نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر پژوهش های امنیتی و هسته ای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 استاد

چکیده

مهار برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و فضایی ایران، تحرکات منطقه‌ای ایران برای مبارزه با تروریسم تکفیری، تفسیرهای دوگانه امریکا از تروریسم و حقوق بشر، گسترش لابی‌گری ایپک در کنگره و حمایت ایران از جنبش‌های آزادیبخش منطقه موجب شدند قانونگذاران امریکا تا پیش از برجام، به سمت تصویب تحریم‌های جامع گام بردارند.
مهم‌ترین اولویت جمهوری اسلامی ایران در پذیرش برجام، ترمیم اقتصاد و معیشت کشور و کاهش بار ایرانهراسی از دریچه تعدیل تحریم‌ها بود. به همین دلیل دیپلماسی اجبار صدوپانزدهمین کنگره امریکا به سمت ناکارآمدسازی دیپلماسی اقتصادی، تجاری و بانکی جمهوری اسلامی ایران، تحدید توان موشکی سپاه پاسداران و مهندسی ترتیبات منطقه‌ای از طریق متراکمسازی، تجمیع و هوشمندسازی تحریم‌های غیرهسته‌ای متمایل شده است.
مهم‌ترین نوآوری مقاله این است که با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با کمک جمع‌آوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه‌ای، ضمن مطالعه تطبیقی سیاست‌های تحریمی کنگره در دوران قبل و پسابرجام، در پایان راه‌کارهایی را برای مقابله با دیپلماسی اجبار کنگره پیشنهاد داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sanctions Policy Estimation of the US Congress in Post-JCPOA

نویسندگان [English]

  • mostafa delavarpour Aghdam 1
  • Seyed Jalal Deghani Firoozabadi 2

1 Department of Security and Nuclear Studies Manager

2 Professor

چکیده [English]

Containment of Iran's nuclear, missile and space programs, Iranian regional movements to fight Takfiri terrorism, U.S. dual interpretation of Terrorism and human rights, increasing AIPAC regime lobbying in U.S. Congress and Iran's support for the region's liberation movements, have prompted U.S. Congressional legislators to take steps towards ratification of comprehensive sanctions against Iran before JCPOA.
Improving the economic and livelihoods and Iran phobia defeating through reducing sanctions pressure, was the most important priority of the Islamic Republic of Iran in accepting JCPOA. For this reason, Congressional post-JCPOA sanctions against Iran has focused toward making inefficient of economic, commercial and banking diplomacy, weakening missile power of Islamic Revolutionary Guard Corps and Engineering of regional arrangements through the accumulating, intelligent and aggregating of non-nuclear sanctions.
The most important innovation of this research is that using descriptive-analytical method and by collecting information through documentary and library studies, in addition to the comparison of the sanctions policies of the congresses in the pre and post-JCPOA, it has suggested ways to counter coercive diplomacy of U.S. congress.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coercive Diplomacy
  • U.S. Congress
  • JCPOA
  • terrorism
  • Non-nuclear Sanctions
الف- فارسی
-         اسدی، ناصر، (1390)، دیپلماسیاجبار(بررسیمقایسهایسیاستایالاتمتحدهدرقبالعراق،لیبیوایران)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
-         دلاورپور اقدم، مصطفی، (1394)، ابعاد،اهداف و ماهیتتحریم‌هایجمهوریاسلامیایران، تهران: سازمان بسیج حقوق دانان.
-         دلاورپور اقدم، مصطفی، (1396)، فرصتهاوچالشهایپسابرجام،تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
-         ظریف، محمد جواد، (1391)، دیپلماسی چندجانبه، تهران: نشر وزارت امور خارجه.
-         علیخانی، حسین، (1378)، تحریمایران؛شکستیکسیاست، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه.
 
ب- انگلیسی
-          Alterman, Jon B, (2003), Coercive Diplomacy against Iraq, Washington: Center for Strtegic and International Studies publication.
 
-          Art, Robert J, (2003), The United States and Coercive Diplomacy, Endowment of the United States Institute of Peace.
 
-          Bruce, Jentleson, (2016), Coercive Diplomacy: Scope and Limits in the Contemporary World. Muscatine: The Stanley Foundation.
 
-          George, Alexander L, (1992), Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as an Alternative to War. Washington: Endowment of the United States Institute of Peace.
 
-           Humire Joseph M. Ilan Berman, (2012), Irans Strategic Penetration of Latin America, New York: National Defence and Foreign Trade Minister of Colombia.
 
-           Katzman, Kenneth, (2009), “Iran Sanctions”, Washington: Congressional Research Service Quarterly, No. 64.
 
-           Katzman, Kenneth, (2017), “Iran Sanction”, Washington: Congressional Research Service Quarterly, No. 83.
 
-           Killic, James, (2017), US Enacts Countering America's Adversaries Through Sanctions Act Expanding, Washington: Whitehouse Publication.
 
-          McCarthy, Kevin, (2017), Iran Accountability Act. Washington: Congree Library Press.
 
-           Mcinnis, Mathew, (2015), Iran and Nuclear Deal, Washington: American Enterprise Institute.
 
-           Sechser, Todds S, (2017), Nucler Weapons and Coercive Diplomacy, Cambridge University, London, United Kingdom.
 
-           United States Congress, (2012), “Iran Threat Reduction and Syria Human Rights, U.S, Library Congress”, Washington: Hill Quarterly, No. 8.
 
-          Afrasiabi, Kaveh, (2012), Iran Phobia and US Terror Plot: A Legal Deconstruction, New York: CreateSpace Independent Publishing Platform, Defence Quarterly, No. 2.
 
-          Bruce W. Jentleson and Christopher a Whytock, (2005), “Who Won Libya? Duke University”, International Security Quarterly, Vol.3, No.5.
 
-          Cheraghlou, Ebrahim, (2015), The Limits of Coercive Diplomacy in Iran, Maryland University Press.
 
-          Fayazmanesh, Sasan, (2008), Unitsd States and Iran: Sanctions. Wars and the Policy of Dual Containment, London, Routledge Publication.
 
-          Hass, Michael, (2012), International Human Rights: A Comprehensive Introduction, London: Routledge Press.
 
-          Helms, Jesse, (1999), “What Sanctions Epidemic”, Washington: Foreign Affairs Quarterly, Vol.4, No.5.
 
-          https://www.gop.gov/bill/h-r-3662-iran-terror-finance-transparency-act.
 
-          Ilias, Shayerah, (2010), ”Irans Economic Conditions: U.S. Policy Issues”, Congressional Research Service Quarterly, Vol.2, No.6.
 
-          Nacos, Brigitte, (1994), Terrorism and the Media, Columbia University Press.
 
-          Pifer, Steven, (2017), ”Congress, Russia & Sanctions”, Washington: Brookings Press, Disarmament Quarterly, Vol.2, No.4.
 
-          Selden, Zachary, (1999), Economic Sanctions as Instruments of America Foreign Policy, Washington: Library of Congress Press.
 
-          Sexton, Jay, (2011), The Monroe Doctrine: Empire and Nation in Nineteenth-Century America, Farrar, Straus and Giroux Publication.
 
-          Zarate, Juan, (2013), Treasurys War: The Unleashing of a new Era of Finantial Warfare, California: Public Affairs Press.
 
-           http://www.aipac.org/-/media/publications/policy-and-politics/legislative-action/ 2017/ the-iran-ballistic-missiles-and-international-sanctions-enforcement-act.pdf.
 
-           https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Isakson%201%20-%20Iran%20Hostages.pdf.
 
-          https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Terrorism-and-Financial-Intelligence.aspx.