اعتراضات دیماه 96 ازمنظر تئوری جامعه شبکه ای

روح الله حسین پور؛ احمد رشیدی

دوره 10، شماره 39 ، بهمن 1400، ، صفحه 109-139

https://doi.org/10.22054/qpss.2021.60359.2829

چکیده
  رشد بی‌توقف فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی و شکلگیری جامعه شبکهای، تاثیرات عمدهای بر جهان زیست گذاشته که شکلگیری واقعیت مجازی از جمله آثار آنها میباشد. تحت تاثیر جامعه مجازی، وقوع اعتراضات و سپس آشوبهای دیماه 69 در تعدادی از شهرهای ایران بویژه شهرستانهای کوچک فضای سیاست رسمی ایران را با تکانههای شدیدی مواجه کرد و ضمن شکلدهی به ...  بیشتر