نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مدیریت MBA گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران، ایران

2 ، استاد بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس ، تهران

3 استادیار بازاریابی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

در سالهای اخیر بسیاری از احزاب و نامزدهای انتخاباتی برای رقابت در این عرصه به استفاده از تکنیک‌های بازاریابی روی آورده‌اند و از اصطلاحاتی چون بازاریابی شخصی[1]، بازاریابی سیاسی[2] و بازاریابی مبارزاتی[3]  استفاده می‌کنند. این آمیخته بازاریابی سیاسی بر نیت رأی‌دهندگان انتخابات مجلس دهمشورای اسلامی انجام بررسی می‌کند. با توجه به نامحدود بودن تعداد جامعه آماری، با استفاده از فرمول جامعه نامحدود نمونه‌ای مشتمل بر 385 نفر ازرای‌دهندگان انتخابات مجلس دهمشورای اسلامی شهر تهران به شیوه اتفاقی در 6 منطقه انتخاب و بررسی شدند. مدل مفهومی تحقیق برمبنای متغیرهای محصول سیاسی، تبلیغ سیاسی، مکان سیاسی، قیمت سیاسی و عوامل جمعیت‌شناختی شامل: جنسیت، شغل، درآمد، تحصیلات و سن طراحی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هر یک از ابعاد تبلیغ، محصول، قیمت و مکان از آمیخته بازاریابی سیاسی بر نیت رأی‌دهندگان اثر معناداری دارند.همچنین، عوامل جمعیتشناختی که به عنوان یک متغیر تعدیل‌گر بررسی شد، نشان داد سن و جنسیت تأثیر معناداری ندارند، در حالی که تحصیلات، شغل و درآمد دارای­ تأثیر معنادار است.[1]. Personal Marketing


[2]. Political Marketing


[3]. Campaign Marketing

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Political Marketing Mix on Voters Intention Based on Demographic Characteristic; Case Study: 10th Parliament Election

نویسندگان [English]

  • Maryam Karbasforoshha 1
  • hamid khodad hosseini 2
  • mohammad aghaei 3

1 MA of MBA Management , marketing course,electronic branch, azad university , tehran

2 commercial professor, tarbiyat modares university, tehran

3 marketing assistant professor , tarbiyat modares university , tehran

چکیده [English]

In recent years a lot of parties and candidates competing in this arena have turned to using marketing techniques. That is why such terms as personal marketing, political marketing and campaigns marketing are used in the meantime. This study aims to explore the effect of political marketing mix on voter’s intention based on demographic characteristic in 10th parliament election in Tehran. According to unlimited number of statistical population, a sample consisting of 385 voters of 10th parliament election were selected and investigated by using unlimited statistical population formula. Method of the research is based on descriptive surveyresearch and is an applied study. The conceptual model is conducted based on Political marketing mix which consists of political product, political promotion, political place, and political price and demographic factors including gender, occupation, income, education and age. The results of the research showed that each aspect of promotions, product, price and location of the political marketing mix has a significant effect on voters' intentions. Also, demographic factors that were considered as a moderator variable showed that age and gender had no significant effect, while education, occupation and income had a significant effect.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Marketing
  • Political Marketing Mix
  • Voters
  • Voting Process
  • Demographic Characteristic
الف - فارسی
-         زارع پور، ابراهیم، (1390)، «بازاریابی سیاسی چگونگی استفاده از تکنیک‌های بازاریابی به منظور موفقیت در مبارزات انتخاباتی»، بانک مقالات بازاریابی، تاریخ مراجعه 16 اسفند 95، قابل بازیابی در سایت: http://marketingarticles.ir/marketing/.
-         افجه‌ای، سید علی اکبر؛ خادمی گراشی، مهدی، (1390)، «الگوی مدیریت راهبردی بازاریابی سیاسی در ایران»، چشم انداز مدیریت بازرگانی، سال اول، شماره 7 .
-         بایی لاشکی، مریم؛ پیشگاهی فرد، زهرا، (1388)، «تحلیل رفتار انتخاباتی ایرانیان»، جغرافیای انسانی، سال اول، شماره 3.
-         حاجی پور، بهمن؛ حسینی، محمود، (1395)، «شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در رقابت انتخاباتی با استفاده از روش مدل سازی ساختاری»، مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدهم، شماره 70 .
-         خیری، بهرام؛ قاسمی، بهروز؛ میرابی، وحیدرضا، (1390)، «بررسی تاثیر ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی بر رفتار رأی‌دهندگان»، مدیریت بازاریابی، شماره 12.
-         سیدی، امیر؛ طاهرخانی، ساناز، (1392)، «بررسی چگونگی تاثیر تبلیغات انتخاباتی بر رفتار گروه‌های مخاطب در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری»، مدیریت، سال دهم، شماره 31.
-         رحمانی، یوسف؛ پورطاهری، صمد، (1394)، «بازاریابی سیاسی وبررسی رویکرد کاربردی آن در انتخابات»، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار.
-         زرین، بهروز؛ غفاری، مسعود، (1389)، «بررسی روند مشارکت شهروندان استان کردستان در انتخابات ریاست جمهوری»، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 1.
-         طالقانی، محمد؛ تقی زاده، محمدرضا، (1390)، «چشم انداز بازاریابی سیاسی»، بانک مقالات بازاریابی، تاریخ مراجعه 16 اسفند 95، قابل بازیابی در سایت:
-         طالاری، محمد؛ موسوی، مسعود، (1395)، «جامعه‌پذیری سیاسی بستری برای بازاریابی سیاسی رابطه مند»، راهبرد، سال بیست و پنجم، شماره 79.
-         مارشمنت، جنیفر لیز، (1394)، بازی بازاریابی سیاسی، مترجم رسول بابایی، چاپ اول، تهران: انتشارات سیته.
-         مریدسادات، حسین؛ اصلانی، محمدرضا، (1393)، «بازاریابی سیاسی رویکردی نوین در بازاریابی ایران»، سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.
-         محمدیان، محمود؛ یوسفی، رسول، (1393)، «تعیین انگیزه پنهان در رفتار رأی دهی مردم»، آفاق امنیت، سال هفتم، شماره 24.
-         محمدی فر، نجات؛ یوسفی، محمد؛ سوری، حسین؛ محمدی، منصور، (1394)، «بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر رفتار انتخاباتی»، دانش سیاسی و بین‌الملل، سال دوم، شماره 5.
-         میرزاپور، فاطمه؛ تقی زاده، محمدرضا، (1395)، «عصر بازاریابی سیاسی»، همایش ملی علوم اسلامی.
-         مهری، مریم؛ هادی تبار، اسماعیل، (1394)، «پیشگیری از افزایش جرایم اقتصادی از طریق شفاف سازی هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی»، کارآگاه، سال هفتم، شماره 32 .
-         نرگسیان، عباس؛ دیندار، یاشار؛ طهماسبی آقبلاغی، داریوش، (1394)، «مطالعه تاثیر ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی بر مشارکت سیاسی، اعتماد عمومی و انسجام ملی»، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال 13، شماره 4.
-         نیک فر، جاسب؛ صادقی، زهرا، (1393)، «بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی و رفتار انتخاباتی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان»، مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی، سال سوم، شماره 1 .
 
