نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

پس از جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی، نظام بینالملل جدید با نوعی ابهام در تبیین سامانِ
نظم جدید روبرو شد. این ابهام موجد سناریوسازیهای متعددی در راه تبیین نظم آیند ة جهان و
تشریح نظام بینالملل شد که نظریۀ نظامهای تکقطبی،چندقطبی، تک- چندقطبی و سلسله مراتبی
ازجمله سناریوهایی هستندکه نظام ب ینالملل آینده را تفسیر کردند . طرح این پرسش ها که
محتملترین سناریوی آیندة نظام بینالملل کدام است و اینکه جایگاه جهان اسلام در سناریوی
آیندة نظام بینالملل چگونه است؟ ازجمله مسائل مهم و پیشِرو هستند که پاسخ به آن ها هدف
این پژوهش و موجد تبیین بسیاری از روندهای موجود و آیندة بینالمللی است؛ لذا میتوان گفت:
نظم فعلی بینالملل وضعیت در حال گذاری است که در بین دو سناریوی تک - چندقطب ی و
چندقطبی، جهت کلی آن حکایت از میل به چندقطب ی دارد. قدرت ها ی نوظهور چین، اتحادیه
اروپا، روس، هند، ژاپن و جهان اسلام عمدهترین قطبهای آینده جهان به شمار م یروند که در
کنار آمریکا به ایفای نقش جهانی خواهند پرداخت . دراینبین جهان اسلام به مدد
ظرفیتهایژئوپلیتیکی، فرهنگی، منابع و انرژی، جمعیت و کشورهای قدرتمندش از توانایی مهمی
برای ایفای نقش یکقطب در نظام بینالملل آینده برخوردار است. در این تحقیق روش پژوهش
توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری دادهها مبتنی بر منابع کتابخانهای است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Future Scenarios of International Systems and Role of the Islamic World

نویسندگان [English]

  • Farzad Jahan Bin
  • Fathollah Partow

چکیده [English]

