نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

یکی از مسائل مابین اقلیم کُردستان و حکومت مرکزی، مسئلۀ نفت است. این موضوع طی
چند سال اخیر، ابعاد و جوانب گسترد های یافته است که سبب عمی قتر شدن شکا فها میان اقلیم
کُردستان و حکومت مرکزی شده و روزب هروز بر تن شهای موجود م ی افزاید. قسمت اعظم
تن شها به ذهنیت و معانی بازم یگردد که طرفین برای هم قائ لاند و مطابق آن دست به کنش
م یزنند. تحقیق پیشرو به واکاوی این موضوع یا سؤال میپردازد که در شرایط کنونی که
م یتوان آن را بحران نفتی دوم عراق نامید، اقلیم کُردستان چه استراتژی و برنام های برای نفت و
حوز ههای نفتی تحت کنترل خود اتخاذ خواهدکرد؟ فرضیه پژوهش م یگوید ازآنجاک ه
خودمختاری و » ساختارهای سیاسی- اجتماعی اقلیم کُردستان همواره حول محورِ معنای
رشد یافته است، نفت م یتواند ب هعنوان یک کاتالیزور قوی سیاسی و اقتصادی در « استقلال
راستای این معانی به کار گرفته شود. در پژوهش حاضر از روش کیفی- کتابخان های و همچنین
از نظریه ساز هانگاری استفاده شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Iraqi Kurdistan's Oil Strategy, Goals and Approaches

نویسندگان [English]

  • Jaseb Nik far
  • Mahdi Mahidashti

چکیده [English]