ب- انگلیسی
-          Farkade, Anat, (2014), “A Study on Effectiveness of Affecting Factors in Political Marketing Indian”, Journal of Resaerch in Management, Vol. 2, No. 1.
 
-          Widagdo, Suwignyo, (2014), “Effect of Political Marketing Mix on Constituent Behavior in Selecting Candidate and Political Parties”, Business and Management, Vol. 3, No. 10.
 
-          Farrag, Rahman, & Shamma, Hamed, (2014), “Factors Influencing Voting Intention for Egyptian Parliament Election 2011”, Islamic Marketing, Vol. 5, No. 1.
 
-          Khan, Tahir, & Qureshi, Tahir, (2014), “Mediating Effect of Political Parties Performance between Political Marketing Functions”, Academy of Contemporary research, Vol. 5.
 
-          Akbiyik, Ferdi, (2014), “The Impact of Local Political Applications on Voter Choices”, Socio-Economic research, Vol. 7, No. 1.
 
-          Okan, Elif, & Topcu, Ayper, (2014), “The Role of Social Media in Political Marketing”, Business and Management, Vol. 6, No. 22.
 
-          Saxena, Stuti, (2016), “Why did I Prefer to Vote for My Political Party?,” Social and administrative sience, Vol. 3, No. 1.
 
-          Collins, Neil, & Patrick, Butler, (2015), “Human Branding in Political Marketing”, Political Marketing, Vol. 14, No. 1.
 
-          Winchester, Tiffany, (2016), “Conceptualising Usage in Voter Behaviour for Political Marketing”, Journal of Political Marketing, Vol. 37, No. 1.
 
-          Harmes, Adam, (2016), “Political Marketing in Post Confilict Elections”, Journal of Political Marketing, Vol. 7, No. 21.
 
-          Newman, Bruce, & Wojciech, Cwalina, (2012), “The Macro and Micro Views of Political Marketing”, Journal of Public Affairs, Vol. 11, No. 2.
 
-          Nielsen, Sigge, (2013), “Toward a New Institutional Strategy Framework for Political Marketing”, Journal of Public Affairs, Vol. 13, No. 1.
 
-          Marland, Alex, & Thierry, Giasson, (2013), “Investigating Political Marketing Using Mix Method”, Journal of Public Affairs, Vol. 13, No. 4.
 
-          Yousaf, Salman, (2015), “Political Marketing in Pakistan”, Journal of Public Affairs, Vol. 14, No. 2.