گفتمان هویت ملی جریان سوسیالسیم قبل و بعد از انقلاب ‌اسلامی؛ با تطبیق اندیشه‌ کیانوری و بشیریه

علیرضا کلانترمهرجردی؛ محمد باقر خرمشاد

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1397، صفحه 9-41

https://doi.org/10.22054/qpss.2018.18712.1528

چکیده
  مساله هویت، عمری به درازای حیات و خلقت آدمی دارد. در واقع انسان تنها موجودی است که بدون درک از چیستی و کیستی خود نمی‌تواند حیات و تداوم داشته باشد. با این حال همواره در سایه روش‌های مختلف تبیین این مفهوم است که می‌توان سخنی از هویت ملی به میان آورد. هویت‌ها، به مثابه شالوده‌ها و سازه‌های اجتماعی در فرایند شالوده‌ریزی یا سازه‌گرایی ...  بیشتر

تأثیر آمیخته بازاریابی سیاسی بر نیت رأی‌دهندگان مبتنی بر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی؛ مطالعه موردی: انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی شهر تهران

مریم کذباسفروشها؛ حمید خداداد حسینی؛ محمد آقایی

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1397، صفحه 43-70

https://doi.org/10.22054/qpss.2019.20832.1588

چکیده
  در سال‌های اخیر بسیاری از احزاب و نامزدهای انتخاباتی برای رقابت در این عرصه به استفاده از تکنیک‌های بازاریابی روی آورده‌اند و از اصطلاحاتی چون بازاریابی شخصی[1]، بازاریابی سیاسی[2] و بازاریابی مبارزاتی[3]  استفاده می‌کنند. این آمیخته بازاریابی سیاسی بر نیت رأی‌دهندگان انتخابات مجلس دهمشورای اسلامی انجام بررسی می‌کند. با توجه ...  بیشتر

امکاناتِ تئوریک پدیدارشناسی در فهم سیاست خارجی؛ با نگاهی به سیاست خارجی ج.ا. ایران

سید محسن آل غفور؛ فرشاد رومی؛ احسان کاظمی

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1397، صفحه 71-96

https://doi.org/10.22054/qpss.2019.24158.1708

چکیده
  هدف از این مقاله ارائه چهارچوبی تئوریک برای فهم سیاست خارجی کشورها (ایران) است. روشی که نگارندگان به واسطه آن در پی فهم و چگونگی ساختار سیاست‌های خارجی کشورها هستند، «روش پدیدارشناسی» می‌باشد. این نوشتار قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که؛ «بر اساس رویکرد پدیدارشناسی؛ منطق حاکم بر سیاستِ خارجی دولت‌ها، چگونه قابل درک می‌شود ...  بیشتر

برجام و تأثیر آن بر کنش‌های اقتصادی عربستان سعودی در مقابله با ایران

غلامرضا کریمی؛ سید علی منوری؛ سعید میرترابی؛ پرویز شریفی

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1397، صفحه 97-119

https://doi.org/10.22054/qpss.2018.23296.1673

چکیده
    این مقاله عوامل موثر برچگونگی کنش‌های اقتصادی عربستان را درحین و بعد ازمذاکرات برجام درخلال سال‌های 2016-2013 بر اساس نظریه بازی‌های اقتصادی «توماس شیلینگ» و با استفاده از روش اسنادی بررسی می‌کند و فرضیه آن است که روند مذاکرات و اجرای برجام با تغییر در نقش و گسترش نفوذ منطقه‌ای ایران به چالش مهم روابط ایران و عربستان بوده، ...  بیشتر

برآورد سیاست‌های تحریمی کنگره امریکا در دوران پسابرجام

مصطفی دلاورپوراقدم؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1397، صفحه 121-139

https://doi.org/10.22054/qpss.2019.24985.1734

چکیده
  مهار برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و فضایی ایران، تحرکات منطقه‌ای ایران برای مبارزه با تروریسم تکفیری، تفسیرهای دوگانه امریکا از تروریسم و حقوق بشر، گسترش لابی‌گری ایپک در کنگره و حمایت ایران از جنبش‌های آزادی‌بخش منطقه موجب شدند قانونگذاران امریکا تا پیش از برجام، به سمت تصویب تحریم‌های جامع گام بردارند. مهم‌ترین اولویت جمهوری ...  بیشتر

