نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

دوری یا نزدیکی سیاست و اداره، محمل کلیدی تولید دانش در باب مدیریت دولتی است. در جوامع علمی مدیریت دولتی، به‌میزان دخالت سیاست در اداره "سیاست­زدگی" گفته شده است. بنابراین در همه نظام‌های اداری کشورهای جهان درجه‌ای از سیاست­زدگی وجود دارد و به‌صراحت می‌توان گفت هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که مدیریت دولتی در آن منویات سیاست­مداران را در عمل اجرا نکند. البته بسته به میزان حرفه‌ای‌بودن بوروکراسی، میزان تبعیت از دستورات سیاسی متغیر است. هدف نوشتار حاضر واکاوی این پدیده در شش کشور اروپایی و امریکای شمالی است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه تطبیقی؛ مفهوم سیاست‌زدگی، فرآیندها و پیامدهای سیاست­زدگی در کشورهای دانمارک، آلمان، فرانسه، بریتانیا، امریکا و یونان توضیح داده می‌شود. در پایان دلالت‌هایی برای سیاست­زدگی در ایران ارائه شده است که می‌تواند راهنمای فهم و به‌کارگیری دقیق‌تر ادبیات سیاسی حکمرانان داخلی در عرصه بین‌المللی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding Bureaucracy Politicization: a Comparative Study of Quality, Processes and Consequences in Public Administration

چکیده [English]

Separation or closeness of Politics and administration is the key or
principle place for production of knowledge in public administration area
and scopes. In scientific societies of public administration, the degree of
politics’ interference in administration named or called "politicization". On
the other hand, it is so obvious that there is a degree of politicization in all
administrative systems of world’s countries or administrations and there is
no country in that, public administration does not execute politicians’ likes.
Related to the professionalization degree of bureaucracy, adherence to
political wishes is variable. The final purpose of this article is the
comparative study and survey of politicization in six European and orth
American countries. In this study Researchers using comparative method try
to answer these questions, what are the concept, processes and consequences
of politicization in Denmark, Germany, France, Britain, United States and
Egypt. At the end, politicization in Iran has been viewed that can be a
guideline in the international era for our domestic administrators.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politicization
  • Politics-Administration
  • Bureaucracy
  • comparative study
  • Public Administration
الف) فارسی
-         دانایی­فرد، حسن، (1386)، «همسازی پژوهش‌های کمی و کیفی: تأملی بر پژوهش­های شیوه‌های ترکیبی»، حوزه و دانشگاه، روش‌شناسی علوم انسانی، دوره پنجاه و سوم، شماره 13.
-         دانایی­فرد، حسن، صادقی، محمدرضا، مصطفی زاده، معصومه، (1394)، «واکاوی و تحلیل تبعات سیاست‌زدگی بوروکراسی در نظام­های سیاسی»، اندیشه مدیریت راهبردی، دوره نهم، شماره 2.
-         عباسپور، عباس و دهقانی، علیرضا، (1391)، «مطالعه تطبیقی ویژگی­های نظام آموزش کارکنان»، مدیریت دولتی، دوره چهارم، شماره 10.
-         نوری، روح اله، عابدی جعفری، حسن، فیرحی، داوود، فقیهی، ابوالحسن و طالقانی، غلامرضا، (1391)، «ارتباط دولت و مدیریت عمومی در ایران؛ نگاهی تاریخی- تطبیقی»،  مدیریت دولتی، دوره چهارم، شماره 9.
 
ب) انگلیسی
-          Bauer, M. W., & Ege, J, (2012), “Politicization within the European Commission's Bureaucracy”, International Review of Administrative Sciences, Vol. 78, No. 3.
 
-          Brans, M., Pelgrims, C., & Hoet, D, (2006), “Comparative Observations on Tensions between Professional Policy Advice and Political Control in the Low Countries”, International Review of Administrative Sciences, Vol. 72, No.1.
 
-          Christensen, J. G, (2004), “Political Responsiveness in a Merit Bureaucracy: Denmark”, In B. G. Peters & J. Pierre (Ed.), Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective: The quest for control (Routledge Studies in Governance and Public Policy) (pp. 14-40), London & New York, Taylor & Francis e-Library.
 
-          Dahlstrom, C, (2012), “Politics and administration”, In Peters & Pierre (Ed), The Sage Handbook of Public Administration (pp. 361-368), SAGE Publications Ltd.
 
