نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد شهرضا

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

جهانی شدن به عنوان یک فرایند یا طرح آثار اجتناب‌ناپذیری در نظام بین‌الملل به ارمغان می‌آورد. یکی از این آثار جهانی شدن دین است. دین جهانی شده چه خواهد بود ؟ در مورد آن اختلاف دیدگاه بین متخصصین این حوزه وجود دارد. آنچه می‌تواند نقطه مشترک این دیدگاه‌ها برای دینِ جهانی شده باشد، اصول و مبانی و ارزش‌های مشترک جهان شمول ادیان است. در این زمینه دینی که کاملتر و جامع‌تر است سهم بیشتر خواهد داشت و آن اسلام می‌باشد. الهیات تسلیمی بر این ادعا است در فرایند جهانی­ شدن، فضایی برای درک اصول راستین معارف ­دینی فراهم می‌گردد که درک این اصول راستین می‌توااند رستگاری و نجات بشر را در دو دنیا به ارمغان آورد. سؤال اصلی مقاله این­ است­ که جهانی­ شدن چه تاثیری بر الهیات تسلیمی داشته است؟ فرض اصلی مقاله نیز این­ است­ که جهانی­ شدن، امکان و زمینه تأثیرگذاری الهیات تسلیمی در حوزه ادیان را برای شکل‌گیری گفتمان واحد و وحدت­بخش دین جهانی فراهم کرده است. هدف این مقاله بررسی ارتباط الهیات تسلیمی با پلورالیسم دینی و دست‌یابی به یک گفتمان واحد و وحدت بخش دین کامل و جامع در پروسه جهانی‌شدن می‌باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی– تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ­ای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Globalization, Religion and Submission Theology in International Relations

نویسندگان [English]

  • Sadegh Mohammadi 1
  • Mohammad Ali Basiri 2

چکیده [English]

Globalization as a process or a project brings inevitable effects in the international system. One of these effects of globalization will be globalized religion. What is the globalized religion?  There are different opinions among experts in this field. There can be a core of consensus about this globalized religion which is a package of shared principles and values in universal religion. In this religious context the religion that is more complete and more comprehensive would have a greater share and this religion is Islam. Submission theology believes the process of globalization provides a space for understanding the true principles of religious beliefs which can lead to human salvation in this world and the other. The main question of this paper is: what is the impact of globalization on submission theology? The main hypothesis of this paper is that globalization provides possibilities and influences for submission theology in the area of religion to form a single and unifying discourse. The aim of this paper is to examine the relationship between submission theology and religious pluralism for achieving a single and unifying discourse of comprehensive religion in the process of globalization. The research method will be analytical and descriptive using library tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Comprehensive Religion
  • Religious Pluralism
  • Theology Submission
  • International Relations