نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

مقالۀ پیشِ رو م یکوشد بر پایۀ سناریوپردازی که یکی از مه م ترین رو ش های تحلیل
آیند ة گروه ک ها ی تکفیری چون » آیند هپژوهی است، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که
داعش و جبهۀ النصره در خاورمیانه به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ به عبارت دق ی ق تر ،
جریا نهای تکفیری چگونه پیش خواهند رفت و کدام تمایلات مردمی وضعیت این نظا مها را
به نظر م یرسد در این خصوص پنج سناریو را م یتوان مطرح ساخت «؟ در آینده رقم خواهد زد
که در سه دست هبندی عبار تان د از: الف . سناریو ی مطلوب: 1. نابودی نهایی اسلا م گرایان
تکفیری و تقسیم دموکراتیک قدرت با رهبری تشریفاتی بشار اسد. 2. سرکوبی گروه کها ی
تکفیری و حاکم شدن حکومت جمهوری اسلامی، به جای حکومت جمهوری عربی سوریه و
جمهوری عراق. ب. سناریوی محتمل: 1. نابودی داعش و تقسیم قدرت داخلی میان کردها،
. شیعیان و سن یها در سوریه 2. تجزیه عراق و استقلال کردستان عراق. ج. سناریو ی ممکن: 1
تسخیر بغداد و بیروت و تشکیل حکومت موسوم به حکومت اسلامی توسط گروه ک های
تکفیری. البته نظا مهای سیاسی سوریه و عراق نیز با توجه به بحرا نهای پیشرو، ب همنظور ابقای
خود م یبایست دست به اصلاحاتی بزنند که عمدتاً در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل
بحث است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Future of Takfiri Groups and Mechanisms of Stabilization of Government in Syria and Iraq

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Samiei Esfahani
  • Mohsen Shfiei Seif Abadi

چکیده [English]

The following article is orchestrated on the basis of scenario-based
processing as one of the main methods of future study. It tries to answer this
main question that “what would be the probable direction of the Salafi
jihadist groups such as Al-Nusra Front and Islamic state of Iraq and Syria
(ISSI) in the Middle East? It seems that five scenarios can be anticipated in
three categories: A) Favorable scenario: 1) the final destruction of Takfirijihadi
Islamists and democratically distribution of power under the
ceremonial leadership of Bashar al-Assad 2) suppression of takfiri groups
and ruling of the Islamic Republic, instead of the Arabic Republic of Syria
and Iraq. B) Probable scenario: 1) the elimination of Da’ash and
distribution of power between Kurds, Shiites and Sunnite in Syria 2)
Breakup of Iraq and Iraqi Kurdistan's independence. C) Possible scenarios:
1) capturing Baghdad and Beirut government and establishing the
government known as the Islamic regime by takfiri-jihadi groups. In order to
keep their own entities, the political systems of Syria and Iraq should carry
out reforms mainly in the political, economic and social realms

