1. علل ظهور و تکوین گروه‌های تکفیری در جهان اسلام؛ از تقابل زندگی قبیله ای با مدنیت تا تقابل سنت با مدرنیته؛ مطالعۀ موردی؛ خوارج و داعش

حمید نساج؛ نصیبه عبدی پور؛ پرویز جمشیدی مهر

دوره 6، شماره 23 ، زمستان 1396، ، صفحه 132-160

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.15806.1460

چکیده
  جهاناسلامدردهه‌هایاخیربیشازهرزماندیگریبارشداندیشه‌هایتکفیریمواجهاست. وهابیتدرعربستان،سپاهصحابهدرپاکستان،القاعدهوداعشدربخش‌هایزیادیازخاورمیانهظهورکردهاست. یافته‌هایاینپژوهشنشانمی‌دهندکهگروه‌هایتکفیریپدیدهنوظهورینبودهودرواقعامتدادفکریوزمینه‌ایخوارجهستند. جهاناسلامازنخستیندهه‌هایپیدایشبهسهجریانکلیاهلسنت،شیعهوخوارجتقسیمشدواینتقسیم‌بندیکلانهنوزصادقاست. ...  بیشتر

2. تحلیل الگوی تعامل و آزادی و امنیت

اصغر افتخاری

دوره 3، شماره 8 ، بهار 1393، ، صفحه 83-99

چکیده
  تحلیل الگوی تعامل آزادی و امنیت   اصغر افتخاری*   (تاریخ دریافت: 18/1/93 – تاریخ پذیرش:   5/8/93  )   چکیده با توجه به نقش راهبردی فضایل در مدیریت زندگی اجتماعی و سیاسی، این پرسش که درصورت بروز تداخل یا تعارض بین فضایل، چگونه می‌توان موضوع را مدیریت نمود، دغدغه‌ای دیرین در حوزه مباحث فلسفه سیاسی و اجتماعی به شمار می‌آید که ...  بیشتر

3. مقایسه ی نوسازی ایران و ترکیه در دوران رضاشاه و آتاتورک

حمید نساج

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1392، ، صفحه 101-130

چکیده
  سده ی بیستم شـاهد پیـدایش دولـتهـای شـبه مـدرن در دو کشـور ایـران و ترکیـه بـود. مصـطفی کمـال آتاتورک پس از انحلال امپراطوری عثمانی، اقدامات وسیعی را در زمینهی نوسازی توأم بـا دیـنزدایـی آغاز کرد. در ایران نیز رضاخان میرپنج پس از انقراض قاجاریه، راه نوسازی را در غربـی سـازی یافـت. تاریخ روابط خارجی میان دو کشور و بـه خصـوص سـفر تـاریخی ...  بیشتر