Oil is one of the main issues of concern between the KRG and the Iraqi
central government which has gained growing attention in recent years. This
issue has developed extensive dimensions during the past recent years which
led the divergence between the KRG and the central government and
deepened the existing gap increasingly. Much of the tension goes back to the
mentality and concepts on which both sides have agreed according to which
they try to act. In this research we seek to investigate the issue, which could
be called the second crisis of Iraq’s oil, to see what strategies and plans the
KRG adopts for its oil production under its own control. The hypothesis of
the study suggests that since socio-political structures of Kurdistan have
always evolved around the concept of "autonomy and independence", the
issue of oil can be used as an economic catalyst in line with these definitions.
In this study, the descriptive-qualitative method and the theory of
constructivism is applied for analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil
  • Kurdistan Region
  • Iraq
  • Autonomy
منابع
الف( فارسی - آزاد ارمکـی، تقــی، ) ،(1386فرهنـگ، هویــت ایرانـی و جهــانی شـدن، چ ،1تهــران،
انتشارات تمدن مدنی. - آلبرو، مارتین، ) ،(1385عصر جهانی، جامعهشناسی پدیـده جهـانی شـدن، ترجمـه نـادر
سالار زاده احمدی، چ ،3تهران، نشر آزاد اندیشان. - الویری، محسن، )» ،(1385دین و جهانیشدن، فرصتها و چالشها«، مجموعه مقالات،
شانزدهمین کنفرانس وحدت اسلامی. - اتو، کلاین برگ، )» ،(1388پدیده جهانیشـدن و حقـوق فرهنگـی«، بـه نقـل از اردلان
اسعد، مجله سیاست خارجی، ش .2 - اسـتیس، والترتـرنس، ) ،(1387دیـن و نگـرش نـوین، ترجمـه احمدرضـا جلیلـی، چ ،2
تهران، حکمت. - اسمارت، نینان، ) ،(1386تجربـه دینـی بشـر، ترجمـه محمـد محمدرضـایی و ابوالفضـل
محمودی، ج ،2چ ،2تهران، سمت. - اسمیت، ویلفرد کنتول، ) ،(1387اسلام در جهان امروز، سید هـادی خسروشـاهی، چ ،1
تهران، سمت. - باقری، خسرو، ) ،(1390هویت علم دینی، چ ،3تهران، سازمان چاپ و انتشارات. - برنارد شاو، جرج، ) ،(1379اسلام دین آینده جهان، سید هادی خسرو شاهی، چ ،3قم،
نسل جوان. - بوش، ریچـارد و دیگـران، ) ،(1387جهـان مـذهبی )ادیـان در جوامـع امـروز(، ترجمـه
عبدالرحیم گواهی، چ ،5تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی. - تافلر، الوین، ) ،(1390جابجایی در قـدرت، ترجمـه شـهیندخت خـوارزمی، ج ،2چ ،6
تهران، نشر آسمان. - پاپکین، ریچارد، ) ،(1389دین، اینجا، اکنون، ترجمه مجید مجیدی، چ ،2تهـران، نشـر
قطره.
جهانیشدن، دین و الهیات تسلیمی در روابط بینالملل 165 - پترسون، مایکل ودیگران، ) ،(1391عقل واعتقـاد دینـی، ترجمـه احمـدنراقی و ابـراهیم
سلطانی، چ ،8تهران، طرح نو. - جوادی آملی، عبداالله، )» ،(1387پلورالیسم دینی«، فصلنامه کتاب نقد، چ ،7ش .46 - چامسکی، نوام، ) ،(1387تلاش آمریکا برای حاکمیت جهانی، ترجمه سـید ضـیاءالدین
خسروشاهی، چ ،2تهران، نشر درسا. - حدیدی، جواد، ) ،(1380اسلام از نظر ولتر، چ ،3تهران، مرکز نشر دانشگاهی. - طباطبـایی، محمدحسـین، ) ،(1429المیـزان فـی التفسـیر القـرآن، چ ،3بیـروت، موسسـه
الاعلمی للمطبوعات. - دورانت، ویل، بیتا، تاریخ تمدن، مترجمان حمید عنایت، پرویز داریـوش، علـی اصـغر
سروش، ج 4و ،11چ ،2تهران، علمی و فرهنگی. - دیون پورت، جان، ) ،(1379عذر تقصیر به پیشگاه محمـد )ص( و قـرآن، ترجمـه سـید
غلامرضا سعیدی، چ ،3تهران، اطلاعات. - ریچـاردز، گلـین، ) ،(1390بسـوی الهیـات نـاظر بـه همـه ادیـان، ترجمـه رضـا گنـدمی
نصرآبادی و احمدرضا مفتاح، چ ،3قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب. - رابرتسون، رونالد، ) ،(1388جهانی شدن تئوریهای اجتماعی و فرهنگی، ترجمۀ کمـال
پولادی، چ ،3تهران: نشر ثالث. - سروش، عبـدالکریم، ) ،(1391قـبض و بسـط تئوریـک شـریعت، چ دوازدهـم، تهـران،
موسسه فرهنگی صراط. - سروش، عبدالکریم، ) ،(1392صراطهای مستقیم، چ ،9تهران، موسسه فرهنگی صراط - شریعتی، محمدتقی، ) ،(1385تفسیرنوین، چ ،9تهران، دفتر نشرفرهنگ اسلامی. - قرآن مجید، ) ،(1393ترجمه مهدی الهی قمشهای، چ ،10قم، آرموس. - قطب، سیدمحمد، ) ،(1388مسلمانان و مسئله جهانی شدن، زاهـد ویسـی، چ ،2تهـران،
امیرکبیر. - کُربن، هانری، ) 1388ش(، تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه جواد طباطبـایی، چ ،7تهـران،
کویر. - کتاب مقـدس، ) ،(2013ترجمـه تفسـیری، چ ،10انگلسـتان، انجمـن بـینالمللـی کتـاب
مقدس.
166فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره ،14پاییز ) 94پیاپی (44 - کچویان، حسین، ) ،(1391نظریههای جهانی شدن و دین، چ ،4تهران، نشر نی. - گلی زواره، غلامرضا، )» ،(1385محمد از نگاه اندیشـمندان غیرمسـلمان«، مجلـه کـوثر،
سال نهم، ش .68 - گل محمدی، احمد، )» ،(1381نگاهی به مفهـوم و نظریـههـای جهـانیشـدن«، فصـلنامه
مطالعات ملی، ش .11 - گیبون، ادوارد، ) ،(1384انحطاط و سقوط امپراطوری روم، ترجمه ابوالقاسم طاهری، ج
،5چ ،2تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی )بنگاهترجمهونشرکتابسابق(. - نصر، سیدحسین، ) ،(1391معرفت و معنویت، ترجمـه انشـاءاالله رحمتـی، چ ،4تهـران،
دفتر پژوهش و نشر سهروردی. - هابرماس، یورگن، )» ،(1381چیستی سکولاریسم«، روزنامه همشهری، دانشگاه تهران. - هیک، جان، ) ،(1389دین پژوهی، ویراسته میرچالیاده، ترجمۀ بهاءالدین خرمشـاهی، چ
،3تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. - هیک، جان، ) ،(1390فلسفه دین، ترجمه بهرام راد، چ ،4تهران، بینالمللی الهدی. - هیک، جان، ) ،(1388مباحث پلورالیزم دینی، ترجمه عبدالرحیم گـواهی، چ ،3تهـران،
تبیان.
ب( انگلیسی
- Oxford Advanced Learner Dictionary, (2014), London.
- Rahner, Karl, (1997), In John Hick and Brian Hebbletwaite, Christianity
and Other Religions, (Glasgow,Collins) .
- Smith, Wilfred Cantwell, (1995), A Human View of Truth, in Truth and
Dialogue, ed.by John Hick, London, Sheldon Press.
- Panikkar, Raimundo, (1993), The Intra-Religious Dialogue, New York,
Paulist Press.
- Hick, John, (2001), Interpretation of Religion, Human Response to the
Transcendent, London, Macmillan.
- Hick, John ,(2005), God and the Universe of Faiths, London, Macmillan.
- www. Farsnews.com (Thursday,11 November 2015