نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه ی اروپا

مجید عباسی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1392، صفحه 9-41

چکیده
  حقوق بشر از جمله موضوعاتی است که از نقش حائز اهمیتی در روابط میان جمهوری اسلامی ایران واتحادیهی اروپا برخوردار است. بر اساس منشور اتحادیهی اروپا، حقوق بشر سنگ بنای سیاست خارجیمشترک این اتحادیه محسوب میشود. در این راستا، اعضای اتحادیهی اروپا همواره در مذاکرات سیاسیبا مقامات ایرانی، از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده، خواستار ...  بیشتر

الگوی راهبردی تأمین امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران در قوانین برنامه ی توسعه ی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی

محسن اسماعیلی؛ حمید بالایی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1392، صفحه 43-75

چکیده
  نظریه های امنیت ملی به منظور تانمین امنیت دولت -کشورها در عرصه بین الملل ایفاد گشته است اما بی شک برای اجرا در امادنشان دو امر ضروری لازم است اول انکه باد دز قالب الگوی راهبرد  خاصی ظبقه بندی شود  ودوم انکه متناسب با الگوهای طراحی شده قوانین حوزه امینت ملی و تامین ان سامان یابد مقاله پیش رو با رویکردی حقوقی دو مساله ی اخیر را در ...  بیشتر

منازعات نامتقارن به مثابه معمایی دفاعی برای آیندهی نظام بین الملل فهم زمینه ها و ابعاد

علی اشرف نظری؛ ابوذر بهزادی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1392، صفحه 75-99

چکیده
  منازعات نامتقارن یکی از تحولات برآمده از دوران گذار است که ابعـاد آن در مقایسـه بـا جنـگهـای سنتّی به مراتب پیچیده تر است. دفع و پاسخگویی به این نوع خشونت، در گرو فراتر رفتن از روشهـای سـنتی )جنـگ و بازدارنـدگی( بـوده و روشهـای نظـامی بایسـتی در کنـار تـلاش بـرای حـذف عوامـل ریشهای، ایجاد سازوکارهای حقوقی و گسترش همکاریهای بینالمللی ...  بیشتر

مقایسه ی نوسازی ایران و ترکیه در دوران رضاشاه و آتاتورک

حمید نساج

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1392، صفحه 101-130

چکیده
  سده ی بیستم شـاهد پیـدایش دولـتهـای شـبه مـدرن در دو کشـور ایـران و ترکیـه بـود. مصـطفی کمـال آتاتورک پس از انحلال امپراطوری عثمانی، اقدامات وسیعی را در زمینهی نوسازی توأم بـا دیـنزدایـی آغاز کرد. در ایران نیز رضاخان میرپنج پس از انقراض قاجاریه، راه نوسازی را در غربـی سـازی یافـت. تاریخ روابط خارجی میان دو کشور و بـه خصـوص سـفر تـاریخی ...  بیشتر

تحلیل محتوای کمی و کیفی مواضع ضدغربی مقام معظّم رهبری قبل و بعد از تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

علی ادمی؛ احسان موحدیان؛ رضا نیکنام

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1392، صفحه 131-161

چکیده
  چالش جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا طی چنـد سـال اخیـر، دارای تحـولات عمـدهایبوده است. از جمله مهمترین موارد آن می توان بـه تحـریم بانـک مرکـزی ایـران؛ یعنـی قطـع مبـادلاتبانکی و مالی ایران با جهان اشاره کرد. آمریکاییها هدفشان از این تحریم را محدودسـازی تـوان مـالیجمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد برنامهی هستهای و تغییر ...  بیشتر

واکاوی نقش رسانه های اسراییل در بازتولید ایدئولوژی نژادپرستی صهیونیسم

امیر رضایی پناه؛ محمدحسین حاجیلو

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1392، صفحه 163-196

چکیده
  اسراییل، برپایهی مبانی مذهبی- قومی بنیاد نهاده شده اسـت. اندیشـه و کـنش سیاسـی در ایـن رژیـم بـر برتریجویی نژادی استوار است. این موضوع در چارچوب گفتمان آشـکار و گفتمـان پنهـان آن هویـدا است. از دیگر سو؛ رسانهها، ابزارهای نیرومند انتقال دادهها و معانی هستند. آنها توان بالایی در صورت- دهی به ذهنیت و اندیشهی مخاطبان خود دارند. اسراییل ...  بیشتر

تعامل و تقابل ملی گرایی و اسلام گرایی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

امیرمسعود شهرام نیا

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1392، صفحه 197-217

چکیده
  تأکید بر اهمیت دولت- ملّت و عواملی مبنی بر ویژگیهای خاص یک ملّت با عنوان ملّیگرایی، از جمله مقولاتی است که در اندیشهی سیاسی دچار تحول شده است و میتوان گفت در این زمینه واژهی ملّت از یک مفهوم ساده، که به مردمی در یک سرزمین اطلاق میشد، به یک مفهوم سیاسی؛ و ملّیگرایی به مثابه یک ایدئولوژی برای بیان ویژگیهای مخصوص به ملّتها، تغییر یافته ...  بیشتر