نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

جستار این مقاله بازشناسی هویت شاهی در اندیشه سیاسی ایران باستان با استفاده از رهیافت
تحلیل گفتمان است. شالوده اندیشه سیاسی ایران باستان بر قائده نظم آسمانی و الگوی سامان
سیاسی استوار است که تمشیت امور مردم بر این اساس به عهده شاه آرمانی ب ه عنوان عامل
اجرای نیات آرمانی است. شاه در ایران باستان کام لترین مردم و نماینده خدایان در زمین،
قوانین آسمانی را اجرا م ینماید. این مقاله به این سؤال م یپردازد که ساز ه های هویت شاهی
آرمانی در ایران باستان چگونه باید باشد تا آرما ن شهر ایرانی را طوری رهبری نماید که
جامع های قابل زیست و نمونه اعلای بهشت فرجامین باشد؟ فرضیه مقاله این است که این هویت
از طریق نشان ههایی چون: فره، نژاد، عدالت و راستی، دی نداری و پرهیزکاری، خوی ش کاری،
خرد و عقلانیت، اقتدار و شجاعت، تعلیم و تربیت و آراستگی مفص لبندی شده و حول محور
دال مرکزی، یعنی شاه ب هعنوان نماینده خدایان در روی زمین تثبیت شد هاند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse Recognition of Royal Identity in Ancient Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Amanloo
  • Shoja Ahmad Vand

چکیده [English]

This paper tries to study the Recognition of royal identity in Ancient Iran,
using discourse analysis. The foundations of royal identity in Ancient Iran is
based on the divine order and pattern of the political system. Thus, it is
responsible for all of the affairs of the ideal king as hand of the ideal
intentions. The king of Ancient Iran is the most perfect representative of the
celestial law implementations.
This article deals with the question of the identity of the ideal king in
ancient structures in order to lead the society to Utopia. This paper
hypothesis argues that this identity is formed through signs such as:
charisma, race, justice and truth, religion and piety, dutifulness, intellect and
wisdom, strength and courage, education and teaching. The central slab, the
King as a representative of the gods on Earth have stabilized these signs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancient Iran
  • Political Thought
  • King Ideal
  • Identity
  • Utopia
منابع - ابن خلدون، ) ،(1375مقدمه تاریخ ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، ج ،1
چاپ هشتم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی. - الطائی، علی، ) ،(1382بحران هویت قومی در ایران، چاپ دوم، تهران: نشرشادگان. - افروغ، عماد، ) ،(1380هویت ایرانی، چاپ اول، تهران: بقعه. - اکبری، محمدعلی، ) ،(1384تبارشناسی هویت جدید ایرانی )عصر قاجاریه و پهلوی
اول(، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. - بهار، مهرداد، ) ،(1375پژوهشی در اساطیر ایران، پاره نخست ودویم، چاپ دوم، تهران:
نشر آگه. - پوررضا، رسول، ) ،(1385تاریخ تمدن و فرهنگ ایران باستان، چاپ اول، تهران:
مؤلف. - پیرنیا، حسن )مشیرالدوله(، ) ،(1388تاریخ ایران قدیم از آغاز تا انقراض ساسانیان،
چاپ دوم، تهران: انتشارات دبیر. - تنسر، ) ،(1354نامه تنسر به گشنسپ، به تصحیح مجتبی مینوی، چاپ دوم، تهران:
خوارزمی. - جنکینز، ریچارد، ) ،(1381هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی، چاپ اول،
تهران: شیرازه. - دادگی، فرنبغ، ) ،(1385بندهش، گزارنده مهرداد بهار، چاپ سوم، تهران: انتشارات
توس. - دوستخواه، جلیل، ) ،(1366اوستا: نامه مینوی آیین زرتشت، از گزارش استاد ابراهیم
پورداود، چاپ ششم، تهران: انتشارات مروارید. - دهخدا، علیاکبر، ) ،(1377لغتنامه دهخدا، دوره 15جلدی، چاپ دوم )دوره جدید(،
تهران: دانشگاه تهران. - رجایی، فرهنگ، ) ،(1372تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان، چاپ اول، تهران: نشر
قومس.
132فصلنامهی پژوهشهای راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره ،14پاییز ) 94پیاپی (44 - رضایی راد، محمد، ) ،(1379مبانی اندیشه سیاسی در خرد مزدایی، چاپ دوم، تهران:
طرح نو. - رضوانی، محمد اسماعیل و ملکزاده بیانی، بانو، ) ،(1349سیمای شاهان و نامآوران
ایران باستان، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکزی جشن شاهنشاهی ایران. - زهیری، علیرضا، ) ،(1389جمهوری اسلامی و مسئله هویت ملی، چاپ اول، قم:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. - سموئیل، ک.ادی، ) ،(1381آیین شهریاری در شرق، مترجم فریدون بدرهای، چاپ
دوم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی. - علیخانی، علیاکبر، ) ،(1386هویت در ایران، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی
فرهنگ و مطالعات اجتماعی. - فردوسی، ابوالقاسم، ) ،(1382شاهنامه فردوسی، چاپ اول، تهران: پیک فرهنگ. - فوزی تویسرکانی، یحیی، ) ،(1385امام خمینی و هویت ملی، چاپ اول، تهران: مرکز
اسناد انقلاب اسلامی. - کریستین سن، آرتور، ) ،(1350کارنامه شاهان در روایت ایران باستان، ترجمه
امیرباقرخانی و بهمن ساکاراتی، چاپ اول: تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز. - کریستین سن، آرتور، ) ،(1317ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، چاپ
اول، تهران: شرکت سهامی چاپ رنگین. - گزنفون، ) ،(1380کوروش نامه، ترجمه رضا مشایخی، چاپ سوم، تهران: انتشارات
علمی و فرهنگی. - گلمحمدی، احمد، ) ،(1381جهانیشدن و فرهنگ هویت، چاپ اول، تهران: نشرنی. - -گیدنز، آنتونی، ) ،(1387تجدد و تشخص، ترجمه ناصرموفقیان، چاپ پنجم، تهران:
نشر نی. - ماتیکان، یوشت فریان، ) ،(1365ترجمه محمود جعفری، چاپ اول، تهران: انتشارات
فروهر. - مارش، دیوید و جری استوکر، ) ،(1384روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه
امیرمحمد حاجی یوسفی، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بازشناسی گفتمانی هویت شاهی در ایران باستان 133 - مجتبایی، فتحاله، ) ،(1353شهر زیبای افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان، چاپ
اول، تهران: انجمن فرهنگ ایران باستان. - معین محمد، ) ،(1386فرهنگ معین )چهارجلدی فارسی(، چاپ بیست و چهارم،
تهران: امیرکبیر. - منوچهری، عباس، ) ،(1390رهیافت و روش در علوم سیاسی، چاپ سوم، تهران: سمت. - منصور نژاد، محمد، ) ،(1385دکتر جواد طباطبایی و هویت ایرانی، اسلامی و غربی،
چاپ اول، تهران: انتشارات جوان پویا. - منصور نژاد، محمد، ) ،(1385دین و هویت، چاپ اول، تهران: انتشارات تمدن اسلامی. - مینوی خرد، ) ،(1354ترجمه احمد تفضلی، چاپ اول، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ
ایران. - مورن، ادگار، ) ،(1382هویت، ترجمه امیر نیکپی و فائزه محمدی، چاپ اول، تهران:
قصیدهسرا. - هوارث، دیوید، ) ،(1377مقاله: نظریه گفتمان، فصلنامه علوم سیاسی، ترجمه علیاصغر
سلطانی، سال اول، شماره ،2دانشگاه باقرالعلوم