نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

2 دانشجو

چکیده

موضوع نوشتار، مطالعۀ تأثیر سایبر دیپلماسی امریکا بر دیدگاه کاربران ایرانی فضای مجازی (مطالعه موردی: سایت رادیو فردا) است. دولت امریکا در تلاش است با اجرای برنامه­های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در قالب دیپلماسی عمومی اهداف سیاست خارجی خود را بقبولاند. با ایجاد اینترنت، استفاده از آن در دستورکار دولت امریکا قرار گرفت و از آن باعنوان سایبردیپلماسی یاد شد. وزارت خارجۀ امریکا طرح­هایی را در حوزۀ سایبردیپلماسی با هدف تأثیرگذاری بر اذهان ایرانیان و از جمله ایجاد سایت رادیو فردا به اجرا درآورده است. سوال اصلی پژوهش این است: استفاده از سایت رادیو فردا چه تأثیری بر دیدگاه کاربران ایرانی فضای مجازی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحلیل محتوای کیفی سایت­ رادیو فردا و ارسال پرسشنامه برای کاربران اینترنت، استفاده شد. فرضیه آن است که کاربران سایت ‌رادیو فردا، بیشتر تحت تأثیر پیام‌های سایبر دیپلماسی امریکا بوده­اند و این باعث ایجاد نگرش منفی نسبت به جامعۀ ایران در آنان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

U.S Cyber Diplomacy Influence on Viewpoint of Iranian Users of Cyberspace(Case Study: Radio Farda Website)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Tabataba'i 1
  • Ehsan Movahedian 2

چکیده [English]

The subject of this article is “The Influence U.S Cyber Diplomacy on the Viewpoints of Cyberspace Iranian Users (Case Study: Radio Farda Website)”.The U.S government has tried to enforce various cultural, social and educational programs to convince people about its foreign policy goals, and it is known as public diplomacy. Considering Iran’s high stance in U.S foreign policy, its Department of State launched various cyber diplomacy projects including Radio Farda website to influence Iranians. The key question of this article is: What is the Influence of Radio Farda website, on Viewpoints of the Iranian Users of Cyberspace? For this purpose, qualitative content of Radio Farda website have been analyzed and questionnaires has been used. The hypothesis is that, by comparison to the Iranian Internet users who do not visited Radio Farda website, the Radio Farda website users are more influenced by cyber diplomacy content and messages and this leads to negative attitude towards the Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public diplomacy
  • Cyber diplomacy
  • US
  • Internet
  • Radio Farda
الف) فارسی
- آقایی، سیدداوود، نورعلیوند، یاسر، ثمودی پیله‌رود، علیرضا، باقری، ابراهیم، (1395)، «راهبردهای دیپلماسی عمومی ایالات متحده امریکا در خاورمیانه؛ ارزیابی تطبیقی دوران بوش و اوباما»، فصلنامۀ راهبرد، سال بیست و پنجم، شماره  78.
- ادواردز، جک، (1384)، تحقیق پیمایشی: راهنمای عمل، ترجمه داود ایزدی و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
- بنی طالبی دهکردی، بهاره، رهنمای رودپشتی، فریدون، نیکومرام، هاشم، طالب‌نیا، قدرت‌الله، (1394)، «تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش»، فصلنامۀ دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 4، شماره 16.
- چلبی، مسعود و جنادله، علی، (1386)، «بررسی عوامل اجتماعی موثر بر موفقیت اقتصادی»، پژوهشنامۀ علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی (ویژه‌نامه جامعه‌شناسی)، شماره53.
- خرازی، رها، (1385)، «سایبر دیپلماسی: رسانه‌ها؛ نهادهای خصوصی دیپلماتیک»، روزنامۀ همشهری،  16 مرداد، صفحۀ 8.
- دواس، دی ای، (1394)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمۀ هوشنگ نایبی، چاپ هفدهم، تهران: نشر نی.
- رادیو فردا، (29 دی 1394)، «اگر اندروید دارید، اپلیکیش سایفون‌تان را به روز کنید»، وبلاگ رادیو فردا، قابل دسترس در http://www.radiofarda.com/a/f7-update-your-psiphon-app/27495355.html.
- سورین، ورنر جوزف و تانکارد، جیمز، (1388)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمۀ علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- قاضی طباطبایی، محمود و ابوعلی ودادهیر، (1386)، «جامعه‌شناسی علم و فناوری: تأملی بر تحولات اخیر جامعه‌شناسی علم»، نامۀ علوم اجتماعی، شماره 31.
- کوزر، لوییس، روزنبرگ، برنارد، (1378)، نظریه­های بنیادی جامعه‌شناختی، ترجمۀ: فرهنگ ارشاد، تهران: انتشارات نی.
- گنجی دوست، محمد، (1387)، «تحولات دیپلماسی در عصر اطلاعات»، فصلنامۀ سیاست، سال سی و هشتم، شماره 1.
- هادیان، ناصر. احدی، افسانه، (1388)، «جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی»، فصلنامۀ بین‌المللی روابط خارجی، دوره 1، شماره 3.
ب) انگلیسی
-       Advisory Group on Public Diplomacy for the Arab and Muslim World. (2003). “Changing Minds, Winning Peace”, U.S. Dept. of State, Washington D.C. Available at: http://www.state.gov/documents/organization/24882.pdf, (Accessed at 1 October 2013).
 
