نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

پرسش اصلی پژوهش آن است که چه رابطه‌ای میان اعتماد به شبکه‌های اجتماعی و منابع اعتماد اجتماعی با اعتماد نهادی در بین دانشجویان وجود دارد؟ فرضیه اصلی آن است که اعتماد به شبکه‌های اجتماعی سایبری (فیس بوک، تویتر و غیره) بر عوامل اعتماد اجتماعی همچون خانواده، هویت ملی و مذهبی و اعتماد نهادی اعم از نهادهای حاکمیتی و نهادهای مدنی تاثیر معناداری می‌گذارد. این پژوهش با روش پیمایشی انجام ‌شده است. یافته کلی آن است که در قالب معادلات ساختاری، 38% درصد از متغیر وابسته یعنی اعتماد نهادی توسط اعتماد به شبکه اجتماعی (متغیر مستقل) و عوامل یا منابع اعتماد اجتماعی همچون خانواده، هویت ملی و هویت دینی به عنوان متغیرهای کنترل یا واسطه‌ای تبیین گردیدند. اعتماد به شبکه‌های اجتماعی در حد 26 درصد بر کاهش اعتماد به عوامل اعتماد اجتماعی بویژه هویت ملی تاثیر گذاشته و این کاهش اعتماد اجتماعی نیز باعث کاهش اعتماد نهادی عمدتا در سطح نهادهای حاکمیتی- حکومتی شده است. در بین مؤلفه‌های عوامل اعتماد اجتماعی، هویت ملی بیشترین تأثیر منفی با 23% را از شبکه‌های اجتماعی گرفته است. در بین مؤلفه‌های اعتماد نهادی، اعتماد به نهادهای حکومتی بصورت غیرمستقیم بیشترین تأثیر منفی را با 14 % از شبکه‌های اجتماعی گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Social Networks and Institutional Trust; Case Study: Shiraz University Students

نویسندگان [English]

  • khalil sardarnia 1
  • Kooroush Badri 2
  • sina aminizadeh 3

1 prof of university

2 M.A Graduated in Political Science at Shiraz University

3 Ph.D. student of political sociology of Shiraz University

چکیده [English]

