جامعه شناسی سیاسی
هیجان و نقش آن در انتخاب سیاسی، با مروری بر انتخابات ریاست جمهوری در ایران

رضا رستگارپور؛ حسن شفیعی؛ محمدرضا دهشیری

دوره 12، شماره 44 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 101-135

https://doi.org/10.22054/qpss.2023.69139.3085

چکیده
  چگونگی تأثیر هیجانات بر رفتار سیاسی بواسطه‌ نقش تعیین‌کننده‌ آن در انتخاب سیاسی و تأثیرگذار در میزان مشارکت و همچنین نتایج انتخابات، موضوعی است که جایگاه مطالعاتی آن در حوزه‌ روانشناسی سیاسی قرار می‌گیرد. در حالی‌ که همواره در بسیاری از کشورها شاهد برگزاری انتخابات هستیم، یافته‌های روانشناسی سیاسی نشان می‌دهد که در بسیاری ...  بیشتر

راهبرد اقتصادی چین در رقابت هژمونیک با آمریکا در خاورمیانه

مجید شرفخانی؛ رحمت حاجی مینه؛ محمدرضا دهشیری

دوره 11، شماره 40 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 67-106

https://doi.org/10.22054/qpss.2022.61462.2909

چکیده
  از دوران مرکانتالیسم به بعد تجارت بین‌المللی همواره عرصه رقابت ژئوپلیتیک بوده و نظم بین‌المللی تک‌قطبی ایالات ‌متحده که پس از پایان جنگ سرد ظهور یافت، اساساً معماری امنیتی ویژه‌ای در منطقه استراتژیک خاورمیانه ایجاد نمود تا این کشور بتواند وضعیت موجود را به نفع خود حفظ نموده و سایر قدرت‌ها ناگزیر بین دو گزینه فعالیت در چارچوب ...  بیشتر

تشدید واگرایی آمریکا و چین در عصر پسا کرونا و دلالت های آن برای جمهوری اسلامی ایران

محمدرضا دهشیری؛ محمدرضا قائدی؛ سید مهدی حبیبی

دوره 9، شماره 33 ، شهریور 1399، ، صفحه 263-293

https://doi.org/10.22054/qpss.2020.52727.2556

چکیده
  برخی از تحلیلگران روابط بین‌الملل معتقدند روابط حسنه آمریکا و چین که از اوایل دهه 1970 آغاز شده بود، اکنون در حال واگرایی فزاینده می‌باشد. پیرو چنین نظری، در این پژوهش مسئله طرح ‌شده این است که آیا در جهان پساکرونا، شاهد واگرایی هر چه بیشترِ روابط چین و آمریکا خواهیم بود؟ دلایل اصلی این واگرایی کدم‌اند؟ و نهایتاً این واگرایی، چه بایسته­هایی ...  بیشتر

نسبت عمل‌گرایی و ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران؛ رویکردی راهبردی یا تاکتیکی؟

محمد محمودی کیا؛ محمدرضا دهشیری

دوره 9، شماره 32 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 9-34

https://doi.org/10.22054/qpss.2019.31483.1957

چکیده
  این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که سهم ایدئولوژی و عمل‌گرایی در کنش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان است و کدام یک از این دو، اصالت بیشتری در عمل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارند؟ نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که هر چند در اکثر کشورها، هنجارها و ارزش‌های ایدئولوژیک به درجاتی در عمل سیاست خارجی تأثیرگذار هستند، ...  بیشتر

اختلافات میان چین و ایالات متحده در منطقه آسیای شرقی(2009-2017)

شایان جوزانی کهن؛ شاهین جوزانی کهن؛ محمدرضا دهشیری

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1397، ، صفحه 245-273

https://doi.org/10.22054/qpss.2018.22098.1636

چکیده
  چینبادارابودنقدرتاقتصادیچشمگیر،زیرساخت‌هاوتجهیزاتنظامی ‌گسترده،قدرتسیاسیوتأثیرگذاریبرکشورهایمنطقهاسیایشرقی،بیشترینظرفیترا برایزیرسئوالبردنسیاست‌هایایالاتمتحده،درمنطقهاسیایشرقیدارد.درسال‌هایاخیرنوسازینظامی ‌چیندرکناررشداقتصادیاینکشورتداومیافتهاست. کاهشتمرکزایالات متحدهبرمنطقهاسیایشرقیدردورانریاستجمهوری«جورجدبلیوبوش»،موجبگسترشنفوذچیندرمنطقهاسیایشرقیوافزایشمنافعوتعاملاتگستردهاقتصادیباکشورهایمنطقهشد. ...  بیشتر