نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه جامع امام حسین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

رودخانه یکی از مهمترین عوارض طبیعی است که کشورها در تعیین  خطوط مرزی با یکدیگر مورد استفاده قرار می دهند با این حال شاید بتوان گفت که رودخانه های مرزی از سایر مرزهای طبیعی بحث انگیر تر و منشا اختلافاتن بسیاری در روابط بین دولت ها بوده است.مقاله حاضر به صورت اسنادی و با شیوه توصیفی  و تحلیلی به بررسی اثرات  هیدروپلیتیک اروند رود بر روابط و مناسبات آینده دو کشور قائل به این نتیجه است که با توجه به مشکل ژئوپلیتیکی عراق و با مبنا قراردادن رویکرد همکاری در رودخانه های بین المللی مناسبات دو کشور در اینده می تواند در ابعاد مختلف  سیاسی –اقتصادی زیست محیطی متاثراز اروند رود باشد که در این راستا راهکارها و پیشنهاد هایی نیز ارائه گردیده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hydro political effects of Arvandrud River on Iran-Iraq future relations

نویسندگان [English]

  • Bahram Mohseni 1
  • Mehdi Rahimipur 2

چکیده [English]

Rivers have geographical advantages and values; dependence of a country to the geographical values of the other states is considered as a geopolitical dependence which paves the way for contrast and dispute or cooperation among countries. Geopolitical crisis is the result of dispute over geographical value which is very difficult to be relieved of. Islamic Republic of Iran with several international border rivers has always had hydro political issues and geopolitical crisis. Arvandrud due to several wars for taking some advantages of it and its boundary significance for the two countries, is more critical than any other boundary river in Iran and it has a special position in hydro political studies. This paper which is in documentary form uses descriptive-analytical method and is going to study the hydro political effects of Arvandrud on Iran-Iraq relations. Considering the Iraq geopolitical problems and due to cooperation approach in international rivers, the results of this study show that the two countries relations will be affected by Arvanrud in different political, economical environmental dimensions. Here some courses of action and recommendations are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • international rivers
  • Arvandrud
  • hydro politics
  • political relations
  • Geopolitical dependence