دوره 11 (1401)
دوره 10 (1400)
دوره 9 (1399)
دوره 8 (1398)
دوره 7 (1397)
دوره 6 (1396)
دوره 5 (1395)
دوره 4 (1394)
دوره 3 (1393)
شماره 11
این شماره مربوط به زمستان 1393 بوده که در اردیبهشت 1394 به چاپ رسیده است
شماره 10
این شماره مربوط به پاییز 93 بوده که در اسفندماه 1393 به چاپ رسیده است
شماره 9
فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست شماه 9 مربوط به تابستان 1393 (چاپ بهمن ماه 1393 )
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
آرمان جهانی اسلام در اندیشه ی فرهنگی انقلاب اسلامی

مهدی ناظمی اردکانی؛ مهدی داودی؛ احمدعلی امامی

دوره 3، شماره 9 ، مرداد 1393، صفحه 9-26

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران یکی از متغیرهای مهمی است که در چند دهه ی اخیر منجر به ایجاد نگرشجدید نسبت به اسلام در جهان شده است. این انقلاب بر اساس رویکرد فرهنگی در صدد ایجادهمگرایی فرهنگی در میان جوامع اسلامی در جهان میباشد و معتقد است که؛ از مهمترین عواملیکه می تواند کشورهای مسلمان را به یک انسجام درونی و اجماع جهانی فرا خواند همانا تأکید ...  بیشتر

فرهنگ سیاسی مطلوب در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر

غلامرضا خواجه سروی؛ حسن زارعی محمود آبادی

دوره 3، شماره 9 ، مرداد 1393، صفحه 27-63

چکیده
  تصمیم گیری و اداره ی یک کشور بر پایه یمیدهد. زیرا سیاست در اصل عهده دار ساماندهی امور عمومی و همگانی است. مشاهده ی سیاست وحکومت در کشورهای اسلامی، انسان را به این نتیجه میرساند که یکی از مسائل و آسیب های جدیسیاست و حکومت در اغلب کشورهای مسلمان و از جمله کشور ما ایران؛ کمرنگ بودن و نقصانِآن هم در سطح فرمانروایان آن کشورها می باشد. « ...  بیشتر

تعامل ساخت فرهنگ با توسعه ی سیاسی در فرهنگ سیاسی شیعه

عباسعلی رهبر

دوره 3، شماره 9 ، مرداد 1393، صفحه 65-93

چکیده
  توسعه سیری است که متضمن بهبود مداوم همه ی عرصه های زندگی انسانی اعم از مادی ومعنوی میباشد و انسان میبایست در غایت توسعه به حیاتی متکی به توانایی های خود و فرهنگانسانی خویش به همراه گسترش دایره ی انتخاب مثبت دست یابد. توسعه از دو جهت تاریخی واهداف توسعه قابل بررسی است که در سیر خطی جبری اندیشه ی اسلامی آن را به چالشمی کشاند، ولی در سیر ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر روند جامعه پذیری سیاسی دانشجویان در ج.ا.ا 1

جعفر هزار جریبی؛ غلامرضا کریمی؛ عباس فرهادی

دوره 3، شماره 9 ، مرداد 1393، صفحه 95-119

چکیده
  این مقاله به بررسی عوامل موثر بر روند جامعه پذیری سیاسی دانشجویان پرداخته است که طیآن تأثیر تشکل های سیاسی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی (همچون احزاب و شخصیت هایسیاسی) و همچنین سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر این روند مورد مطالعه قرارگرفته است. اطلاعات پژوهش نیز با روش پیمایشی، از نمونه ای با حجم 1210 نفر از میاندانشگاه های ...  بیشتر

بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر میزان هویت ملی (مطالعه ی موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

سید امیر مسعود شهرام نیا؛ راضیه مهرابی کوشکی؛ مهدیه پور رنجبر

دوره 3، شماره 9 ، مرداد 1393، صفحه 121-141

چکیده
  بررسی میزان هویت ملی جوانان به عنوان مهمترین، مشروعترین و فراگیرترین نوعهویت جمعی و مطالعه ی عوامل تأثیرگذار بر آن، یکی از موضوعاتی است که همواره مورد اهتمامجامعه شناسان و اندیشمندان حوزه سیاست بوده است و دغدغه ی اصلی در این زمینه، حفظ وافزایش احساس تعلق و تعهد شهروندان به ویژه جوانان و دانشجویان به نمادهایی چون تاریخ،فرهنگ، سرزمین ...  بیشتر

مؤلفه های اساسی محیط امنیتی ایران و سوریه

رضا سیمبر؛ روح اله قاسمیان

دوره 3، شماره 9 ، مرداد 1393، صفحه 143-178

چکیده
  آنچه که در نوشته ی حاضر به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته، بررسی چرایی و دلایل تبدیلشدن سوریه به یک مسئله ی مهم امنیتی برای ایران است. با توجه به روابط تاریخی بین ایران وسوریه، ظهور بحران در این کشور، ایران را به تکاپویی سخت و سنگین برای مقابله با قدرت غربواداشته است چرا که کوتاهی در این امر بهایی گزاف را برای جمهوری اسلامی ایران به همراهخواهد ...  بیشتر

گسل های داخلی، تنیدگی های تاریخی، منطق ژئوپولیتیک قدرت و رویارویی برای شبه جزیره کریمه

حسین دهشیار

دوره 3، شماره 9 ، مرداد 1393، صفحه 179-201

چکیده
  رویارویی روسیه و اوکراین، دو غول جغرافیایی در قاره ی اروپا در فرایند الحاق شبه جزیره یکریمه به روسیه دور از انتظار نبود. ناتوانی اوکراین درحفظ تمامیت ارضی و توفیق روسیه د رالحاق بخشی از اوکراین به خاک خود در چارچوب یک قرائت متنی از شرایط، شکل گیریبحران را قابل فهم می سازد. مقاله بر اساس این ایده نگارش یافته که سه مولفه ی متمایز در شکلدادن ...  بیشتر