-       Barston, Ronald Peter, (2006), Modern Diplomacy, Cambridge: Pearson Education.
 
-       Biener, Hansjoerg, (2003), “The Arrival of Radio Farda: International Broadcasting to Iran at a Crossroads”, Rubin Center Research in International Affairs, Available at: http://www.rubincenter.org/2003/03/biener-2003-03-02/, (Accessed at 2 March 2013).
 
-       Bruce, Gregory, (2011), “American Public Diplomacy: Enduring Characteristics, Elusive Transformation”, The Hague Journal of Diplomacy, Vol.6, No.2.
 
-       Clinton, Hillary, (2014), Hard Choices, Simon & Schuster Publication, London.
 
-       Fialho, Lívia Pontes & Matthew Wallin, (2013), “Reaching for an Audience: U.S. Public Diplomacy towards Iran”, The American Security Project (ASP), Available at: https://www.americansecurityproject.org/ASP%20Reports/Ref%200131%20-%20US%20Public%20Diplomacy%20Towards%20Iran.pdf, (Accessed at 1 August 2013).
 
-       Hanson, Fergus, (2012), “Revolution @State: The Spread of Ediplomacy”. Lowy Institute for International Policy, Available at: http://www.brookings. edu/~/ media/ research/files/reports/ 2012/3/ediplomacy%20hanson/03_ediplomacy_ hanson, (Accessed at 2 March, 2012).
 
Jiang, Xiaoying, (2013), “U.S. Internet Diplomacy on China”, Master Thesis in China and International Relations, Aalborg University and University of International Relation, Available at: projekter. aau. dk/ projekter/ files/ 76941438/ U.S._Internet_Diplomacy_on_China_Xiaoying_Jiang. pdf, (Accessed at 19 December 2015).
 
-       Lydia, Gordon, (2009), “Regional Focus: Growing Internet usage in the Middle East and North Africa”, Available at: http://blog.euromonitor.com/2009/08/ regional-focus-growing-internet-usage-in-the-middle-east-and-north-africa.html, (Accessed at 4 August, 2009).
 
-       Nweke, Eugene N, (2012), “Diplomacy in Era of Digital Governance: Theory and Impact”, Information and Knowledge Management, Vol. 2, No. 3.
 
-       Radio Farda, (2012), “VOA Morning Programs Make the Leap to Television”, Radio Free Europe/Radio Librety, Available at: http:// www.rferl.org/ content/ pressrelease/ 24803632. html, (Accessed at 19 December 2012).
 
-       Radio Free Europe/Radio Librety, (2012), ”Radio Farda, VOA Morning Programs Make the Leap to Television”, 19 December 2012, available at http://www.rferl.org/ content/ pressrelease/ 24803632.html, (Accessed at 14 January 2016).
 
-       The Broadcasting Board of Governors, (2010), “Radio Farda Broadcasts Special Programs for Revolution Anniversary”, Available at: http://www.bbg.gov/ blog/2010/03/03/radio-farda-broadcasts-special-programs-for-revolution-anniversary, (Accessed at 3 March 2010).
 
-       The Broadcasting Board of Governors, (2011), “Banned in Iran: Radio Farda Streamed Nowruz Music Festival from Dubai”, Available at: http://www.bbg.gov/ blog/2011/03/25/banned-in-iran-radio-farda-streamed-nowruz-music-festival-from-dubai, (Accessed at 25 March, 2011).
 
-       The Broadcasting Board of Governors, (2014), “Fiscal Year 2015 Congressional Budget Request”, Available at: https://www.bbg.gov/wp-content/uploads/2015/11/BBG-FY2015-PAR.pdf, (Accessed at 12 March, 2015).
 
-       The Broadcasting Board of Governors, (2015), “Fiscal Year 2016 Congressional Budget Request”, Available at: https://www.bbg.gov/ wp-content/ uploads/ 2015/03/ FY2016 Budget_CBJ_Final_WebVersion.pdf, (Accessed at 8 March, 2015).
 
-       The Broadcasting Board of Governors, (2016), “BBG Networks Provide Timely News of Iranian Nuclear Deal, Prisoner Swap”, Available at:  http://www.bbg.gov/blog/2016/01/21/bbg-networks-provide-timely-news-of-iranian-nuclear-deal-prisoner-swap, (Accessed at January 21, 2016).
 
-       Williams, Robin & Edge David, (1996), “The Social Shaping of Technology”, Research Policy, Vol. 25, No. 6.
 
-       Wiseman, Geoffrey, (2015), Isolate or Engage: Adversarial States, US Foreign Policy, and Public Diplomacy, Stanford: Stanford University Press.