نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مبانی فکری و اصول جناحی در روند سیاست گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
بهطوریکه میتوان تأثیر این مبانی را در سیاستهای اجرایی و در صحنۀ عمل مشاهده کرد . هر
یک از دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا اصول عقیدتی و فکری خود را به عنوان نهاده وارد
سیستم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کردند و پس از تجزیه و تحلیل در این سیستم که
دارای یکسری اصول و قواعد خاص خود است، در قبال برنامۀ هسته ای سیاست هایی را به اجرا
گذاشتند. با مقایسۀ نهادههایی که این دو جناح سیاسی وارد سیستم کردهاند و همچنین داده ها یی
که بهصورت سیاست اجرایی از سیستم خارج شده است، میتوان دریافت که روش هریک از این
دو جناح در قبال برنامۀ هستهای متفاوت بوده است؛ اما با توجه به ماهیت و اصول کلی سیستم
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، هدف اصلاحطلبان و اصولگرایان در دستیابی به فناوری
صلحآمیز هستهای مشترک بوده است؛ بنابراین در این مقاله هدف، بررسی و واکاوی روش ها ی
متفاوت دو جناح سیاسی حاکم در اجرای سیاست واحد دستیابی به انرژی هستهای بر اساس نظریه
سیستمها است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing Iran’s Nuclear Policies in the Reformists and Fundamentalists Periods

نویسندگان [English]

  • Seyd Mohammad Tabatabae'i
  • Milad Toopchi

چکیده [English]

Intellectual foundations and theoretical principles of the parties in the
process of policy-making are of particular importance. So that,the effects of
these principles could be seen during operational policies and observed in
practices. Both reformists and fundamentalists parties inserted their ideological
and intellectual principles as inputs in the foreign policy system of the Islamic
Republic of Iran. After analysis in the system, which has its own set of principles
and rules certain policies are carried out. By comparing the inputs that two
parties inserted to the system and outputs that appeared we understand methods
of two parties were different about the nuclear program but according to the
general foreign policy principles of the system of Islamic Republic of Iran, their
goal was identical.
The purpose of this article is to review and analyze reformists and
fundamentalists methods to achieve Peaceful nuclear program according to the
system theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear Policy
  • System Theory
  • Reformism
  • Fundamentalism

- البرادعی، محمد، ( 1392 )، عصر فریب: دیپلماسی در دوران خیانت، ترجمه فیروزه درشتی، چاپ اول، تهران: انتشارات ایران.
- تراهی، محمد ، ( 1384 )، جایگاه هولوکاست در پروژه صه یونیسم ، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- چیلکوت، رونالد، ( 1378 )، نظریههای سیاست مقایسهای، ترجمۀ وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا.
- دهقانی فیروزآبادی ، س ید جلال و نور ی، وحید، ( 1390 )، سیاست خارج ی جمهور ی اسلامی ایران در دوران اصولگرایی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
- دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، ( 1391 )، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم، تهران: سمت.
- دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، رابرت، ( 1372 )، نظریهها ی متعارض در روابط ب ینالملل ، ترجمه علیرضا طیبو وحید بزرگی، تهران: نشر قومس.
- روحانی، حسن، ( 1391 )، امنیت مل ی و دیپلماسی هسته ای، چاپ چهارم، تهران : مرکز تحقیقات استراتژیک.
- زارعی، مجتبی، ( 1387 )، نهضت ملی هستهای در ایران، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- زورق، محمدحسن، ( 1386 )، ارتباطات و آگاهی (مفاهیم، مبانی و روشها)، تهران،انتشارات دانشکده صداوسیما.
،1336 - - علیخانی، مهدی، ( 1388 )، سیر تحولات 50 ساله فناوری هستهای در ایران 1386تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- فرانکل، جوزف، ( 1372 )، نظریۀ معاصر روابط بینالملل ، ترجمۀ وحید بزرگی، تهران : نشر اطلاعاتی.
- غریب آبادی، کاظم، ( 1387 )، برنامه هستهای ایران واقعیتهای اساس ی، تهران : معاونت حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه.
- غریب آبادی، کاظم، ( 1386 )، موضوع هسته ای ایران به روایت اسناد ، تهران : موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- قاسمی، مهران، ( 1387 )، نیم قرن پرونده هستهای ایران، چاپ اول، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
( 146 فصلنامه ی پژوهشهای راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره 13 ، تابستان 94 (پیاپی 43
- مولانا، سید حمید و محمدی، منوچهر، ( 1387 )، سیاست خارجی جمهوری اسلام ی ایران در دولت احمدینژاد، تهران: نشر دادگستر.
مقاله
تنش زدایی در سیاست خارجی: مورد جمهوری اسلامی ایران » ،( - ازغندی، علیرضا، ( 1378
. فصلنامه سیاستخارجی، سال سیزدهم، زمستان، شماره 1 ،«(1367-1378)
ایران و خلیج فارس: سیاستتنشزدایی، گفتگوی تمدنها، » ،( - اسدی، بیژن ، ( 1379
. فصلنامه سیاستخارجی، سال چهارم، زمستان، شماره 4 ،« مناسبات جدید و صلح و امنیتمنطقه
فصلنامه سیاست خارجی ،« سیاست هستهای آقای خاتمی » ،(- بعیدی نژاد، حمید،( 1384 سال نوزدهم، بهار، شماره1)
مجموعه ،« نقش تسامح و تساهل و پلورالیسم در تعادل تمدن ها » ،( - توکلی، فائزه، ( 1382
مقالات همایش بینال مللی گفتگوی تمدنها از منظر جوانان، تهران.
گفتمان عدالت در سیاست خارج ی جمهور ی » ،( - دهقانی فیروزآبادی، سید جلال ( 1388
. معرفت سیاسی، سال اول، شماره 1 ،« اسلامی ایران
گفتگوهای ستهایا یران و اروپا (از آغاز تا » ،( -دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، ( 1384
. اطلاعات سیاسی – اقتصادی، سال نوزدهم، فروردین و اردیبهشت، شماره 8 و 7 ،«( نشستبروکسل
سیاستخارجی دولت نهم در قبال آمریکا در مبان ی حکم ی و » ،( - صانعی، علیرضا، ( 1388
مرکز پژوهش و اسناد ریاستجمهوری، تهران. ،« سیاستعملی دولت نهم در روابط بینالملل
اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ،« دیپلماسی هستهای ایران » ،( - طباطبایی، سید محمد، ( 1390
. سال بیست و ششم، زمستان، شماره 286
بی اعتباری غرب: ضرورت پایان بخشیدن به برخوردها ی » ،( - غریبآبادی، کاظم، ( 1386
. همشهری دیپلماتیک، سال دوم، شماره 20 ،« سیاسی در موضوع هستهای ایران
فصلنامه ،« دامنه تغییر و تداوم سیاستخارجی ایران » ،( - متقی، ابراهیم، (پاییز 1387
. برداشت دوم، سال پنجم، شماره 7
مشروح سخنرانی های همایش "فناوری هسته ای، » ،( - مرکز پژوهشهای مجلس، ( 1384
معاونت پژوهشی، دفتر مطالعات سیاسی، مهرماه. ،«" نماد اراده ملی

- Braillard, Philippe,( 1997), “Theorie des systemes et relations internationales “
Paris.
-Holsti, J, (1987 ),“Confidence Building Measures: A Conceptual Framework, “
Survival, 25, Jan-Fev