1. گذار در سیستم‌های بین المللی پیچیده – آشوبی: ایران

فرهاد قاسمی

دوره 7، شماره 24 ، بهار 1397، ، صفحه 157-190

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.18582.1524

چکیده
  تکامل سیستم­های بین­الملل  خطی- سنتی  و شکل­گیری سیستم‌های پیچیده و آشوبی، الگوی گذار قدرت سنتی را تغییر داده است و این تغییر در گذار سیستمی  نیاز به دستگاه تحلیلی نوینی در قالب نظریه پیچیدگی و آشوب دارد که ادبیات موجود در روابط بین­الملل به آن نپرداخته­اند. از سوی دیگر ایران نیز از جمله کشورهای است که به دلیل کانونیت ...  بیشتر