دوره 11 (1401)
دوره 10 (1400)
دوره 9 (1399)
دوره 8 (1398)
دوره 7 (1397)
دوره 6 (1396)
دوره 5 (1395)
دوره 4 (1394)
شماره 14
این شماره مربوط به پاییز 1394 بوده که در آذرماه 94 به چاپ رسیده است
شماره 13
این شماره مربوط به تابستان 1394 بوده که در مهرماه 1394 به جاپ رسید
شماره 12
این شماره مربوط به فصل بهار 94 بوده که در تیر ماه 94 به چاپ رسید
دوره 3 (1393)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
قدرت نرم، انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی

عباسعلی رهبر؛ مجید نجات پور؛ مجتبی موسوی نژاد

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1394، صفحه 9-39

چکیده
  قدرت نرم یکی از مؤلف ههای مهم و تأثیرگذار در سیاست خارجی کشورها به شمارم یآید. انقلاب اسلامی ایران را م یتوان تجلی تحقق قدرت نرم به معنای توانایی نفوذ در میاندیگر مل تها، بدون تهدید و یا پرداخت هزینۀ محسوس به شمار آورد . جمهوری اسلامی ب هعنوان یک واحد سیاسی دارای هویتی خاص است. این هویت دارای چند بعد ایرانی، اسلامی،انقلابی و جهان سومی ...  بیشتر

مقایسۀ انقلاب اسلامی ایران و انقلاب 2011 مصر در پرتو بررسی دو جریان روحانیت ایران و اخوان المسلمین مصر

جلیل دارا؛ مصطفی کرمی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1394، صفحه 41-69

چکیده
  انقلا بها از منظرها و سطوح مختلف، دلایل وقوع، پیامدها، نیروهای مؤثر در آن وبازتا بها و انعکا سها و... بررسی م یشوند. دو نمونه از این انقلا بها، یعنی انقلاب اسلامی1357 ، ایران و انقلاب ژانویه 2011 م مصر ب هعنوان دو تحول مهم سیاسی و اجتماعی از هر یکاز دیدگا هها و رویکردها قاب لمطالعه، تأمل و مقایسه هستند. ب ه ویژه ای ن که در یکی، یعنیانقلاب ایران ...  بیشتر

صلح سازی در افغانستان: 14 سال پس از توافق نامه بن

غلامعلی چگنی زاده؛ محمدرضا صحرایی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1394، صفحه 71-101

چکیده
  به دنبال مداخله نظامی ائتلاف بی نالمللی در سپتامبر 2001 در افغانستان و پس از انعقادتواف قنامه بن در همین سال، تلا شهای صل حسازی با هدف ممانعت از وقوع مجدد جنگداخلی و ایجاد بسترهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لازم برای برقراری صلح پایدار در اینکشور آغاز شد. باای نحال و پس از گذشت حدود 14 سال از انعقاد تواف ق نامۀ بن، فرایندصل حسازی در افغانستان ...  بیشتر

بازشناسی گفتمانی هویت شاهی در ایران باستان

حسین امانلو؛ شجاع احمدوند

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1394، صفحه 103-133

چکیده
  جستار این مقاله بازشناسی هویت شاهی در اندیشه سیاسی ایران باستان با استفاده از رهیافتتحلیل گفتمان است. شالوده اندیشه سیاسی ایران باستان بر قائده نظم آسمانی و الگوی سامانسیاسی استوار است که تمشیت امور مردم بر این اساس به عهده شاه آرمانی ب ه عنوان عاملاجرای نیات آرمانی است. شاه در ایران باستان کام لترین مردم و نماینده خدایان در زمین،قوانین ...  بیشتر

جهانی شدن، دین و الهیات تسلیمی در روابط بین الملل

صادق محمدی؛ محمدعلی بصیری

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1394، صفحه 135-166

چکیده
  جهانی شدن به عنوان یک فرایند یا طرح آثار اجتناب‌ناپذیری در نظام بین‌الملل به ارمغان می‌آورد. یکی از این آثار جهانی شدن دین است. دین جهانی شده چه خواهد بود ؟ در مورد آن اختلاف دیدگاه بین متخصصین این حوزه وجود دارد. آنچه می‌تواند نقطه مشترک این دیدگاه‌ها برای دینِ جهانی شده باشد، اصول و مبانی و ارزش‌های مشترک جهان شمول ادیان است. در ...  بیشتر

واکاوی استراتژی نفتی اقلیم کُردستان عراق، اهداف و رویکردها

جاسب نیک فر؛ مهدی ماهیدشتی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1394، صفحه 167-197

چکیده
  یکی از مسائل مابین اقلیم کُردستان و حکومت مرکزی، مسئلۀ نفت است. این موضوع طیچند سال اخیر، ابعاد و جوانب گسترد های یافته است که سبب عمی قتر شدن شکا فها میان اقلیمکُردستان و حکومت مرکزی شده و روزب هروز بر تن شهای موجود م ی افزاید. قسمت اعظمتن شها به ذهنیت و معانی بازم یگردد که طرفین برای هم قائ لاند و مطابق آن دست به کنشم یزنند. تحقیق پیشرو ...  بیشتر

آیندة گروهک های تکفیری و راه کارهای ثبات بخش دولت سوریه و عراق

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ محسن شفیعی سیف آبادی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1394، صفحه 199-227

چکیده
  مقالۀ پیشِ رو م یکوشد بر پایۀ سناریوپردازی که یکی از مه م ترین رو ش های تحلیلآیند ة گروه ک ها ی تکفیری چون » آیند هپژوهی است، به این پرسش اصلی پاسخ دهد کهداعش و جبهۀ النصره در خاورمیانه به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ به عبارت دق ی ق تر ،جریا نهای تکفیری چگونه پیش خواهند رفت و کدام تمایلات مردمی وضعیت این نظا مها رابه نظر م یرسد در این خصوص ...  بیشتر