نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ددانشکده حقوق و علوم سیاسی انشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

چکیده
در این پژوهش جنبۀ کمتر شناخته شدۀ حیات ملک‌الشعرا  محمد تقی بهار در قلمرو سیاست و تحزب، بررسی و صرفاً به زندگی سیاسی و حزبی او و آرا و اندیشه‌های وی در این زمینه پرداخته شده است. عضویت فعال و رهبری شاخص بهار در احزاب دموکرات عصر مشروطه، دموکرات ایران دهۀ بیست (به زعامت قوام‌السلطنه)، دو حزب کوچکتر آزادی (مربوط به قوام و ارسنجانی)، نمایندگی وی در ادوار سوم تا ششم و پانزدهم مجلس شورای ملی، وزارت فرهنگ او در کابینۀ ائتلافی احمد قوام و دیگر کنش‌های سیاسی و حزبی بهار، بررسی و نظریه سیاسی وی از خلال آرا و مواضع او تبیین شده است. بر این اساس، نظریۀ سیاسی بهار که چارچوب تئوریک این مقاله کشف و استنتاج آن است، واقع‌گرایی سیاسی و تمرکز توجه بر مصالح و منافع ملی بود که در هر دو عرصۀ اندیشه و عمل سیاسی وی تبلور می‌یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Idealism in Poem, Realism in Politics: Political Thought and Activities of Bahar

چکیده [English]

In this article, the less known aspect of Malek al Shoara Mohammad Taghi Bahar, contemporary great and famous Iranian poet, namely his political life in both theory and action, would be considered. His active membership and leadership in Democratic parties of constitutional era and 1940s decade parties, two lesser parties of Azadi (Freedom) belong to Ahmad Qavam (Qavam al Saltana) and Hassan Arsanjani, his representative as member of parliament in the third to sixth Iranian national assemblies, short long presence in the cabinet of Qavam as minister of culture, and other actions and activities in politics and political parties as well as his political and social thinking would be studied in the article. Although Bahar was an idealist poet, his political thought and activities were realistic and concentrated on realism and national interest. Political theory of Bahar and his focus on political realism and active support of national interest, in this analysis, has been deduced through his idea and articles in journals as well as his famous book named a brief history of political parties or decline of Qajar dynasty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bahar
  • Political Thought
  • political activities
  • Idealism
  • Realism
منابع
-     آبراهامیان، یرواند، (1392)،  ایران بین دو انقلاب، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمۀ کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری و محسن مدیر شانه‌چی، چاپ هجدهم، تهران: نشر مرکز.
-     اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر رئیس جمهور، (1379)، دولت‌های ایران از میرزا نصرالله خان مشیرالدوله تا میر حسین موسوی، چاپ دوم با تجدید نظر و اضافات، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-     ارسنجانی، نورالدین، (1379)،دکتر ارسنجانی در آیینه زمان، تهران: نشر قطره.
-     الموتی، ضیاءالدین، (1370)، فصولی از تاریخ مبارزات سیاسی و اجتماعی ایران: جنبش‌های چپ، تهران: شرکت انتشارات چاپخش.
-     بهار، محمد تقی، (1371)، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران: انقراض قاجاریه، چاپ سوم، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر.
-     پروین، ناصرالدین، (1383)، بهار و روزنامه نگاری زمانه او بهار، پنجاه سال بعد، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
-     ذاکر حسین، عبدالرحیم، (1370)، مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
-     زرقانی، سید مهدی، (1383)، «بهار و تعامل معتدل با سنت و تجدد»،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 37، پاییز، شماره3.
-     شجیعی، زهرا، (1372)،نخبگان سیاسی ایران، از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات سخن.
-     قیصری، علی، (1383)،روشنفکران ایرانی در قرن بیستم، ترجمۀ محمد دهقانی، تهران: انتشارات هرمس.
-     کاتوزیان، محمد علی (همایون)، (1390)، ایران، جامعه کوتاه مدت و 3 مقاله دیگر، ترجمۀ عبدالله کوثری: تهران: نشر نی.
-     کرونین، استفانی، (1394)، کلنل پسیان و ناسیونالیسم انقلابی در ایران، ترجمۀ عبدالله کوثری، تهران: نشر ماهی.
-     کسروی، احمد، (1376)، قیام شیخ محمد خیابانی، با مقدمه و حواشی و ویرایش محمد علی همایون کاتوزیان، تهران: نشر مرکز.
-     مک لین، ایان، (1387)، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ترجمۀ حمید احمدی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.