نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

انتخابات ازجمله ضابطههای تمایز نظامهای مردمسالار از دیگر نظامها و از شاخصها ی مهم
ارزیابی و کیفیت عملکرد اینگونه نظامها است. ازاینرو انتخابات از جهات مختلف و ازجمله از
نظر کیفیت برگزاری، نهاد مجری، مجریان، نظارت و ناظران و چگونگی اجرا و نظارت ، همواره
موردتوجه، سیاستگذاران، قانونگذاران، مجریان قانون و شهروندان بوده است . در برگزاری
انتخابات عناصر و عوامل متعددی نقشآفرینی میکنند که نقش و اهمیت هر عنصر و عامل تابع
مقتضیات و ماهیت نظام انتخابات است. مدیریت انتخابات از متغیرهای مؤثر و مغفول در تحلیل و
علتیابی چالشهای انتخابات و از جمله چالشهای انتخابات در ایران است. در این مقاله ضمن
بررسی وضعیت مدیریت انتخابات در ایران و آسیبشناسی آن با رویکردی مقایسهای با تجربیات
جهانی و داخلی اجرای انتخابات، الگوی بدیل وضعیت کنونی در مدیریت بررسی شود . تأس یس
نهادی فراقوهای همانند کمیسیون ملی انتخابات که میتواند از بروز برخی از چالش ها ی کنونی
انتخابات ایران در اجرا و عمل پیشگیری کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Administration Body Election in Iran, Quality and that Assessment of Performance

نویسندگان [English]

  • Noorollah Gheisari
  • danyal Taheri Fadafan
  • Mahdi Bagheri Farsani

چکیده [English]

Election is among the criteria for distinguishing democratic system from other
systems and the important parameters to evaluating and performance of these
systems. Therefore the elections held in many different ways, including in terms of
implementation quality, enforcer agencies, executives, supervisors, and quality of
monitor and enforce, always of interest lawmakers, law enforcers and the citizens.
Many factors play a role in the election that the roles and importance of each
element depend to nature of the electoral system. In the electoral system of the
Islamic Republic of Iran, the mechanisms of administrating of elections, is
embedded on the basis of monitoring and enforcement, that each of which has
been undertaken by different institutions.
Continuous changes in the electoral laws and issues related to the legal
election commission In the legal sphere of country's show that despite numerous
elections And continuous changes in election laws and gain useful experience in
this field isn’t yet rightly specified desirable mechanism and pattern for election
And hence the need to review the structure and procedures of the election is
essential.
This paper introduces a model for administrating election turning to Pathology
of run elections in Iran. This study addressed the Election Commission and the
role of the Election Administration from interior ministry to Commission In the
context of the existing legal system, refers an alternative model of Iran's elections
administrator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elections
  • electoral system
  • Election Administration
  • Election Commission
منابع
الف) فارسی
- احمدی، علی، ( 1389 )، انتخابات در ایران، تهران، نشر میزان.
- الوانی، سید مهدی، ( 1384 )، مدیریت عمومی ، ویراست دوم، چاپ بیست و چهارم،تهران، نشر نی.
- حاجیانی، ابراهیم، ( 1377 )، بررسی نارضایتی سیاسی در طبقه متوسط شهری ، تهران،مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی.
- خسروی، حسن، ( 1387 )، حقوق انتخابات دموکراتیک، تهران، انتشارات مجد.
- دارابی، علی، ( 1388 )، رفتار انتخاباتی در ایران، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سروش.
- شمسا، محمدرضا، ( 1388 )، ضرورت تدوین قانون جامع انتخابات ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی، تهران.
- فلاحزاده، محمدعلی، ( 1392 )، ابعاد استقلال نهاد ناظر بر انتخابات با تأ کید موردی برشورای نگهبان،تهران، مرکز تحقیقات شورای نگهبان.
- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، ( 1383 )، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، چاپ دوازدهم، تهران، نشر میزان.
- گلشن پژوه، محمدرضا، ( 1388 )، بررسی تطبیقی نظام های انتخاباتی ، تهران، انتشارات ابرار-
گودوین گیل، گای. اس، ( 1379 )، انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویۀ بینالمللی ،ترجمه: سید جمال سیفی و سید قاسم زمانی، تهران، انتشارات شهر دانش.
ب) انگلیسی
Colomer, Josep M, (2004), Handbook of Electoral System Choice,Palgrave Macmillan, New York
- Election Commission of India, (2009), Handbook For Candidates, (At
Elections Where Electronic Voting Machines Are Used), NirvachanSadan,Ashoka Road New Delhi.
- Fowler, James H, Olge smirnov, (2007), Mandates, Parties and
Election;How Elections Shape The Future,Temple University press,Philadelphia,USA.
- Franke, Sandra, (2005), Measurement of Social Capital Reference Document for Public Policy Research,Development, and Evaluation, PRI Project,Social Capital as a Public Policy Tool,Canada.
( 34 فصلنامهی پژوهشهای راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره 13 ، تابستان 94 (پیاپی 43
- Gerard, Newman, (1989), Electoral Systems, Australia, Department of the Parliamentary Library.
- Harper, Rosalyn and Maryanne, Kelly, (2003), Measuring Social Capital
in the United Kingdom,Uk, Office for National Statistics.
- Jesus Orozco-Henriquez, (2010), Electoral Justice: The International IDEA Handbook, Stockholm, Sweden.
- Jhonson,joel W, (2009), Electoral Systems and Campaign Finance inLegislative Elections; A Dissertation Submitted in Partial Satisfaction of theRequirements for the Degree Doctor of Philosophy in Political Science,University of California, San Diego.
- Martin, Elizabetha, (2003), Oxford Dictionary of Law, Oxford University Press,UK.
- Petit, Denis, (2000), Resolving Election Disputes, Office for Democratic Institutions and Human Rights, OSCE, Warsaw.
- Central Electoral Commission Of Spain, (2007), Representation Of The
People Institutional Act, Published by the Spanish Parliament (CortesGenerales).
- Tripathi, Anurag, (2002), Election Commission Of India: A Study In The
Light Of Presedential Reference, No.1 Gujarat Assembly Election Matter-2002(8) Scc 237.
- Wall, Alan and others, (2006), Electoral Management Design: The International IDEA Handbook, Sweden.Articles
- Bogaards, Matthijs, (2007), “Measuring Democracy Through Election
Outcomes, A Critique with African Data”, Comparative Political Studies, Vol40, Number 10, October.
- Mc, Guire, (2001), “After A Half Century of Election Studies;Whence,
Where,Whither”, in:Ilhu Katz and Yale Wharshel(eds)(2001), Election Studies: What's Their Use?Perseus Books Group, ebook.
- Tavits, Margit, (Jun 2006), “Making Democracy Work More? Exploring the Linkage between Social Capital and Government Performance”, University of Missouri-Columbia, Political Research Quarterly, Vol. 59. site
- The Electoral Network Knowledge: http://aceproject.org/aceen/topics/em/ema/ema02/default. (visited:14,April/2015)
- http://ecycle.idea.int. (visited:14,April/2015)