نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روابط بین الملل و پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 دانشجوی دکتری مسایل ایران دانشگاه مازندران

3 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مقاله بررسی تغییر در استراتژی ترکیه در قبال داعش از حمایت به مبارزه است. به منظور فهم این موضوع از رویکرد ساختار نظام بین‌الملل که تلفیقی از ساختارِ سیطره‌جویانه منطقه­ای و ساختارِ طردکننده فرامنطقه­ای است، استفاده شده که نشان می‌دهد چرا ترکیه به این تغییر بزرگ دست زده است. بدین منظور با گردآوری منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان می‌دهد به دلیل الزامات ساختار منطقه‌ای ناشی از قدرت‌گیری کردها، محور مقاومت و روسیه به عنوان نیروهای سیطره­جوی مقابل ترکیه از یکسو و فشارهای سیستمی فرامنطقه­ای ناشی از اعتبارزدایی ترکیه در برابر امریکا، اتحادیه اروپا، نهادها و افکار عمومی جهانی از سوی دیگر، ترکیه ناچار به چرخش استراتژیک در سیاست خود مقابل داعش شده است. بنابراین، این نوع تجدیدنظرطلبی از یک سنت واقعگرایانه مبتنی بر بازیابی قدرت و امنیت ملی سرچشمه می‌گیرد نه از سنت انقلابی‌گری مبتنی بر اراده واقعی برای مبارزه با تروریسم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The structure of International system and Turkish politics against ISIS

نویسندگان [English]

  • jafar naghdi Eshratabad 1
  • Reza Garshasbi 2
  • Hadi Sadeghi Aval 3

1 Supreme National Defense University

2 Mazandaran University

3 Assistant Professor,Political Science,Shiraz University

چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the change in Turkish strategy against ISIS from "support" to "battling". In order to understand is used the approach of the "structure of the international system," which is a synthesis of "regional hegemonic structure" and "trans-regional repulse structure" to indicate why Turkey is carried out to the "big change".
For this purpose, is used descriptive-analytical method and relied on documentary sources through library research. The findings show because of the limitations of the regional structure due to superiority of Kurds, the axis of resistance and Russia as the dominant forces on the one hand and Trans-regional systemic pressures due to discredit front of the US, EU and international institutions / world public opinion, on the other hand, turkey was forced to strategic turn in its policy against ISIS. So, this kind of revisionism comes from a tradition based on realistic in order to restore power and national security not from the revolutionary tradition based on real determination to fight terrorism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • turkey
  • regional structure
  • trans-regional structure
  • hobbesian politics
  • ISIS
الف- فارسی
-   آقامحمدی، ابراهیم، (1390)، «چهارچوب تحلیلی ساختار- کارگزار در سیاست خارجی ایران»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ششم، پاییز، شماره 4.
-    اسدی، علی اکبر، (1389)، «رئالیسم و رویکردهای رقیب به سیاست خارجی»، فصلنامه راهبرد، شماره 56.
-   امینی، آرمین و رضا ذبیحی، (1390)، «ساختار نظام بین‌الملل و تحرک سیاست خارجی اردوغان در خاورمیانه»، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال 4، شماره 13.
-   احمدی، حمید، (1376)، «ساختارگرایی در نظریه روابط بین‌الملل؛ از والرشتاین تا والتز»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 37، شماره 0، شماره پیاپی 1063.
-   حاجی یوسفی، امیرمحمد، (1381)، «نظریه والتز و سیاست خارجی ایران: مطالعه مقایسه­ای دوران جنگ سرد و پساجنگ سرد»، فصلنامه سیاست خارجی، سال شانزدهم، زمستان، شماره4.
-   حسینی، سیده مطهره و دیگران، (1392)، «نگاه به غرب در سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه 2012-2020»، مطالعات جهان اسلام، سال 1، شماره 3.
-    رضایی، علیرضا، (1387)، «تبیین کارآمد و مطلوب از سیاست خارجی در بستر نظام بین‌الملل»، فصلنامه راهبرد، شماره 14.
-   صادقی اول، هادی و چیت سازیان، محمدرضا، (1392)، «رویکرد اخوان­المسلمین در قبال فرایند دموکراسی در مصر»، پژوهش­نامه ایرانی سیاست بین­الملل،سال اول، بهار و تابستان، شماره 2.
-    قوام، سید عبدالعلی، (1386)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، چاپ ۱۵، تهران: سمت.
-    مشیرزاده، حمیرا، (1394)، تحول در نظریه های روابط بین‌الملل، چاپ 10، تهران: سمت.
 