واکاوی جایگاه زنان در گفتمان جنسیتی داعش

خلیل سردارنیا؛ رسول صفی زاده

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1397، صفحه 141-162

https://doi.org/10.22054/qpss.2018.21448.1610

چکیده
  ظهوروگسترشجنبش‌هایتکفیری- سلفیازمهم‌ترینموضوعاتیاستکهبهجد،توجهتحلیلگرانسیاسیواجتماعیرابهخودجلبکردهاست. دراینبینشایدبتوانگفتکهداعشمهم‌ترینوتندروترینگروهتکفیری‌ستکهجهانتاکنونبهخوددیدهاست. گروهداعشدارایترکیببسیارمتنوعیازتحصیل‌کردگان،بی‌سوادان،تبهکاران،متعصبانمذهبی،کودکان،زنانوخارجی‌هااست.بیشاز550زنمسلمانازکشورهایغربیبهداعشپیوستندوتاکنونهیچگروهافراطیتاایناندازهقادربهجذبوبه‌کارگیریاینتعداداززنانغربینشدهاست. ...  بیشتر

پنداشت‌های فرهنگی- مذهبی و بازتولید کنش‌های خشونت‌بار‌: مطالعه موردی داعش

علی اشرف نظری؛ شهره پیرانی

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1397، صفحه 163-193

https://doi.org/10.22054/qpss.2018.23051.1663

چکیده
  متأثر از گسترش رخداد‏های خشونت‏بار، فرقه‌گرایانه و تروریستی در یک دهه‌ی اخیر، غالب تحلیل‏گران و پژوهشگران سیاسی در یک دهه اخیر کوشیده‌اند تا ضمن بحث پیرامون رفتار فردی و جمعی انسان‌ها، درباره زمینه‏ها و علل گسترش افراطی‌گرایی و خشونت سیاسی تأمل کنند. توجه به نقش مؤلفه‌های فرهنگی و مذهبی با هدف چرایی گرایش افراد به انجام ...  بیشتر

داعش و نگاه ایرانی به امنیت منطقه ‏ای؛ در جستجوی چارچوبی تحلیلی

حسین خانی

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1397، صفحه 195-220

https://doi.org/10.22054/qpss.2018.23910.1697

چکیده
  رشدنوسلفی‏ گری و ظهور پدیده داعش که به صورت فزاینده در منطقه خاورمیانه گسترشیافته و چندین کشور را تحت تاثیر خود قرار داده،حاکی از فصل نوین مسائلامنیتی در این منطقه است. پرسش اصلی این نوشتار این است که در پرتو تهدیدات داعش در سال‏های اخیر، چشم ...  بیشتر

تحلیل ژئوپلیتیک اثرگذاری اینترنت در افزایش فعالیت تروریسم: با تأکید بر داعش

کیومرث یزدان پناه درو؛ مهتاب جعفری

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1397، صفحه 221-244

https://doi.org/10.22054/qpss.2018.9092.1261

چکیده
  گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، از جمله اینترنت و مشتقات وابسته به این نرم افزار پرقدرت که در درون مفهومی به نام فضای مجازی تعریف می‏شود، عرصه‏ شکل‏گیری مجموعه‏ای از ارتباطات میان گروه‏های اجتماعی متفاوت از فاصله‏های بسیار دور در دنیای واقعی است که فرصت‏ها و تهدیدات نوینی را فراروی دولت‏ها قرار داده است. به طور مثال ...  بیشتر

اختلافات میان چین و ایالات متحده در منطقه آسیای شرقی(2009-2017)

شایان جوزانی کهن؛ شاهین جوزانی کهن؛ محمدرضا دهشیری

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1397، صفحه 245-273

https://doi.org/10.22054/qpss.2018.22098.1636

چکیده
  چینبادارابودنقدرتاقتصادیچشمگیر،زیرساخت‌هاوتجهیزاتنظامی ‌گسترده،قدرتسیاسیوتأثیرگذاریبرکشورهایمنطقهاسیایشرقی،بیشترینظرفیترا برایزیرسئوالبردنسیاست‌هایایالاتمتحده،درمنطقهاسیایشرقیدارد.درسال‌هایاخیرنوسازینظامی ‌چیندرکناررشداقتصادیاینکشورتداومیافتهاست. کاهشتمرکزایالات متحدهبرمنطقهاسیایشرقیدردورانریاستجمهوری«جورجدبلیوبوش»،موجبگسترشنفوذچیندرمنطقهاسیایشرقیوافزایشمنافعوتعاملاتگستردهاقتصادیباکشورهایمنطقهشد. ...  بیشتر

همکاری و تعارض منافع ایالات متحده آمریکا - عربستان در خاورمیانه

سجاد بهرامی مقدم

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1397، صفحه 275-300

https://doi.org/10.22054/qpss.2018.21960.1631

چکیده
  این مقالهبه روش تبیینی و از چشم‌انداز نظریه موازنه منافع نشان می‌دهد که روابط امریکا و عربستان بر الگوی پیچیده همکاری در عین تعارض منافع در حوزه‌های ژئوپولیتیکی مبتنی است. تعارض منافع مانع از ارتقای همکاری‌های دو دولت به اتحادی استراتژیک شده و هم‌زمان منافع مشترک مانع از فروپاشی روابط دو دولت شده است، بنابراین موضوعاتی مانند ...  بیشتر