تاثیر ویژگی های شخصیتی ناصر الدین شاه بر توسعه نیافتگی ایران

راحله روحانی؛ علی اکبر امینی؛ ملک تاج خسروی

دوره 8، شماره 28 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 37-64

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2019.30476.1925

چکیده
  آشنایی با عصرناصری به دلیل همزمانی باظهورتمدن جدید غرب وهمچنین دوره انتقال ایران به عصرمدرن دارای اهمیت به سزایی است. این مقاله به دنبال ریشه‌یابی علل شکل نگرفتن ساختارهای لازم برای نوسازی ودرپی آن توسعه انسانی در جامعه ایران عصر ناصری بوده است. شناخت ویژگی‌های شخصیتی ناصرالدین شاه به دلیل شخصی شدن سیاست درآن دوره کمک شایانی به ...  بیشتر

مقایسه ی نوسازی ایران و ترکیه در دوران رضاشاه و آتاتورک

حمید نساج

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1392، ، صفحه 101-130

چکیده
  سده ی بیستم شـاهد پیـدایش دولـتهـای شـبه مـدرن در دو کشـور ایـران و ترکیـه بـود. مصـطفی کمـال آتاتورک پس از انحلال امپراطوری عثمانی، اقدامات وسیعی را در زمینهی نوسازی توأم بـا دیـنزدایـی آغاز کرد. در ایران نیز رضاخان میرپنج پس از انقراض قاجاریه، راه نوسازی را در غربـی سـازی یافـت. تاریخ روابط خارجی میان دو کشور و بـه خصـوص سـفر تـاریخی ...  بیشتر