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Studies
  • Iraq
  • Syria
  • Takfiri Groups
  • Middle East
منابع
الف( فارسی - بورژوا، فرانسوا، )» ،(1373/2/15جنبشهای اسلامی«، روزنامه اطلاعات، ش .19900 - اکرم عارفی، محمد، )» ،(1380پاکستان و بنیادگرایی اسلامی«، مجله: علوم سیاسی -
دانشگاه باقرالعلوم)ع(، دوره اول، زمستان، شماره .16 - الغنوسی، شیخ راشد، )» ،(1370/3/29امام خمینی و رهبری نهضتهای اسلامی
معاصر«، روزنامه اطلاعات، شماره .19354 - حبیب الهی، مهدی، )» ،(1393بدترین کابوس داعش، چشمانداز ایران«، دوره اول، دی
و بهمنماه، شماره .89 - خسروی، غلامرضا، )» ،(1385مطالعات بینالملل: درآمدی بر بنیادگرایی اسلامی«،
فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره اول، بهار شماره .31 - ساسانیان، سعید، ) ،(1393ایران و مقابله با داعش؛ مانور نظامی یا زمینهسازی
دیپلماتیک؟ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. - فیروزآبادی، حسن، ) ،(1393تکفیریهای داعش را بشناسیم، تهران: دانشگاه عالی دفاع
ملی. - قورچی، مرتضی، )» ،(1385فضای جریانها و شکلگیری بنیادگرایی در شرق آفریقا«
مجله: راهبرد، دوره اول، پاییز، شماره .41 - کولایی، الهه، )» ،(1384زمینههای بنیادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی«، فصلنامه
سیاست، دوره اول، بهار، شماره .67 - مظفری، علی، )» ،(1388آیندهپژوهی، بستر عبور از مرزهای دانش، فصلنامه
پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی«، دوره اول، زمستان، شماره .8 - مظلوم زاده، عطاری، سید مهدی، مازیار؛ خوشنویس، یاسر، )،(1386 »آیندهپژوهی و آیندهنگاری و نقشه مفهومی آن در حوزه جوانان«، فصلنامه مطالعات
جوانان، دوره اول، پاییز و زمستان، شماره 10و .11 - منطقی، محسن، )» ،(1391درآمدی بر اسلام و آیندهپژوهی«، فصلنامه اسلام و
پژوهشهای مدیریتی، دوره اول، بهار، سال اول - شماره .4
226فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره ،14پاییز ) 94پیاپی (44
ب( انگلیسی
- Chermack, Thomas J, (2004), “Improving Decision making with
Scenario Planning”, Volume 36, Issue 3.
- Martin, J, (1982), Stories and Scripts in Organizational Settings; in A.
Hastrof & A. Isen (Eds), New York, Elsevier.
- MEMRI, (2013), “ISI Confirms That Jabhat Al-Nusra Is Its Extension in
Syria, Declares 'Islamic State of Iraq and Al-Sham' As New Name of
Merged Group”, Special Dispatch Series No. 5264.
- Raymond A.Hinnebusch, (2011), The Islamic Movement in Syria:
Sectarian Conflict and Urban Rebellion in Authoritarian- populis
Regime, in Ali E. Hillal Dessouki, ed, Islamic Resurgence in the Arab
World, New York: praeger.
- Swap, W.; D. Leonard & M Shields, (2001) “Using Mentoring and
Storytelling to Transfer knowledge in the workplace”; Journal of
Management Information Systems, Volume 18, Issue 1.
- Umar F.Abd-Allah, (2013), The Islamic Struggle in Syria, Berkeley,
Mizan Press.
ج( سایتها
- Agence France Presse, (10 April 2013), Al-Nusra Commits to al-Qaeda,
Deny Iraq Branch 'Merger', Retrieved 28 may 2014.
- Agence France-Presse, (9 April 2013), Qaeda in Iraq confirms Syria's
Nusra is part of network", Retrieved 28 August 2014.
- Al Jazeera, (2013-06-15), Iraqi al-Qaeda chief rejects Zawahiri orders.
- Al-Khatieb, Mohammed, (July 2014), Jabhat al-Nusra, IS compete for
foreign fighters. Al-Monitor, Retrieved 12 May 2014.
- Balaghi, Shiva, (2011), “The War on Terror and Middle East Policy
Analysis”, Costs of War, Brown University, at
forums.roadbikereview.com, Retrieved 18 July 2015.
- Bloom, Deborah E, (2014), Syria Rebel Groups Recruit Child Soldiers,
Says Rights Watchdog, CNN, Retrieved 8 August 2014.
- Burch, Jonathon, (2013), “Turkey arrests 12 in raids on 'terrorist'
organization”, at http://www.reuters.com, Retrieved 11 October 2014.
- Chermack, Thomas J, (2005), “The role of systems theory in scenario
planning”; Human Resource Development, Retrieved 13 July 2015.
- Chivers, C. J. (September 5, 2013), Brutality of Syrian Rebels Posing
Dilemma in West New York Times, Retrieved 18 July 2014.
- Daily Star, AFP, (14 December 2012), Syrian Protesters Slam U.S.
Blacklisting of Jihadist Group, Retrieved 28 May 2014.
آیندة گروهکهای تکفیری و راهکارهای ثباتبخش دولت سوریه و عراق 227
- Dobbins, James, (7 December 2012), Syria, the Case for Intervention, at
www.foreignpolicy.com, Retrieved 10 July 2015.
- Eaworldview, (7 August 2013), Which Insurgents Captured Menagh
Airbase. Retrieved 7 August 2013, Retrieved 28 may 2014.
- Hassan, Hassan, (4 March 2014), A jihadist blueprint for hearts and
minds is gaining traction in Syria. The National, Retrieved 12 March
2014.Kais, Roi, (2014), Qaeda-rebels: UN Peacekeepers to be judged
according to God. Ynetnews 5 September 2014. Retrieved 20 September
2014.
- Jawad Al-Tamimi, Aymenn, (11 May 2014), Key Updates on Iraq’s
Sunni Insurgent Groups.Brown Moses Blog, Retrieved 12 May 2014.
- Jenkins, Brian M, (2014), “The Dynamics of Syria's Civil War”, Rep,
RAND Corporation, Availability: Web-Only, Document Number: PE-
115-RC at www.rand.org, Retrieved 14 July 2015.
- Jones, Dorian, (2014-06-04), Turkey Designates Al-Nusra Front as a
Terrorist Organization. Voanews.com, Retrieved 12 May 2014.
- Los Angeles Times, (28 November 2014), Islamic State, rival Al Nusra
Front each strengthen grip on Syria. latimes.com, Retrieved 12 July 2014.
- Mahmood, Mona, and Ian Black, (2014), “Free Syrian Army Rebels
Defect to Islamist Group Jabhat Al-Nusra”, The Guardian, May at
http://www.theguardian.com, Retrieved 13 July 2015.
- Mortada, Radwan, (19 May 2014), Hezbollah fighters and the “Jihadis:
Mad, Drugged”, Homicidal, and Hungry, Al-Akhbar English Retrieved
12 March 2014.
- O'Bagy, Elizabeth, (1 September 2012), “Jihad in Syria” (PDF), Institute
for the Study of War, at www.understandingwar.org, Retrieved 13 July
2015.
- Paraszczuk, Joanna, (2 October 2014), “Wolf or Khorasan: Who Was
Jabhat al-Nusra’s Abu Yusuf al-Turki?”, at www.chechensinsyria.com,
Retrieved 29 October 2014.
- Sherlock, Ruth, (20 January 2014), Exclusive Interview: why I Defected
from Bashar al-Assad's regime, by Former Diplomat Nawaf Fares,
Telegraph (London), Retrieved 18 July 2014.
- Spencer, Richard, (2013), “Syria: Jabhat al-Nusra split after Leader's
Pledge of Support for al-Qaeda”, www.telegraph.co.uk, Retrieved 12
October 2014.
- The New York Times, (10 June 2012), Syria's Assads Turned to West for
Glossy P.R, Retrieved 28 may 2014.