نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)

3 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مشارکت سیاسی یکی از پیچیده ترین مسائل جوامع جدید و در عین حال پر طرفدارترین حوزه‌های مشارکت در عصر حاضر است. در این پژوهش، انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران به عنوان یکی از وجوه مشارکت سیاسی یا بهتر بگوئیم مهمترین آن‌ها در این کشور، با توجه به رویکردهای رفتار انتخاباتی موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سیاست‌های اقتصادی و مناظرات تلویزیونی در پیروزی محمود احمدی نژاد است. در واقع فرضیه اصلی این تحقیق بر این مبنا قرار دارد که دولت نهم سیاست‌های خود قبل از انتخابات را عمدتا بر سیاست‌های اقتصادی برای کسب پیروزی در انتخابات دهم تنظیم کرده است. برای انجام این پژوهش از روش پیمایش استفاده شد و طی آن 385 پرسشنامه به تناسب جمعیت در بخشهای شهری و روستایی بخش جلگه توزیع گردید. محیط پژوهش بخش جلگه از توابع استان اصفهان است و جامعه آماری تحقیق نیز رأی دهندگان در انتخابات دهم ریاست جمهوری هستند. چارچوب نظری این مقاله اقتصاد سیاسی و نظریه ایدئولوژی مسلط است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting electoral behavior with emphasis on the theory of political economy Vaydyvlvzhy dominant in the Election

نویسندگان [English]

  • Amir masoud Shahram niya 1
  • Jamil Milani 2
  • Javad Karami rad 3

چکیده [English]

Political participation is one of the most complex problems of modern society, yet popular participation Hvz•h‌Hay era. In this study, the tenth presidential election in Iran as one of the most important aspects of political participation or better N‌Ha in the country, according to the electoral behavior of these approaches lie in the areas studied. The purpose of this study was to evaluate the impact of economic policies and the victory of Mahmoud Ahmadinejad in televised debates. The other hypothesis of the present study, the relationship between television debates and voters tend to Mr Ahmadi-Nejad points. This is the Joulgah part of the province's the presidential election.
This paper presents a theoretical framework and political economy theory is the dominant ideology. Results of this study suggest that the economic policies Ahmdy‌Nzhad and television debates on the one hand and on the other hand There is a victory. Bh‌Gvnh‌Ay the data are the data also confirmed this. The results show that the impact of televised debates attracted a lot of votes to be elected president.
Results of this study suggest that the economic policies Ahmdy‌Nzhad and television debates on the one hand and on the other hand There is a victory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political economy
  • elections
  • the dominant ideology
  • electoral behavior
  • political participation