After collapsing the bipolar system, nature of the new international system
was complicated. Due to this ambiguity, many Scenarios have been brought
forward to explain future of the world system. In this regard, many scenarios
such as unipolar, multi polar and uni- multi polar have been mentioned to
clarify the future of the world system. This article tries to explain these
questions: what is the most probable kind of world system and what is the role of
Islamic world in such a system? To answer these questions the authors believe
that the nature of current international system is in transitional mode from
unipolar and uni-multi polar to multi-polar one. The main players of such a
system beside the United States are rising powers like china, India, EU, Japan
and the Islamic world. In this situation, the Islamic world because of its
geopolitical, cultural, resources, great population, have the main role as a pole
in future international system. This article has been written through analyticaldescriptive
methods according to library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • future of international system
  • Islamic world
  • unipolar
  • uni-multi polar
  • multipolar
  • hierarchical
- ایکنبری، جی. جان، ( 1382 )، تنها ابرقدرت: هژمونی آمریکا در قرن 21 ، ترجمه عظیم فضلی پر، تهران، ابرار معاصر تهران.
- شریعتی، علی، ( 1371 )، بازشناسی هویت ایرانی- اسلامی، تهران، انتشارات قلم.
- گریفیتس، مارتین، ( 1388 )، دانشنامۀ روابط بینالملل و سیاست جهان ، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
- مکلوهان، هربرت مارشال،( 1377 )، برای درک رسانه ها ، ترجمه سعید آذری، تهران ،مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامهای صدا و سیما.
مقاله
نظامهای بینالمللی تک قدرت محور: تکقطب ی، هژمون ی و » ،( - جمشیدی، محمد، ( 1386فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دهم، شماره چهارم. ،« امپراتوری
چالشهای ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان » ،( - حافظنیا، محمدرضا و هادی زرقانی، ( 1391
. مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره 80 ،« اسلام
مجله سپهر، سال ،« جغرافیای سیاسی جهان اسلام » ،( - رحیم صفوی، یحیی، ( 1388
. هجدهم، شماره 69
،« سنجش و رتبه بند ی قدرت مل ی کشورها در جهان اسلام » ،( - زرقانی، هادی، ( 1391 فصلنامه مطالعات جهان اسلام، سال 1، شماره 2
نقش و جایگاه منطقه خلیج فارس و خاورمیانه در ژئوپولیتیک » ،( - عسگری، سهراب ( 1383
.209- اطلاعات سیاسی  اقتصادی، شماره 210 ،« انرژی
مجله اطلاعات سیاسی- ،« پایان تاریخ و آخرین انسان » ،( - غنی نژاد، موسی، ( 1371
. اقتصادی، شماره 63 و 64
مجله اطلاعات س یاسی - « نقش حقوق بشر در هژمونی آمریکا » ،( - قنبرلو، عبدالله، ( 1384
. اقتصادی، شماره 211
،« نظام بینالمللی جدید: هژمونی، چندقطبی یا یک- چندقطب ی » ،( - کرمی، جهانگیر، ( 1383
. فصلنامه سیاست دفاعی، سال 12 ، شماره 48
فصلنامه « نظم ب ینالملل در دیدگاه ا یالات متحده آمریکا » ،( - مظفرپور نعمتالله، ( 1383
سناریوهای آیندة نظام بینالملل و جایگاه جهان اسلام 167
. مطالعات منطقهای: اسرائیلشناسی- آمریکاشناسی، سال پنجم، شماره 2
آمریکا: ابرقدرت تنها (گذار از نظام تک قطبی - » ،( - هانتینگتون، ساموئل ( 1387. ترجمه مجتبی امیری وحید، اطلاعات سیاسی – اقتصادی،دوره 13 - شماره 9 و 10 ،«( چندقطبی فصلنامه پژوهش ها ی ،« تحلیل و نقد نظریۀ پایان تاریخ » ،( - همایون مصباح، حسین، ( 1383. اجتماعی اسلامی، سال دهم، شماره 1 و 2
انگلیسی
Books
- Anthony. H. Cordsman, (1999),The Middle East and the Geopolitics of
Energy: a Graphic Analysis, Part one, Washington DC: CSIS.
- Brilmayer, Lea (1994), American Hegemony: Political Morality in a
One-Superpower World. Yale University Press.
- Johnson, C, (2000),Blowback: the Costs and Consequences of American
Empire, New York: Henry Holt and Company.
Articles
- Bergstin, C. Fred, (2008), “A Partnership of Equals: How Washington
Should Response to China’s Economic Challenge,”Foreign Affairs, 87 (4).
- BOESE, Wade, (2007), “Taiwan Buys U.S. Arms; U.S. Eyes China”,
Arms Control
Islam and the West: Three Stories, Abdul Aziz Said, Mohammed Said Farsi
Professor of Islamic Peace and Nathan C. Funk, Doctoral Candidate (Center for
Strategic and International Studies, June 30, 1998)-
http://www1.american.edu/cgp/pdf/islam&w.pdf.
- Karl W. Deutsch; J. David Singer, (1964), “Multipolar Power Systems
and International Stability”, World Politics, 16(3).
- Mazrui, Ali, (1997), “Islamic and Western Values,” Foreign
Affairs,76(5).
- Naji, Saeid&Jayum A. Jawan, (2013), “Geopolitics of the Islam World
and world
Waltz, Kenneth N. (1999), “Globalization and Governance,” PS:
PoliticalToday, 37 (6).
-Wohlforth, William C. (1999), “The Stability of a Unipolar World”,
International Security, 24(1).
منابع اینترنتی
- http://fa.wikipedia.org/wiki:World_Muslim_Population_Pew_Forum.png
- http://fa.wikipedia.org/wiki- ادیان اصلی
- http://political.ir/post-385.aspx -شفیعی، نوذر: نظریههای رایج درباره ساختار نظام بینالملل
- http://pure.au.dk/portal/files/22273425/Islamic_civilisation.pdf.p 378-388
( 168 فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره 13 ، تابستان 94 (پیاپی 43
- http://siasi.porsemani.ir/node/ دهکده جهانی- 2086
- http://www.asipress.ir/vdciqva5.t1a5y2bcct.html
- http://www.csr.ir/departments.aspx?abtid=01&depid=44&semid=201
- http://www.e-ir.info/2013/06/03/towards-a-multi-polar-internationalsystem-
which-
- http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=19253
- Muslim Population by Country.january 27, 2011:
http://www.pewforum.org/2011/01/27/ table-muslim-population-by-country/
prospects-for-global-peace/#_ftn2