دوره و شماره: دوره 8، شماره 31 - شماره پیاپی 61، زمستان 1398، صفحه 9-232 
3. ساختار نظام بین الملل و سیاست ترکیه در برابر داعش

صفحه 81-110

10.22054/qpss.2019.25741.1762

جعفر نقدی عشرت آباد؛ رضا گرشاسبی؛ هادی صادقی اول