سایت‌ها
-       رمضانی، امیر، (1394)، «ائتلاف علیه داعش؛ جایگاه ایران و شورای امنیت درراهبرد اوباما»، بازیابی شده از: http://www.tabnak.ir/fa/news/436379 به تاریخ(4/12/1396).
-           مرادی، عبدالله، (1396)، «بحران عراق و قدرت منطقه‌ای ج.ا.ا»، بازیابی شده از سایت   http://mtrd.ir/page/ به تاریخ (4/12/1396).
 
ب- انگلیسی
-       Altunisik, Meliha, (2015), “The AKP’s Middle East Policy: Amidst Domestic and Regional Chalenges”, in, the Uncertain Path of the New Turkey, by Valeria Talbot, Istituto per Gli Studi Di Politica Internazionale, Milan.
 -       Aliriza, Bulent and Others,  (2013), “The Turkey, Russia, Iran Nexus driving forces and strategies”, Center for Strategic and International Studies, at:https:// csis-prod. s3. amazonaws. com/s3fs-public/ legacy_files/ files/publication/130318_Flanagan_TurkeyRussiaIran_web.pdf.
 -       Angel, Miguel & Medina Abellan , (2015), “Turkey and the Middle East kaleidoscope”, Documento de Opinion, at:http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-opinion/2015/DIEEEO127-2015.html.
 -       Bagci, Hüseyin ‎ and suay Nilhan Açi‎kal‎n, (2015), “From Chaos to Cosmos: Strategic Depth and Turkish Foreign Policy in Syria”, Springer International Publishing Switzerland, at: https:// www.researchgate. net/publication/330842067_From_chaos_to_cosmos_Strategic_depth_and_turkish_foreign_policy_in_Syria.
 -       Bakiner, Onur, (2014), “Visionary Failur; on Turkey’s Foreign Policy”, Center for Policy and Research on Turkey, London, Research Turkey, Vol. III, Issue. 12.
 -       Balci, Bayram, (2014), “A New Turkish Foreign Policy?”, Carnegie's Middle East Program, at: https://carnegieendowment.org/2014/08/27/new-turkish-foreign-policy-pub-56473.
 -       Balta, Evren, (2016), “The Pendulum of Democracy: The AKP Government and Turkey’s Kurdish Conflict”, in, The AKP and Turkish Foreign Policy in the Middle East, Middle East Centre, at: https://eprints.lse.ac.uk/66139/1/Kaya_AKPForeignPolicy_2016.pdf.
-       Basson, Haythem & Others, (2015), “The Paradigm Shift in Turkey’s Syria Strategy”, Centre for Geopolitics & Security in Realism Studies, at:http://cgsrs.org/files/files/publications_17.pdf.
 -       Bengio, Ofra, (2015), “The Kurds and the Islamic State: Redrawing the Map in Mesopotamia”, in, From the Desert to World Cities the New Terrorism, by Hofmeister Wilhelm, Konrad-Adenauer-Stiftung, Singapore.
 -       Bpartizan Policy Center, (2015), “Turkey: An Increasingly Undependable Ally”, at:https://bipartisanpolicy.org/wp-content/uploads/2019/03/BPC-Turkey-Alliance.pdf.
 -       Brock, Alexander, (2014), “Turkey: An Emerging Power in a Changing Middle East”, International Institute and Global Governance Program, at: https://www.cfr.org/content/publications/attachments/Turkey_An_Emerging_Power_in_a_Changing_Middle_East_Meeting_Note_8-7-14.pdf.
 -       Dinçer, Osman Bahad‎r & Mehmet Hecan, (2016), “The Changing Geo-strategy of Turkey’s Foreign Policy Along its Southern Border”, Institute for Strategic Dialogue, at: https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2016/07/ISDJ4677_Turkey_R2_WEB.pdf.
 -       Delay, Galip, (2016), “Emerging Threats and New Trends in Turkish Foreign Policy”, at: https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2016/06/28133129/TurkishEssay_Dalay.pdf.
