نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
در پی انقلاب اسلامی و برآمدن نظام جمهوری اسلامی ایران بر فراز خلیج فارس و خاورمیانه،
موج تازهای از ایستارها و انگاره ها به پهنه سیاست خارجی ایران و ساختار روابط بین الملل وارد شد .
اصول و مفاهیم این انقلاب و ساختار سیاسی ن وپدید، عموماً متأثر از اندیشه و عمل امام خمینی
به عنوان ایدئولوگ و رهبر آن بوده است. این نوشتار با به پرسش گرفتن ساختار نشانه شناختی وسامانه
مفصل بندی گفتمان سیاست خارجی امام خمینی، به دنبال ارائه چارچوبی تبیینی برای تحلیل آن است .
برپایه فرضیه نگارندگان، سامانه مفصل بندی گفتمان سیاست خارجی امام خمینی، در چارچوب
سه وجهی ایدئولوژی، استراتژی و دیپلماسی تبیین پذیر است . ایدئولوژی، ناظر بر اصول و موازین
باورداشتی و اعتقادی است که عموماً از منبع اسلام انقلابی - انتقادی تغذیه می شود . استراتژی،
محاسبات امنیتپایه و سیاست سختافزاری، و دیپلماسی الگوهای پذیرفته شده گفتگو و مذاکره برای
دستیابی به منافع ملی را دربرمیگیرد. بروندادهای این گفتمان، خود را به ترتیب در گزاره های استوار
بر اسلام انقلابی - انتقادی، واقعگرا - عملگرا و مصلحت اندیش - نوگرا نمایان می سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytical Framework for Study of the Imam Khomeini's Foreign Policy Discourse (Ideology, Strategy and Diplomacy)

نویسندگان [English]

  • Naser Asadi 1
  • Negar Ghanavati 2
  • Amir Rezaei Panah 3

چکیده [English]

After the Islamic revolution and the rise of the system of the Islamic Republic
of Iran over the Persian Gulf and the Middle East, a new wave of ideas and
opinions entered Iran's foreign policy domain and the international relations
structure. The principles and concepts of this revolution and the newly emerged
political system are generally affected by Imam Khomeini's thought and action
as an ideologue and a leader. This article questions the semiotic structure and
articulatory system of Imam Khomeini’s foreign policy and about to give a
descriptive framework for analyzing it. According to the hypothesis, from the
writers' viewpoint, the articulating system of his foreign policy discourse is
describable in a three-dimensional framework of ideology, strategy and
diplomacy. Ideology beholds some principles and belief-related standards that
generally nurture from Islam's revolutionary-critical source. Strategy involves
the security-based calculations and the hardware policy. Moreover, diplomacy
includes the accepted diagrams of conversation and negotiation for achieving
national interests. The results of this discourse are represented in propositions
that are based on concepts of the revolutionary-critical, pragmatic-realist, and
prudent-modernist Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Foreign Policy of the I.R of Iran
  • Ideology
  • Strategy
  • Diplomacy
  • Imam Khomeini