نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 ، روابط خارجی و سیاست خارجی ایران، دچار
استحالۀ اساسی شد و هرگونه وابستگی به قدرتهای غربی و شرقی را در نظر (قانون اساسی) و در
عمل نفی شد. از سویی دیگر، با وقوع انقلاب اسلامی، منافع قدرت ها ی بزرگ در ایران نیز
ازدسترفت. در این میان، انگلستان، از نخستین معاند ان نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار
میرود. در راستی آزمایی فرضیۀ فوق، پژوهشگران نوشتار کنونی، حما یت های وسیع بریتانیا از
رژیم بعث عراق در خلال سالها ی جنگ تحمیلی، حمایت از نیروهای گر یز از مرکز داخل
همچون سازمان مجاهدین خلق، ترغیب و تحریک اعراب حاشیه خلیجفارس علیه ایران و اعمال
تحریمهای وسیع اقتصادی و فناورانه علیه کشورمان را مدنظر خود قرار داده اند . در بحران ها ی
سیاسی متعدد در ایران، نقش مؤثر انگلستان در التهابات سیاسی منتهی به انتخابات ریاست
جمهوری سال 1388 و با هجمه به مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در کانون نوشتار کنونی است.
به دیگر سخن، بررسی و تبیینی علمی و جامع از نقش انگلستان در بحران مذکور، رویکردها و
ابزارهای بریتانیا بهمنظور نیل به هدف (که همان ایجاد بحران مشروعیت است ) هدف نوشتار
کنونی است که با استفاده از روشی تاریخی- تحلیلی و استفاده از نظریه ب یثباتی سیاسی دیوید
ساندرز و نیز بهرهگیری از منابع مکتوب و مجازی صورت گرفته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Britain's Role in Creation the Political Crises in Iran's 2009 Presidential Election

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Khajeh Sarvi
  • Ahamad Reza Bordbar

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Political Crisis of Legitimacy
  • the United Kingdom
  • the Islamic Republic of Iran's Presidential Election
 

- اخوان، محمدجواد، ( 1389 )، عبور از فتنه: بازخوانی پرونده یک سال نبرد نرم، جلد دوم،
تهران: سازمان بسیج دانشجویی مرکز مطالعات و پژوهشها.
- اسماعیلی، حمیدرضا، ( 1391 )، شورش اشرافیت بر جمهوریت ، ریشه یابی حوادث سال
88 ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- امینی، پرویز، ( 1389 )، جامعه شناسی 22 خرداد: دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریدر آینه واقعیت، چاپ ششم، مشهد: آفتاب توسعه.
- تکبیری، جعفر، ( 1390 )، استعمار رنگی، تهران: درک نو.
- ثابتی منفرد، میرحسین، ( 1390 )، روز شمار هشت ماه نبرد مقدس: 22 خرداد تا 22 بهمن1388 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- جمعی از نویسندگان، ( 1389 )، گذر از فتنه 88 (تحلیل و بررسی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس ازآن)، جلد اول، چاپ دوم، تهران: اعتدال.
- خالوزاده، سعید، ( 1390 )، مواضع شورای امنیت در قبال جنگ عراق و کویت، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
- سهرابپور، همت، ( 1389 )، گردباد فتنه، تهران: نشر سلمان فارسی.
- قدیانی، حسین، ( 1389 )، نه، ده، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- قدیریان، احمد ، ( 1389 )، فتنه سبز ، جلدپنجم، تهران : مجتمع فرهنگی شهید آیت الله بهشتی.
5 در ایران،چاپ چهارم، تهران: انتشارات حیات طیبه. + - قنبری، امیر، ( 1390 )، گروه 1
- محمدزاده، محمدجعفر، ( 1389 )، روزهای انتخاب، مروری بر انتخابات دهم ریاست جمهوری، تهران: انتشارات روزنامه ایران.
- مهدی پور، فرشاد، ( 1390 )، تقلب بزرگ، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- هاشمی مقدم، امیر، ( 1388 )، جزایر سهگانه ایرانی خلیج همیشه فارس ، نشریه کتاب ماه. علوم اجتماعی، شماره 15
مقاله
چارچوبی برای رقابت و ثبات سیاسی با نگاهی به » ،( - خواجه سروی، غلامرضا، ( 1385. نشریه دانش سیاسی، شماره 3 ،« تجربه جمهوری اسلامی
نقش انگلستان در ایجاد بحرانهای سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران 93نسبت انقلاب اسلامی ایران با بیداری اسلامی : وجوه » ،( - خواجه سروی، غلامرضا، ( 1391. نشریه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 28 ،« تشابه و تمایز
تهران : خبرگزار ی ،« بیبیسی فارسی وانتخابات 88 ایران » ،( - زابلی زاده، اردشیر، ( 1390فارس.
نشریه حصون، شماره ،« خواص غافل از قافله عاشورا » ،( - زمانی محبوب، حبیب، ( 139033 تحریم های ا ی الات متحده علیه ایران و » ،( - صدقی، وحید وچراغی، مصطفی ، ( 1391
. نشریه مطالعات منطقهای، شماره 47 ،« ظرافتهای ضد تحریم روابط ایران و اعراب خلیج فارس در پرتو مسئله ادعا نسبت » ،( - مجتهدزاده، پیروز، ( 1376. نشریه مطالعات خاورمیانه، شماره 9 ، « به جزایر تنب و ابوموسی
تحلیلی بر رقابت ژئوپولیتیکی » ،( - یزدانی، عنایت الله و تویسرکانی، مجتبی ، ( 1390
. نشریه تحقیقات جغرافیایی، شماره 103 ،« قدرتها در بیضی استراتژیک انرژی
سایت
- جاوید، مهدی، ( 1390 )، نقش دولت و رسانههای غربی در فتنه 88 ، جوان آنلاین، 30 خرداد.
- سخنان منوچر متکی وزیر خارجه وقت در جمع سفرای خارجی - واحد مرکزی خبر - 31 خرداد1388
- فضلینژاد، پیام، ( 1388 )، چگونه پروژه جامعه مدنی به مبارزه مدنی تبدیل شد؟ خبرگزاری فارس، 22تیر.
- امامی، احمد، ( 1391 )، آثار و پیامدهای فتنه سال 1388 ، خبرگزاری فارس.