نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه سیاسی اسلاتم موسسه اموزشس و پزوهشی قم

2 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

هدف این نوشتار نقد یک نظریه یا نظریه پرداز نیست همچنین اندیشه والرشتاین یامبانی اسلام را به صورت تخصصی واکاوی نمی کند بلکه می کوشد تا امکان شیوه علم دینی  را در قالب یک مثال نشان دهد نظریه های علوم انسانی با روش شناسی های یکسان تولید نمی گردند همچنین مبتنی بر مقدمات باور ها و پیش فرض های مصرح و غیر مصرحی هستند که سرنوشت نهایی نظریه در گرو ان هاست در این نوشتار به عنوان یک نمونه به جای نقد محتوای نظریه ی نظام جهانی ایمانوئل والرشتاین پیش فرض های وی استخراج و با پیش فرض های اسلامی جایگزین گردیده استو در نهایت میزان تاثیر تغییر پیش فرض ها بر نظریه نشان داده شده است نظریه مورد تامل مشتمل بر سه بخش است 1-توصیف نظام های جهانی  و نظام موجود2-ارائه ساختار سه گانه ی مرکز پیرامون و نیمه پیرامون  وضعیت جبر آمیز سلطه 3-پیش بینی و توصیه  ما بر این باوریم که با جایگزینی پیش فرض ها ی مبتنی بر فلسفه اسلامی و آموزه های قرانی –روایی در بخش اول حداقل به این نتیجهه می رسیم که نظام جهانی مورد  شناسایی والرشتاین بخشی از واقعیت را منعکی می نماید ما به جای مانور افراطی بر روی سرمایه داری نظریه  ای ارائه می کنیم با عنوان نظام مادی گرا که دوره مورد نظر والرشایتن را نیز شامل می گردد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Replacing Islamic Basics in Wallerstein's world-system theory: A survey

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Hamidiyan 1
  • Abodolhossein Khosropanah 2

چکیده [English]

This paper does not criticize a theory or a theorist. Wallerstein’s thought
don’t analyzed Islam but he seeks to show religious practices in the form of an example. Science theories are not generated by the same methodology. Also, beliefs and assumptions are stated in based of the premises. In this paper instead of criticizing global theory of Wallerstein, assumptions of his theory are shown. His theory consists of three parts 1 .describing global and current system 2. Presenting tripartite structure of the center and the periphery and semi- periphery. 3. Forecasts and recommendations. We believe in replacing assumptions based on Islamic and Quran teachings. At least, in this section we conclude that the global system of identification, Wallerstein reflects part of reality. Instead of, extreme theories on capitalism we offered a theory as a system-oriented that reflects Wallenstein’s materialistic system

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious science
  • capitalism and capital accumulation
  • economic integrity
  • Wallenstein global syste