دوره و شماره: دوره 5، شماره 19 - شماره پیاپی 49، زمستان 1395