دوره و شماره: دوره 6، شماره 22 - شماره پیاپی 52، پاییز 1396، صفحه 1-218 
3. رسانه و شخصیت زادیی قدرت

صفحه 69-96

10.22054/qpss.2017.8076

غلامرضا خواجه سروی؛ عباس سهراب زاده