نقش شاهنامه فرودسی در تکوین هویت و نحوه نگرش بین المللی انسان ایرانی

علیرضا ازغندی؛ عبدالمهدی مستکین

دوره 2، شماره 7 ، دی 1392، صفحه 9-32

چکیده
  جایگاه برجستهی شاهنامهی فردوسی درتکوین سازههای هویتی ایرانیان درطول بیش از هـزار سـال همـواره بستر مناسبی برای شناخت لایههای زیرین و اعماق روح جمعی ایرانیان به شمار رفته است. از اینرو غور و تعمق در این اثر پرارج، درک هر چه بهتری از نوع جهانبینی و نگرش ایرانیان در عرصهی روابـط بـینالملـل را ارائـه میدهد. به بیان دیگر شاید هیچ اثری ...  بیشتر

طراحی و تبیین الگوی ملّت سازی پایدار

غزاله طاهری عطار

دوره 2، شماره 7 ، دی 1392، صفحه 34-67

چکیده
  در طول تاریخ، ملتهای بسیاری شکل گرفتهاند؛ ملتهایی با مشخصههای گونـاگون کـه گـاه بـا تکیـه بـرویژگیهای مطلوب خویش رهنمای نسلهای آینده شده و جوامع پس از خود را شکل دادهاند وگاهی در قالـبمللی فاقد تشکل و کمبهره از خردجمعی، به دلیل ضعف مدیریت و سوء تدبیر منقرض شـده، از اذهـان و یادهـامحو شده و به تاریخ پیوستهاند. بنابراین سؤالی شکل میگیـرد ...  بیشتر

ایران، جهان اسلام و تغییر در هندسه ی قدرت بین المللی

غلامعلی چگنی زاده

دوره 2، شماره 7 ، دی 1392، صفحه 69-92

چکیده
  قدرت بین المللی بوده است. فرضیه ی این نوشتار بر وجود لایه های غنی فکری و فلسفی در انقلاب اسلامی و ایرانی به منظور مشارکت فعالانه در مسیر تغییر هندسه ی قدرت بین المللی دلالت داشت. در پاسخ به پرسش واکاوی پیرامون قابلیت های فلسفی موجود در فرهنگ ایرانی و اسلامی در فرآیند تغییر هندسه ی قدرت بین المللی، نوشتار حاضر با رهیافتی عقلانی، منابع ...  بیشتر

جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی: گسترش فضای هنجاری و تهدیدات ارزشی متقابل

سید محمد طباطبایی؛ علی سلیمانی

دوره 2، شماره 7 ، دی 1392، صفحه 93-123

چکیده
  منازعات میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی از طریـق دیـدگاههـای مختلـف در متـون روابـطبینالملل مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاههایی چون سازهانگاری، رئالیسم، توازن قوای منطقهای، از جملهاین دیدگاهها هستند. در مقالات فوق وضعیت ژئوپولوتیکی، ایـدئولوژیک، ژئواسـتراتژیک، ژئوکـالچر و البتـهمسائل و مبانی دیگری مورد بررسی محققان ...  بیشتر

دولت، هویت و سیاست خارجی در ایران معاصر(1304 )

محمد مهدی مظاهری؛ اعظم ملایی

دوره 2، شماره 7 ، دی 1392، صفحه 125-146

چکیده
  نویسندگان در این پژوهش تلاش دارند تا با کنکاش و واکاوی جعب هی سیاه دولت در ایران معاصر؛ به بررسی؛ مسائل داخلی، ماهیت دولت، هویت نوعی و هویت نقشی آ ن و در نهایت آثار این مسائل بر رویکردهای سیاست خارجی بپردازند. در این راستا ابتدا بستر نظری مناسب با استفاده از مبانی مکتب سازنده گرایی و با تاکید بر عوامل و منابع فرهنگی، ارزشی و هنجاری طرح ...  بیشتر

مجرای فهم تکفیریها: مشابهت های تکفیریها و خوارج

ابراهیم برزگر

دوره 2، شماره 7 ، دی 1392، صفحه 147-164

چکیده
  رفتارشناسی سیاسی تکفیریها، ذهن پژوهشگران را به سوی شباهت آنان با جریان خوارج در تاریخ صدراسلام در دورهی امام علی)ع( و ادامهی این جریان تا چند قرن بعد، سوق میدهد. موارد بسیار زیادی، شباهتموضعگیریها، رفتارها و استدلالهای اندیشهای را، در ذهن، مفهومسازی »نوخارجی« یا »خوارج زمان« تولید وتداعی میکند. در این نوشتار ضمن طرح دشواره ...  بیشتر

مطالعهی سیاست خارجی روسیه در بحران داخلی سوریه از منظر سازهانگاری (2011تاکنون)

علیرضا اقا حسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ عاطفه فروغی

دوره 2، شماره 7 ، دی 1392، صفحه 125-146

چکیده
  نویسندگان در این پژوهش تلاش دارند تا با کنکاش و واکاوی جعب هی سیاه دولت در ایران معاصر؛ به بررسی؛ مسائل داخلی، ماهیت دولت، هویت نوعی و هویت نقشی آ ن و در نهایت آثار این مسائل بر رویکردهای سیاست خارجی بپردازند. در این راستا ابتدا بستر نظری مناسب با استفاده از مبانی مکتب سازنده گرایی و با تاکید بر عوامل و منابع فرهنگی، ارزشی و هنجاری طرح ...  بیشتر