the Cold War”,
International Security, 25 (1, summer), 5-41.
- Wolfers, Arnold, (1952), “National Security as an Ambiguous Symbol”,
Political Science Quarterly, Vol. 67, No. 4. (Dec., 1952), pp. 481-502. Stable URL:
http://links.jstor.org/sici?sici=0032-3195%28195212%2967%3A4%
3C481%3A%22SAAAS%3E2.0.CO%3B2-R.
- Worth F. Robert, (2013), “Jihadist Groups Gain in Turmoil across Middle
East”, the New York Times, and December, 3, 2013, available at:
http://www.nytimes.com/2013/12/04/world/middleeast/jihadist-groups-gain-inturmoil-
across-middle-east.html?hpw&rref=world&_r=0 (Accessed in May 2014).
- Zezima, Katie, (2014), “Eight Key Takeaways from Obama’s West Point
Speech”, the Washington Post, 28 May 2014, available at: http://
www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2014/05/28/highlights-fromobamas-
west-point-speech/.
- Костин, В., и Костина, А., (2013), Национальная Безопасность Современной
России. Экономические и Социокультурные Аспекты, Москва, Либроком.
- Горбатов, О. М., и Черкасский, Л. Я., (1973), Сотрудничество СССР со
Странами Арабского Востока и Африки, Москва, Издательство Наука.
- آمریکائیان و اروپائیها اسد را به کناره گیری تشویق می کنند، تارنمای بخش فارسی  رادیو فرانسه به نقل از روزنامۀ لوموند، 19 اوت 2011
- پوتین: اجازه سرنگونی حکومت سوریه را نمیدهیم، حمله مجدد اسرائیل، با پاسخ مواجه میشود، تارنمای خبرگزاری فارس، 17 اردیبهشت 1392
- پیشنهاد آمریکا به ایران و روسیه، اسد در قدرت بماند اما انتخابات برگزار نکند، تارنمای
. خبرگزاری فارس، به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، 15 اردیبهشت 1393
- تفاهم آمریکا و روسیه بر سر سوریه، تارنمای دیپلماسی ایرانی به نقل از روزنامۀ الحیات  لبنان، 12 تیرماه 1391
الگوهای رفتاری روسیه و آمریکا در مدیریت بحرانهای منطقهای 85
- حرکت 3 ناو روسی به سوی مدیترانه، تارنمای فارسی شبکه جهانی العالم، 14 شهریور 1392
- کنفرانس ژنو خواستار تشکیل دولت انتقالی با مشارکت مخالفان و هوادران نظام سوریه شد، تارنمای بخش فارسی العربیه، 1 جولای 2012
- توافق آمریکا و روسیه بر سر خلع سلاح شیمیایی سوریه، تارنمای بخش فارسی شبکه
. یورو نیوز، 27 سپتامبر