نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

قدرت نرم یکی از مؤلف ههای مهم و تأثیرگذار در سیاست خارجی کشورها به شمار
م یآید. انقلاب اسلامی ایران را م یتوان تجلی تحقق قدرت نرم به معنای توانایی نفوذ در میان
دیگر مل تها، بدون تهدید و یا پرداخت هزینۀ محسوس به شمار آورد . جمهوری اسلامی ب ه
عنوان یک واحد سیاسی دارای هویتی خاص است. این هویت دارای چند بعد ایرانی، اسلامی،
انقلابی و جهان سومی است که تعیی نکنندة رفتار آن در سیاست بی نالملل هستند.
ایران با تکیه بر قدرت نر مافزاری ب هویژه ارز شهایی چون ایثار، شهاد تطلبی،
معنوی تگرایی، عدالت باوری، استقلا لطلبی، مبارزه با صهیونیسم و ضدیت با سیاس ت های
امپریالیستی غرب ب ه ویژه آمریکا، توانسته به احیای خودباوری دینی و بیداری اسلامی در عرصه
منطق های و تأثیرگذاری بر مناسبات جهانی بپردازد و اقتدار نر م افزاری خود را در عرصۀ
بی نالمللی به منصۀ ظهور رساند. در این مقاله در پی بررسی تأثیر قدرت نرم انقلاب اسلامی در
در منطقه شمال آفریقا و کشورهایی نظیر مصر، تونس و لیبی « بیداری اسلامی » جنبش موسوم به
هستیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Soft Power Influence of Islamic Revolution of Iran in Islamic Awakening

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Rahbar 1
  • Majid Nejat Poor 1
  • Mojtaba Mousavi Nejhad 2

چکیده [English]

Currently, a major manifestation of soft power influence in foreign policy
is soft power of the Islamic Revolution of Iran. As a political unite Islamic
republic of Iran has an identity. This identity is consisted of national,
Islamic, revolutionary, and Eastern elements which lead its behavior in
international arena.
In the light of soft power and values such as martyrdom, moralities,
justice, independence, and confrontation with west and Zionism, Iran
managed to initiate re-believing and awakening process in region and show
its soft power abilities in the Middle East. In this paper we try to study the
effects of the Iranian soft power on the Islamic awaking in Northern Africa
specially Egypt, Tunisia, and Libya

