نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 پردیس فارابی ، دانشگاه تهران

4 دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران

چکیده

سیمای جمهوری اسلامی ایران، به منزله یک رسانه دولتی، بزرگترین مرجع اطلاع رسانی کشور محسوب می‌شود که در رخدادهای سیاسی، همچون انتخابات، نقشی اساسی دارد. این پژوهش، در پی تحلیل زمینه‌های فراگرد خط مشی‌گذاریِ خبری صدا و سیما در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران ، ازطریق مصاحبه با خبرگان، درصدد جمع‌آوری داده‌هایی برآمده از مصاحبه و تحلیل تم برای تجزیه و تحلیل داده‌ است. حاصل تحلیل متن مصاحبه با خبرگان رسانه و کارشناسان و مدیران خبر سیمای جمهوری اسلامی و افراد آشنا با مجلس، به منزله نتایج پژوهش، در قالب سامانه‌ای از تم‌ها ارائه شد؛ تم‌هایی که برای اولویت‌بندی ورودی خط مشی‌های خبری در این رسانه، دسته‌بندی خط‌مشی‌گذاران خبری، اولویت‌بندی خط‌مشی‌های خبری بلند مدت، میان مدت وکوتاه مدت قابل استفاده بوده، به بهبود سطح رفتار عادلانه در زمان انتخابات دراین رسانه، کمک می‌کنند. کاربرد مناسب این تم‌ها، به ویژه هنگام بازنگری خط‌مشی خبری سیما، برای مواجهه با انتخابات آینده، قابل تأمل است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Policymaking in the Public Media with a Aim of Supporting Fair Election

نویسندگان [English]

  • aliasghar pourezat 1
  • ahmad sayah 3
  • elham hosaini 4

1 management faculty , university of tehran

3 university of tehran

4 university of tehran

چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran Broadcasting, as a government media, is considered to be the country's largest media, which plays a key role in political events, such as elections. This research is aimed at analyzing the process of news policy of IRIB during the election to the Islamic Consultative Assembly of Iran. The research, through interviewing the experts, aggregates the data and analyzes these data through the theme analysis. The results of this research are presented as themes. Themes that can be used to prioritize the input of news stories in this media, the categorization of news feeders, the prioritization of long-term, medium-term, and short-term news lines. They will help improve the level of fair treatment during the elections in this media. The proper application of these themes, especially when revising the news headlines, is worth considering for the upcoming elections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • صدا و سیما
  • خط‌مشی‌گذاری
  • خبر
  • انتخابات عادلانه
  • رسانه های دولتی
الف- فارسی
-           رضایی، سوده، گل‌‌پرور، مجید، (1392)، «تأثیر بازنگری در فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی بر ارتقای سرمایه اجتماعی»، مجلس و راهبرد، دوره 20، شماره 75
-           زاهدی، محمدجواد، نورانی، نوراله، (1396)، «نقد دیدگاه بودریار درباره نقش رسانه در شکل‌گیری مسئله اجتماعی و امر واقع»، مجله جامعه شناسی ایران، دوره  18، شماره 1.
-            محمدپور، احمد، (1390)، روش تحقیق کیفی:ضد روش، جلد اول و دوم، تهران: جامعه شناسان.
-           الکیت، یورگن، (1384)، «انتخابات آزاد و منصفانه»، ترجمه: احمد مرکز مالمیری، مجلس و راهبرد، دوره 7، شماره 46 .
 
ب- انگلیسی
-     Barman, Same, (2008), Where has Media Policy Gone? in the Communication Law and Policy, England: Sage Publication.
 -     Cuilenburg, Jan van and McQuail, Denis, (2007), Media Policy Paradigm Shifts, England: SAGE Publications.
 -     Deangbuppha, jaruwan, and hamingtonnigel, and Wilkes Keith, (2006), “Using Grounded Theory to Model Visitor Experiences at Heritage Sites Methological and Practical Issues”, Qualitative Market Research: An International Journal, Vol 8, No 3.
 -     Des Freedman,)2008(, The Politics of Media Policy, Sweden: Routledge Publication 
 -     Des Freedman, )2010(, “Media Policy Silences: The Hidden Face of Communications Decision Makin”, International Journal of Press/Politics, Vol. 15, No. 3.
 -     Gaddie, Kimberly and McKinnon, Lori, (2009), Watching the Adwatchers: Examination of Adwatch Stories from the 2000 Election, in: The Millenium Election, NewYork: sage publication.
 -     Hemerijck, A.C., (2006), Media Policy for the Digital Age, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 -     Herman, Bill D, )2011(, “New Media Law and Policy”, Hunter College, New Media & Society, Vol. 13, No 2.
 -     Humphreys, Peter, (2009), The Politics of Media Policy: How Political?, Manchester: University of Manchester Publication.
 -     Hutchison, David, (2006), Media Policy, New York: Blackwell Press.
 -     Lasswell H and D. Lerner, (1951), The Policy Sciences, Stanford: Stanford University Press.
 -     Lievrouw Leah and Livingstone Sonia, (2002), The Handbook of New Media, New York: Sage Publications.
 -     McChesney, R. W, (2008), “Theses on Media Deregulation”, Media Culture & Society, Vol 25, No. 2.
 -     McQuail, D, (2008), Mass Communication Theory, London: Sage Publication.
 -     Miller, D, (2009), Tell Me Lies: Propaganda and Media Distortion in the Attack on Iraq, London: Pluto Press.
 -     Napoli Philip M. & Michelle Seaton, (2011), Necessary Knowledge forCommunications Policy: Information Asymmetries and Commercial DataAccess and Usage in the Policymaking Process, Sweden: Sage Publication.
 -     Iosifidis, Petros, )2007(, Basingstoke, Public Television in the Digital Era: Techological Challenges and New Strategies for Europe, Londen: Springer.
 -     Rocha Menocal, Alina, (2011), Why Electoral Systems Matter: An Analysis of their Incentives and Effects on Key Areas of Governance, London: Overseas Development Institute.
 -     Smith, Paul, (2009), The Politics of Television Policy: the introduction of digital television in Great Britain, UK, The Edwin Mellen Press.
 -     Smith, M, (2011), Blair Planned Iraq War from Start, UK: Sunday Times.
 -     Turow, Joseph, (2009), Media Today, an Introduction to Mass Communication, 3rd Edition, UK: Routledge.
 -     Vivian, John (2008), The Media of Mass Communication, Germany: Person Publications.
 -     Ward, David, (2008), Television and Public Policy: change and continuity in an era of globalization, Germany: Lawrence Erlbaum Association press.
 -     Wu, I, (2009), “Canada, South Korea, Netherlands and Sweden: Regulatory implications”.Telecommunications Policy, Vol. 28, No. 1.
 -     Yik Chan Chin, (2011), “Policy Process, Policy Learning, and the Role of the Provincial Media in China”, Media, Culture & Society, Vol 22, No 3.
 -     Yoo, Y, Lyytinen, K., & Yang, E, (2005), “The Role of Standards in Innovation and Diffusion of Broadband Mobile Services”, Journal of Strategic Information Systems, Vol. 14, No. 3.