 -       Gunes, Cengiz and Robert Lowe, (2015), “The Impact of the Syrian War on Kurdish Politics across the Middle East”, Middle East and North Africa Programme, at: https://syria.chathamhouse.org/assets/documents/20150723SyriaKurdsGunesLowe.pdf.
 -       Haddad, Bassam, (2015), “The Russian Moment via Syria”, in, Disrupting the Chessboard; Perespectives on the Russian Intervention in Syria, by, Payam Mohseni, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School.
 -       Halhalli, Bekir, (2015), “Turkey’s Rojava Dilemma”, Center for Policy and Research on Turkey, London, Research Turkey, Vol. IV, Issue 3.
 -       Hinnebusch, Raymond, (2015), “Back to Enmity Turkey-Syria Relations since the Syrian Uprising”. Journal of German Orient Institute, Vol. 56, No. 1.
 -       International Crisis Group, (2014), “The Rising Costs of Turkey’s Syrian Quagmire”, at: https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/the-rising-costs-of-turkey-s-syrian-quagmire.pdf.
 -       Jayamaha, ‘Jay’ Buddhika (2014) “A Daunting Triangle: Turkey, the Kurds, and the ISIL Threat”, Combating Terrorism Center at West Point, Vol 7, Issue 11.
 -       Kozak, Chris, (2015), “Turkey Expands Campain against ISIS and the PKK”, Institute for the Study of War, at: http://www.understandingwar.org/backgrounder/turkey-expands-campaign-against-isis-and-pkk.
 -       Kap, Derya, (2015), “EU and Turkey’s Attitudes Towards the Fight Against the ISIS and Foreign Fighters”, Center for Policy and Research on Turkey, London, Research Turkey, Vol. IV, Issue 4.
 -       Kuru, T.Ahmet,  (2015), “Turkey’s Failed Policy toward the Arab Spring: Three Levels of Analysis”, Mediterranean Quarterly. Vol 26, Issue, 3.
 -       Kozhanov, Nikolay, (2015), “Understanding the Revitalization of Russian-Iranian Relations”, Carnegie Endowment for International Peace, at: https:// carnegieendowment. org/ files/ CP_ Kozhanov_web_Eng.pdf.
 -       Larrabee F. Stephen & Alireza Nader, (2013), “Turkish-Iranian Relations in a Changing Middle East”, RAND Cooperation,at: https:// www. rand. org/ content/ dam/ rand/ pubs/ research_ reports/ RR200/ RR258/ RAND_RR258.pdf.
 -       Lowe, Robert, (2015), “The Emergence of Western Kurdistan and the Future of Syria”, in, Conflict, Democratization, and the Kurds in the Middle East, by David Romano and Mehmet Gurses, Palgrave Macmillan.
 -       Lucas, Scott, (2015), “The effects of Russian intervention in the Syria crisis”, Birmingham, University of Birmingham, at: https:// assets. publishing. service. gov. uk/ media/ 57a08991ed915d622c0002a7/DFID-Russia-Syria.pdf.
 -       Micalef, V. Joseph, (2016), “The Enemy of my Enemy; Russia and The Kurds Reshape The syrian Civil War”, at: https://www.huffpost.com/entry/the-enemy-of-my-enemy-rus_b_9282978.
 -       Morton, I Ambs & Abramowitz and Eric S. Edelman, Co-Chairs, (2013), ”U.S.Turkish Cooperation toward a Post-Assad Syria”, Bipartisan Policy Center, at: https://bipartisanpolicy.org/wp-content/uploads/2019/03/BPC-US-Turkey-Syria.pdf.