-          Doli, D., Korenica, F., & Rogova, A, (2012), “The Post-independence Civil Service in Kosovo: A Message of Politicization”, International Review of Administrative Sciences, Vol. 78, No. 4.
 
-          Ennser-Jedenastik, L, (2015), “The Politicization of Regulatory Agencies: between Partisan Influence and Formal Independence”, Journal of Public Administration Research and Theory,First Published Online August 24,
 
-          Ingold, K. & Leifeld, P, (2014), “Structural and Institutional Determinants of Influence Reputation: A Comparison of Collaborative and Adversarial Policy Networks in Decision Making and Implementation”, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 26, No. 1.
 
-          Lewis, D. E, (2008), “The Politics of Presidential Appointments”, New York, Cambridge University Press.
 
-          Mulgan, R, (1998), “Politicisation of the Senior Appointments in the Australian Public Services”, Australian Journal of Public Administration, Vol.57, No. 3.
 
-          Overeem, P, (2005), “The Value of the Dichotomy: Politics, Administration, and the Political Neutrality of Administrators”, Administrative Theory and Praxis, No. 27.
 
-          Painter, M., & Peters, B. G, (2010), “Administrative Traditions in Comparative Perspective”, in Martin Painter and B. Guy Peters (eds), Tradition and Public Administration, New York, Palgrave Macmillan.
 
-          Peters, B. G, (2004), “Politicization in the United States”, In B. G. Peters & J. Pierre (Ed.), Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective: The Quest for Control (Routledge Studies in Governance and Public Policy) (pp. 125-138), London & New York, Taylor & Francis e-Library.
 
-          Peters, B. G, (2013), “Politicisation: What is it and why should we care?”, In: Vanhoonacker S, Verhey L and Neuhold C (eds) Civil Servants and Politics. Basingstoke, Palgrave Macmillan (forthcoming).
 
-          Peters, B. G., & Pierre, J, (2004), “Politicization of the Civil Service: Concepts, Causes, Consequences”, In B. G. Peters & J. Pierre (Ed.), Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective: The quest for control (Routledge Studies in Governance and Public Policy) (pp. 1-13), London & New York, Taylor & Francis e-Library.
 
-          Rouban, L, (2004), “Politicization of the Civil Service in France: From Structural to Strategic Politicization”, In B. G. Peters & J. Pierre (Ed.), Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective: The quest for control (Routledge Studies in Governance and Public Policy) (pp. 81-100). London & New York, Taylor & Francis e-Library.
 
-          Sausman, C., & Locke, R, (2004), “The British Civil Service: Examining the Question of Politicization”, In B. G. Peters & J. Pierre (Ed.), Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective: The quest for control (Routledge Studies in Governance and Public Policy) (pp. 101-124). London & New York, Taylor & Francis e-Library.
 
-          Schroter, E, (2004), “The Politicization of the German Civil Service: a Three-Dimensional Portrait of the Ministerial Bureaucracy”, In B. G. Peters & J. Pierre (Ed.), Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective: The quest for control (Routledge Studies in Governance and Public Policy) (pp. 55-80). London & New York, Taylor & Francis e-Library.
 
-          Smith, M, (2011), “The Paradoxes of Britain’s Strong Centre: Delegating Decisions and Reclaiming Control”, in Carl Dahlström, B. Guy Peters and Jon Pierre (eds), Steering from the Centre: Strengthening Political Control in Western Democracies Toronto, ON, University of Toronto Press.
 
-          Sotiropoulos, D. A, (2004), “Two Faces of Politicization of the Civil Service: the Case of Contemporary Greece”, In B. G. Peters & J. Pierre (Ed.), Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective: The quest for control (Routledge Studies in Governance and Public Policy) (pp. 257-282). London & New York, Taylor & Francis e-Library.
 
-          Van der Meer, MF., Steen, T., & Wille, A, (2007), “Western European civil Service Systems: A Comparative Analysis”, In: Raadschelders JCN, Toonen TAJ and Van der Meer FM (eds) The Civil Service in the 21st Century: Comparative Perspectives. New York, Palgrave Macmillan, pp. 34–49.
 
-          Weller, P, (1989), “Politicisation and the Australian Public Service”, Australian Journal of Public Administration, Vol. 48, No. 4.
 
-          Williams, C, (1985), “The Concept of Bureaucratic Neutrality”, Australian Journal of Public Administration, Vol. 44, No. 1.