تحول و تطور علم سیاست در آمریکا و فرانسه

محمدباقر خرمشاد

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، صفحه 9-37

چکیده
  با  هدف فهم چگونگی تحول و تطور علم سیاست در دو جامعهی آمریکا و فرانسـه، ایـن نوشـتار بـاروشی مقایسهای به این سوال اصلی پاسخ میدهـد کـه سـیر تحـول و تطـور علـم سیاسـت در آمریکـا وفرانسه چگونه بوده است و چه تأثیرات و تأثراتی از یکدیگر داشتهاند. مطالعهی سیر تحول علم سیاسـتدر فرانسهی دوران آگوست کنت و امیل دورکهایم )به عنوان پدران بنیانگذار ...  بیشتر

ارزیابی مقاله ی »ایران؛ استعمار سرخ و سیاه« به عنوان عامل شتاب زا در انقلاب اسلامی ایران (بر اساس تئوری تحول انقلابی چالمرز جانسون)

عباس نعیمی؛ شهناز کریمی؛ علی مرشدی زاده

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، صفحه 39-60

چکیده
  هدف اصلی مقالهی حاضر عبارت است از ارزیابی مقالهی »ایران: استعمار سرخ و سیاه« به عنوانعامل شتابزا در روند انقلاب اسلامی ایران. درواقع پرسش عمدهی این مقاله بدین قرار است که مقالهیمذکور چگونه به عنوان عامل شتابزای انقلاب ایران عمل کرده است. بر این اساس نظریهی تحولانقلابی چالمرز جانسون چارچوب نظری مقاله را شکل داده است. یافته های ...  بیشتر

تحلیل گفتمان سرمقاله های کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی، درباره ی حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران (از 23خرداد تا 31تیر 1)

حسن بشیر؛ حمیدرضا حاتمی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، صفحه 61-88

چکیده
  انتخابات دهمین دورهی ریاست جمهوری ایران نه تنها به لحاظ رقابت جدی دو جریان اصولگرا و اصلاحطلب از حساسیت ویژهای برخوردار بود، بلکه به لحاظ حوادثی که پس از آن رخ داد و نیز طیفبندی درونی اصولگرایان و اصلاحطلبان، نیازمند مطالعهی جدی است. در این مقاله تلاش شده است ناگفتهها و لایههای پنهان در گفتمان روزنامههای کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی ...  بیشتر

آثار فکری گولنیسم و جنبش نور در سیاست و حکومت ترکیه

حشمت اله فلاحت پیشه؛ صفر ولدبیگی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، صفحه 89-115

چکیده
  جنبش" گولن "در ترکیهی نوین، امروزه به عنوان یکی از جریانهای مهم فکری در دو حوزهی"اسلام مدنی" و " اسلام سیاسی" در آن کشور، و منطقهی خاورمیانه شناخته شده است. این جنبش،درصدد بهبود اوضاع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعهی ترکیه با استفاده از تفسیر رابطهای توأم بامدارا میان دین و سیاست، اقتصاد ملی و الگوی اسلام لیبرال در عرصههای سیاسی و مدیریتی ...  بیشتر

الگوی رفتاری آمریکا در قبال بیداری اسلامی: عملگرایی محتاطانه

ابوذر گوهری مقدم

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، صفحه 117-141

چکیده
  تحولات بیداری اسلامی در منطقهی خاورمیانه پس از سال 2011میلادی نظم منطقهای را در ابعادمختلف تغییر داده و سیاستهای بازیگران منطقهای و فرامنطقهای را متأثر ساخته است. در این میان ایالاتمتحده -که پس از جنگ جهانی دوم منافع گستردهای را در این منطقهی استراتژیک برای خود تعریف کردهاست- بیش از هر دولت دیگری دچار بحران منافع شده است. مقالهی حاضر ...  بیشتر

تحلیل هزینه – فایده ی راهبرد حمایت همهجانبه از رژیم صهیونیستی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

محمدحسن خانی؛ محمدمسعود صادقی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، صفحه 141-132

چکیده
  سیاست خارجی ایالات متحدهی آمریکا در دهههای گذشته بر حمایت همهجانبه و همسویی مطلق بـا منافع اسرائیل در منطقهی خاورمیانه و در سطح نظام بینالملل استوار بوده است. این حمایت همه- جانبه علاوه بر منافعی که برای ایالات متحده داشته هزینههایی را نیز برای این کشور در پی داشته است. از آنجا که بر مبنای نظریهی تصمیمگیری عقلایی ) (Rational Decision Theoryافراد ...  بیشتر

فرهنگ استراتژیک و الگوی رفتاری چین در مدیریت بحرانهای بین المللی (مطالعه ی موردی بحران سوریه)

اصغر جعفری ولدانی؛ لیلا رحمتی پور

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، صفحه 163-193

چکیده
  به دنبال شکلگیری مناظرهی چهارم در عرصهی نظریات روابط بینالملل؛ فرهنگ از اهمیتی برابر بامولفههای مادی در شکلدهی به رفتار کشورها برخوردار گردید. در بستر و چهارچوب این نظریات،فرهنگ به طور اعم و فرهنگ استراتژیک به طور اخص از جمله عوامل داخلی شکل دهنده به مبانیهویتی هر بازیگر در عرصهی روابط بینالملل مطرح میشود که با تأثیرگذاری بر نگرش ...  بیشتر