 -       Middle East (2016) “Deal with the Devil; Turkey’s Erdogan Threatens EU over Recent Criticism”, at: https://sputniknews.com/middleeast/201604201038294316-erdogan-eu-refugees-syria-assad.
 -       Onis, Ziya, (2014), “Turkey and the Arab Revolutions: Boundaries of Regional Power Influence in a Turbulent Middle East”, at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2298536.
 -       Özel, Soli & Behlül Özkan, (2015), “Illusions versus reality: Turkey’s approach to the Middle East and North Africa”, Policy Brief, N. 200.
 -       Onar, Nora Fisher, (2016), “The Populism/Realism Gap: Managing Uncertainty in Turkey’s Politics and Foreign Policy”, The Center on the United States and Europe at Brookings — Turkey project, at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/norafisherturkeyprojectpolicypaper-2.pdf.
 -       Pillalamarri, Akhilesh, (2014), “Iran’s Important Role in the Future of the Middle East”, at: https://thediplomat.com/2014/06/irans-important-role-in-the-future-of-the-middle-east.
 -       Park, Bill, (2016), “KRG–Turkey Relations from the KRG’s Perspective” in, The AKP and Turkish Foreign Policy in the Middle East, by Zeynep N. Kaya, Middle East Centre.
 -       Salih, Cale, (2015), “Turkey, the Kurds and the Fight against Islsmic State”, European Council on Foreign Relations, at: https:// www. ecfr. eu/ publications/ summary/ turkey_ the_ kurds_ and_the _fight_against_islamic_state4043.
 -       Sevi, Semra, (2014), “Turkey’s Twists and Turns on Syria”, Middle East Review of International Affairs, Vol. 18, No. 1.
 -       Tziarras, Zenonas, (2015), “Shifting the Balance against ISIS, or Why Turkey Changed its Mind”, The Euroup Levent Abservatory: at: https:// www. researchgate. net/ publication/ 281745649_ Shifting_the_Balance_Against_ISIS_or_Why_Turkey_Changed_its_Mind.
 -       Tol, Gönül,  (2014), “Turrkey: A Relluctant Partner in the Fight against the Islamic State”, The Middle East Institute, at: https://www.mei.edu/publications/turkey-reluctant-partner-fight-against-islamic-state.
 -       Talbot, Valeria, (2015), “The Uncertain Path of the ‘New Turkey’”, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale – Milan, at: http:// home. ku. edu. tr/~ musomer/ research_ files/ Somer, %20ISPI%20Turchia%202015.pdf.
 -       Unver, Akin, (2015), “Turkey-Russia Tensions: It is Different This Time”, at: http://wikistrat.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/10/Wikistrat-Turkey-Russia-Tensions.pdf.
 -       ----------------, (2016), “Turkey’s Policy toward ISIS”, at: https://www.wikistrat.com/turkeys-policy-towards-isis.
 -       Uzgel, Ilhan, (2015), “New Middle East; Turkey From Being A Playmaker to Seclusion in the New Middle East”, Center for Policy and Research on Turkey, London, Research Turkey, Vol. IV, Issue 1.
 -       Ustun, Cigdem (2016), “Russia-Turkey: From Honeymoon to Rivalry a Return to the Ghosts of the Past?”, Cicero Foundation Great Debate Paper,No. 16.
 -       Yalcinkaya, Haldun, (2016), “Turkey’s Struggle Against the Foreign Terrorism Fighters of DAESH”, Center for Strategic Research,Vol XXI, Number 1.
 -       Zanotti, Jim, (2014), “Turkey: Background and U.S. Relations”, Congressional Research Service, at: https:// fas. org/ sgp/ crs/ mideast/ R41368. pdf.