- اکبری، بهمن )» ،(1390ایران اسلامی و بیداری اسلامی در گفتمان قرآنی«، مجله,مطالعات فرهنگی بینالمللی، سال نخست شماره .1
- ایزدی، حجتاالله )» ،(1387مبانی قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران«، فصلنامه,مطالعات راهبردی بسیج، سال یازدهم، شماره .4
- بایمن، دانیل و دیگران، ) ،(1386آینده محیط امنیتی در خاورمیانه )تغییر رهبری، اصلاحات اقتصادی و انقلاب اطلاعات(، ترجمه: ناصر قبادزاده، علی گلمحمدی، عسگر قهرمانپور، فرزاد میراحمدی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- بولتن فجر، ) ،(1389مجموعه مقالات »عراقی آزاد و مردمی«، »سرو لبنان همچنان برافراشته«، »کمک به کشور همسایه«، »انتفاضه در حال شکوفایی«، بهار، شماره .5 -1
- بیکی، مهدی، ) ،(1388قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران )مطالعه موردی لبنان(، تهران: دانشگاه امام صادق.
- جمالزاده، ناصر، )» ،(1391قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران و نظریۀ صدور فرهنگی
انقلاب )با تأکید بر بیداری اسلامی در منطقه(«، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، پاییز، شماره .4
- جمالی، جواد، )» ،(1390تأثیر سنجی قدرت نرم انقلاب اسلامی بر انقلابهای عربی«، فصلنامه عملیات روانی، بهار، شماره .28
- جهانگیر، کیامرث و مرتضی اسمعیلی، )» ،(1391تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش بیداری اسلامی«، فصلنامه سیاست، دوره ،43شماره ،1بهار.
- دهشیری، محمدرضا، )» ،(1385جایگاه قدرت نرم در انقلاب اسلامی«، مجله حضور، تابستان، شماره .57
- عباسی، فهیمه، )» ،(1390لیبی و بیداری اسلامی«، مجموعه مقالات کوتاه دانشجویی با موضوع بیداری اسلامی، به کوشش مهدی خضریان و مهدی یزدانپناه، تهران:
قدرت نرم، انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی 37 انتشارات دفتر مطالعات فرهنگی و برنامهریزی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(.
- فوکو، میشل، ) ،(1380ایران روح یک جهان بیروح و 9گفتگوی دیگر با میشل فوکو، مترجم نیکو سرخوش، تهران: نشر نی.
- نای، ژوزف. اس، ) ،(1387قدرت در عصر اطلاعات از واقعگرایی تا جهانیشدن، ترجمه سعید میرترابی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- نوری، محمد، )» ،(1376مأخذشناسی برگزیده احیای اسلام«، مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی)ره( و ایجاد تفکر دینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.)ره(
- نورانی، امیر، )» ،(1391مصر: بیداری اسلامی و الگوی ایران«، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، بهار، شماره .28
- قربانی شیخنشین، ارسلان و کارآزما، جواد، )» ،(1391بیداری اسلامی و دستگاه دیپلماسی ایران؛ فرصتها و تهدیدها«، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، بهار، شماره .28
- میلشتاین، میخائیل، )» ،(1390خاورمیانه قدیمـ جدید: انقلابها در خاورمیانه و تبعات آن بر اسرائیل«، کتاب خاورمیانه ،8ویژه اسلامگرایی و بیداری اسلامی در خاورمیانه، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
- شورای نویسندگان، )» ،(1389ویژهنامه تحولات اخیر منطقه، سونامی انقلاب اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا«، تهران: قرارگاه مهندسی و بازسازی خاتمالانبیاء )ص(،
آذرماه، شماره .2
- هنری لطیفپور، یداالله، ) ،(1380فرهنگ سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.38فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره ،14پاییز ) 94پیاپی (44
- اسدی، علیاکبر، )» ،(1390تحولات سیاسی مصر؛ رویکردها و پیامدهای منطقهای )شماره ،«(4پژوهشکده تحقیقات راهبردی، آخرین بازدید:http://isrjournals.ir/fa/essay/172-essay-farsi-39.html1393/4/19
- خبرگزاری فارس، )» ،(1391بیداری اسلامی: انقلاب تونس و چالشهای فراروی آن«، -
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910223000337 1394/2/28
- افکار نیوز، )» ،(1391چالشهای تونس پس از فرار دیکتاتور«، - :1393/6/24 http://www.afkarnews.ir/vdcepf8o.jh8vni9bbj.html
- نیازی، شهریار، )» ،(1390جنبشهای اخیر در خاورمیانه تحولخواه هستند«، سایت مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه :1393/9/6 http://www.irdiplomacy.ir/fa
- عباداالله، علی، )» ،(1390حضور کمرنگ رسانههای ایران در بیداری اسلامی«، بلاگفا، http://ali7mc.blogfa.com/post-295.aspx 1394/8/14
- سبحانی، محمدعلی، )» ،(1390جنبشهای مردمی در جهان عرب«، سایت دیپلماسی http://www.irdiplomacy.ir/fa :1394/4/12 ،ایرانی، اردیبهشت
- نبوی، سیدعبدالامیر، )» .(1390نقش جوانان در خیزش نوین مردم مصر«، سایت مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 8اردیبهشت، :1393/6/25
http://fa.cmess.ir/View/tabid/127/ArticleId/2444/.aspx
- نوربخش، یونس، )» ،(1390هویت جدید دینی در خاورمیانه جدید«، سایت دیپلماسی http://www.irdiplomacy.ir/fa :1394/2/14 ،ایرانی، خرداد
- Bayat, Asif, (2011), “The Post-Islamist Revolutions”, April 2011, in: https://www.foreignaffairs.com/articles/north-africa/2011-04-26/postislamist-revolutions.
- Goldstone, Jack A, (2011), “Understanding the Revolutions of”, May/June 2011, in: https://www.foreignaffairs.com/articles/northafrica/2011-04-14/understanding-revolutions-2011.
- Hamid, Shade, (2011), "the Rise of the Islamists", May/June 2011, in:
- Skocpol, Theda. (May 1982). “Rentier State and Shi'a Islam in the Iranian Revolution”, Theory and Society. Vol 11.
قدرت نرم، انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی 39
- https://www.foreignaffairs.com/articles/north-africa/2011-04-03/riseislamists
- THE Emerging Shia Crescent Symposium: Implications for U.S. Policy in the Middle East June 2006, in:
- http://www.cfr.org/iraq/emerging-shia-crescent-symposium-implicationsus-policy-middle-east/p34082