The main question of this research is, what is the relationship between trust to cyber social networks and social trust factors and institutional trust among students? The main hypothesis is that trust on social networks (facebook, twitter and etc) has meaningful impact on factors of social trust (family and religious & national identity) and institutional trust in two levels of government and civil institutions. The overall finding of this study shows that in the form of structural equations, 38% of the dependent variable,means institutional trust, was determined by independent variables, means trust in the social network and the mediating variables of social factors (family, national identity, and religious identity).Trust in social networks has a 26% negative effect on social factors of trust specially national identity, and this decrease in social trust also reduces institutional trust specially in governmental- sovereignty level. Among the components of social factors, national identity has the most negative impact on social networks with 23%; among institutional components, trust in political institutions indirectly has the highest negative impact on 14% of social networks, ultimately the main hypothesis of this research is proved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Networks
  • Institutional trust
  • social trust
  • political trust
  • Shiraz university
-          اینگلهارت، رونالد، (1373)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران: کویر.
-          برنم، پیتر و گیلاند، کارین و گرانت، وین و لیتون-هنری، زیک، (1390)، روش تحقیق در علوم سیاسی، ترجمه میترا راه‌نجات، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل.
-          پاتنام، رابرت، (1380)، دموکراسی و سنت‌های مدنی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: سلام.
-          حیدری، آرمان و محمدی، اسفندیار و باقری، شهلا، (۱۳۹۶)، «بررسی رابطه اعتماد نهادی با گونه‌های مشارکت سیاسی مورد مطالعه شهروندان بالای ۱۸ سال ساکن شهر شیراز»، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، تابستان، سال ششم، شماره 23.
-          حیدری، آرمان، (1393)، «بررسی تأثیر نحوه عملکرد سازمان‌های رسمی بر اعتماد نهادی شهروندان (مورد مطالعه جوانان شهر یاسوج)»، فصلنامه جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، زمستان، دوره دوم، شماره 1.
-          دیاموند، لاری، (1384 الف)، «مردم دموکراسی را چگونه می‌بینند»، ترجمه منصور انصاری، در مجموعه مقالات گذار به دموکراسی، (به اهتمام حسین بشیریه)، چاپ دوم، تهران: نگاه معاصر.
-          رستگار خالد، امیر، عظیمی، هاجر، (1391)، «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)»، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره 19، شماره 58.
-          رهبر قاضی، محمدرضا و مسعودنیا، حسین و صادقی نقدعلی، زهرا و پوره، امیرحسین، (۱۳۹۵)، «نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در تمایل به مشارکت انتخاباتی و جهت‌گیری‌های سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان)»، مجله پژوهش‌های ارتباطی، تابستان، سال بیست و سوم، شماره 86.
-          سردارنیا، خلیل‌الله و قدرتی، حسین و اسلام، علیرضا، (1388)، «تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی: مطالعه موردی شهرهای مشهد و سبزوار»، پژوهش‌نامه علوم سیاسی، زمستان، سال پنجم، شماره 1.
-          سردارنیا، خلیل‌الله، (1388)، «اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب»، فصلنامه سیاسی ـ اقتصادی، شماره‌های 259 و 260.
-          صالحی، مهدیه، (۱۳۹۲)، بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با اعتماد سیاسی در بین جوانان شهر زنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.
-          عباس زاده، عطا علی، (۱۳۹۳)، شبکه‌های اجتماعی مجازی و نقش آن در سیاست، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
-          عبدالهیان، حمید و زهرایی، محمدرضا، (1397)، «مطالعه میدان سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی اینستاگرام»، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، سال نهم، پاییز، شماره 36.
-          عدلی پور، صمد و قاسمی، وحید و قصابی، رضوان و طاهری، نقی، (1393)، «تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک بر اعتماد و مشارکت سیاسی جوانان»، مطالعات فرهنگی ـ ارتباطات، زمستان، سال پانزدهم، شماره 28.
-          علی پور، پروین و زاهدی، محمدجواد و شیانی، ملیحه، (1388)، «اعتماد و مشارکت (رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در شهر تهران)»، مجله جامعه‌شناسی ایران، تابستان، دوره دهم، شماره 2.
-          فلاح‌زاده، سید علیرضا، (۱۳۹۱)، ارائه چارچوبی برای افزایش اعتماد در شبکه‌های اجتماعی مجازی با رویکرد فنی-اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
-          قاسمی، وحید، (1392)، مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، تهران: نشر جامعه شناسان.
-          قدرتی، حسین، (1387)، بررسی تعیین‌کننده‌های بین نسلی و درون نسلی اعتماد اجتماعی: مطالعه موردی شهرهای مشهد و سبزوار، پایان نامه دکتری، دانشگاه شیراز.
-          گیدنز، آنتونی، (1377)، پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
-          مصلحی نیک، فائزه و حاجیانی، ابراهیم (1396)، «بررسی تاثیر فضای اجتماعی بر همدلی اجتماعی دانشجویان»، فصلنامه راهبرد اجتماعی- فرهنگی، سال ششم، بهار، شماره 22.
-          معمار، ثریا و عدلی پور، صمد و خاکسار، فائزه، (۱۳۹۱)، «شبکه‌های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی در ایران)»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، زمستان، دوره اول، شماره چهارم.
-          منصوریان، محمد کریم و قدرتی، حسین، (1388)، «اعتماد اجتماعی و تعیین‌کننده‌های آن، رهیافت نهاد محور یا رهیافت جامعه‌محور؟ (مورد مطالعه شهر سبزوار)»، جامعه‌شناسی کاربردی، تابستان، سال بیستم، شماره 2.
-          نصوحیان، محمدمهدی، (1387)، «نقش اعتماد تقابل حکومت و مردم درروند توسعه سیاسی»، راهبرد یاس، تابستان، شماره 14.
-          یوسفی، بهمن، (1393)، تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سیاسی دانشجویان و بررسی نقش آن‌ها در تحولات سیاسی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
References
-          Della porta, D & Diani, Mario, (1999), Social Movements: An Introduction, UK, Black Well Publishing.
 -          Diani, Mario, (2001), “Social Movement Networking”, in frank Webster (Ed), Culture and Politics in Information Age, Uk: Routledge.
 -          Donovan, T & et.al,(2007), “Trust in Government: The Unites States in Comparative Perspective”, www.edudonoat/trust.PDF.
 -          Grabner-Kräuter, S, (2009), “Web 2.0 Social Networks: The Role of Trust”, Journal of Business Ethics, Vol. 90, No. 4.
 -          Hall, S., & Du Gay, P, (Eds.), (1996), Questions of Cultural Identity: SAGE Publications, Sage.
 -          Jacobson, J, (2006), Islam in Transition: Religion and Identity among British Pakistani Youth, Routledge.
 -          Jahangiri, J. & Sardarnia, K.A, (2016), “Using and Trusting in Media”, Type of Governance and the Political Trust of University Students: A Case Study. J. Pol. & L, Vol. 9, No. 20.
 -          Sardarnia, Khalil & Safizadeh, Rasoul, (2017), “The Internet and its Potentials for Networking and Identity Seeking: A Study on ISIS”, Journal of Terrorism and Political Violence, July 2017.
 -          Sherchan, W. Nepal, S. & Paris, C, (2013), “A Survey of Trust in Social Networks”, ACM Computing Surveys (CSUR), 45(4), 4.
 -          Vieira, A.L, (2011), Interactive LISREL in Practice: Getting Started withaSIMPLIS Approach, New York, Springer.
 -          Welter, F & Kautonen, T, (2005), “Trust, Social Networks and Enterprise Development: Exploring Evidence from East and West Germany”, The International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 1, No. 3.